Säädökset alkuperäisinä: 2000

300/2000
Asetus lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
299/2000
Laki kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain muuttamisesta
298/2000
Laki rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta
297/2000
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
296/2000
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
295/2000
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
294/2000
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH- ja IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
293/2000
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
292/2000
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
291/2000
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
290/2000
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
289/2000
Asetus Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
288/2000
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
287/2000
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
286/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta
285/2000
Valtioneuvoston asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
284/2000
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
283/2000
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
282/2000
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa
281/2000
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
280/2000
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
279/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
278/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
277/2000
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta
276/2000
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
275/2000
Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä
274/2000
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
273/2000
Ympäristöministeriön päätös eräistä poikkeuksista pakkausten raskasmetallipitoisuuksia koskeviin raja-arvoihin
272/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta
271/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuosien 1999 ja 2000 tuotannolle maksettavan mallasohran lisätuen jakoperusteista
270/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidon tuotantotuen maksamismenettelystä
269/2000
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta
268/2000
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista sekä ansiomerkeistä
267/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä
266/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
265/2000
Valtioneuvoston asetus yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
264/2000
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lyhytaikaisen lainan enimmäismääristä
263/2000
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
262/2000
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
261/2000
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
260/2000
Oikeusministeriön asetus EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista
259/2000
Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
258/2000
Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta
257/2000
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
256/2000
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta
255/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
254/2000
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
253/2000
Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta
252/2000
Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö
251/2000
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.