Säädökset alkuperäisinä: 2000

750/2000
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
749/2000
Verohallituksen päätös vuoden 2000 kiinteistöverotuksen päättymisestä
748/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
747/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
746/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön
745/2000
Valtiontilintarkastajien johtosääntö
744/2000
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta automaattisista sammutuslaitteistoista
743/2000
Valtioneuvoston asetus vuokratalojen talouden tervehdyttämisavustuksista
742/2000
Valtioneuvoston asetus kosmetiikka-asetuksen 2 §:n muuttamisesta
741/2000
Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta
740/2000
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
739/2000
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa olevasta yleisestä ennakkoäänestyspaikasta vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
738/2000
Laki ydinenergialain muuttamisesta
737/2000
Laki Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja IAEA:n välisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
736/2000
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
735/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä
734/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
733/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
732/2000
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
731/2000
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
730/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
729/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
728/2000
Siemenkauppalaki
727/2000
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
726/2000
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
725/2000
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 67 §:n muuttamisesta
724/2000
Eduskunnan kirjaston ohjesääntö
723/2000
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
722/2000
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
721/2000
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
720/2000
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
719/2000
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
718/2000
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
717/2000
Laki Eduskunnan kirjastosta
716/2000
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
715/2000
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
714/2000
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
713/2000
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
712/2000
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
711/2000
Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
710/2000
Valtioneuvoston asetus vuonna 2000 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
709/2000
Valtioneuvoston asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
708/2000
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
707/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
706/2000
Ympäristöministeriön asetus alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmien aluejaosta
705/2000
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
704/2000
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
703/2000
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
702/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
701/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.