Säädökset alkuperäisinä: 2000

1300/2000
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1299/2000
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1298/2000
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta
1297/2000
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
1296/2000
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2001 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1295/2000
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1294/2000
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1293/2000
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1292/2000
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1291/2000
Valtioneuvoston asetus Elintarvikevirastosta
1290/2000
Valtioneuvoston asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1289/2000
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä
1288/2000
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1287/2000
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1286/2000
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
1285/2000
Laki rikoslain muuttamisesta
1284/2000
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta
1283/2000
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1282/2000
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta
1281/2000
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1280/2000
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1279/2000
Laki työntekijäin eläkelain 7 f §:n muuttamisesta
1278/2000
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta
1277/2000
Laki opintotukilain muuttamisesta
1276/2000
Laki aikuiskoulutustuesta
1275/2000
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1274/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1273/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1272/2000
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1271/2000
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista
1270/2000
Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta
1269/2000
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2001
1268/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön tilinpäätöksestä
1267/2000
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
1266/2000
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
1265/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 liikenneturvallisuusmaksusta
1264/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1263/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1262/2000
Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
1261/2000
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1260/2000
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa
1259/2000
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1258/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
1257/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, hakemisesta ja kotieläintukien määräytymisestä
1256/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1255/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1254/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1253/2000
Valtioneuvoston asetus kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1252/2000
Valtioneuvoston asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1251/2000
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.