1295/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 17 §:n 1 momentin ja 30 §:n nojalla:

1 §
Palkkaturvan hakeminen

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työministeriö vahvistaa.

Lomakkeita on pidettävä työvoimatoimistoissa maksutta saatavilla.

2 §
Neuvontavelvollisuus

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja työvoimatoimiston on tarvittaessa neuvottava hakijaa palkkaturvahakemuksen tekemisessä.

3 §
Kuuleminen

Merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuulemista varten asianosaiselle varataan aikaa lausunnon tai selityksen antamiseen vähintään 3 ja enintään 14 päivää. Hakemuksesta aikaa voidaan pidentää enintään 21 päivään.

4 §
Ulosmittaus ja palkanmaksukielto

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen on selvitettävä, onko työntekijän saatava ulosmittauksen tai palkanmaksukiellon kohteena.

5 §
Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille tai työntekijälle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen postin välityksellä.

6 §
Konkurssipesän hakemus

Konkurssipesä voi työvoima- ja elinkeinokeskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun saatavia, joista pesänhoitaja yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa on selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Suostumus voidaan evätä perustellusta syystä. Konkurssipesän on ilmoitettava työntekijälle, mitä saatavia hänelle on palkkaturvana haettu.

Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille bruttomääräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava merimiesten palkkaturvalain 13 §:n 1 momentissa säädetyt pidätykset sekä tilitettävä ne välittömästi maksun saajille.

7 §
Valtion edustaminen

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvässä oikeudenkäynnissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työministeriö voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

8 §
Maksuhuojennukset

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää merimiesten palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksun lykkäyksen tai vapautuksen maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä on enintään 500 000 markkaa.

9 §
Veroviranomaiselta saatava virka-apu

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta virka-apua merimiesten palkkaturvalain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta sekä valtion puhevallan käyttämiseksi konkursseissa, niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja muissa perimiseen liittyvissä asioissa.

10 §
Neuvoa-antavat toimielimet

Palkkaturva-asetuksen (868/1998) 11 §:ssä tarkoitettu palkkaturva-asiain neuvottelukunta ja merimiesasiain neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (535/1989) tarkoitettu merimiesasiain neuvottelukunta toimivat yhdessä neuvoa-antavina toimieliminä merimiesten palkkaturva-asioissa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Työministeri
Tarja Filatov

Hallitusneuvos
Esa Lonka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.