1293/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 20/2000 ja 630/2000, seuraavasti:

1 §

Sosiaaliturvamaksun suuruus vuoden 2001 aikana työntekijälle suoritetun ennakonpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksetun osan yhteismäärästä on:

1) yksityisellä työnantajalla ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tarkoitetulla valtion liikelaitoksella:

a) 3,60 prosenttia;

b) 5,60 prosenttia, jos liiketoimintaa harjoittavan työnantajan, joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, tai tuloverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun liiketoimintaa harjoittavan elinkeinoyhtymän vuodelta 1999 toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia samana verovuonna maksetuista palkoista; tai

c) 6,50 prosenttia, jos b alakohdassa tarkoitettujen poistojen määrä on suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia sanottuna aikana maksetuista palkoista;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella, evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,75 prosenttia; ja

3) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulla liikelaitoksella sekä Ahvenanmaan maakunnalla 6,80 prosenttia.

Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt vuonna 1999, yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruutta määrättäessä käytetään vuoden 1998 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja sekä vastaavana aikana maksettuja palkkoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.