1290/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1111/2000) 7 §:n 1 momentin ja 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen lainkohta laissa 281/2000:

1 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ylijohtajalla tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys laitoksen toimialaan, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) tutkimusyksikön johtajalla tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran edustamalla toimialalla ja käytännössä osoitettu johtamistaito; ja

3) hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Ylijohtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla on professorin arvonimi.

2 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

3 §
Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa laitoksen toimintaa ja vastaa laitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Ylijohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

4 §
Muiden esimiesasemassa olevien tehtävät

Laitoksen esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Heidän tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ne laitoksen virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa professorin arvonimi, säilyttävät edelleen kyseisen arvonimen niin kauan kuin ovat kyseisessä virassa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.