1288/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1195/2000) 3 §:n nojalla:

1 §

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtyyn rakennusurakkasopimukseen, jossa sopimuksen mukainen urakka-aika on vähintään 12 kuukautta, saadaan ottaa indeksiehto noudattaen mitä tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta ei sovelleta muuhun asuntorakentamista koskevaan urakkasopimukseen kuin sellaiseen urakkasopimukseen, johon perustuva rakennustyö on hyväksytty aravalain (1189/1993), vuokra-asuntojen korkotuesta annetun lain (867/1980), omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993), asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (1205/1993) tai asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain (205/1996) mukaisesti lainoitettavaksi tai korkotuettavaksi. Tällaisen rakennustyön urakka-aika saa olla 1 momentissa määrättyä lyhyempi.

2 §

Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa talonrakennustyötä koskevaa kokonaisurakkasopimusta tai erikseen tehtyä rakennusteknistä, putki-, ilmastointi-, sähkö- tai maalaustyötä koskevaa urakkasopimusta. Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös maa- ja vesirakennustyötä koskevaa kokonaisurakkasopimusta tai erikseen tehtyä maanalaisten kalliotilojen rakennustyötä sekä sillanrakennustyötä koskevaa urakkasopimusta.

Urakka-ajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa urakkasopimuksessa mainittua rakennussuoritukselle varattua aikaa.

3 §

Indeksiehtoa voidaan käyttää talonrakennustyötä koskevassa urakkasopimuksessa siten,

1) että rakennusteknisiä töitä vastaava arvonlisäveroton urakkahinta, josta on vähennettävä palkkakustannusten osuutena 30 prosenttia, saadaan sitoa Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemaan rakennuskustannusindeksin (2000=3D100) osaindeksiin 1 P Rakennusteknisten töiden tarvikkeet;

2) että LVI-töitä vastaavat arvonlisäverottomat urakkahinnat, joista on vähennettävä palkkakustannusten osuutena 35 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin 2 P LVI-tarvikkeet;

3) että sähkötöitä vastaava arvonlisäveroton urakkahinta, josta on vähennettävä palkkakustannusten osuutena 25 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin 3 P Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita; ja

4) maalaustöitä vastaava arvonlisäverotonurakkahinta, josta on vähennettävä palkkakustannusten osuutena 60 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin 4 P Maalaustarvikkeet.

Indeksiehtoa voidaan käyttää maa- ja vesirakennustyötä koskevassa urakkasopimuksessa siten,

1) että maa- ja vesirakennustyötä vastaava arvonlisäveroton urakkahinta, josta vähennetään palkkakustannusten osuutena 25 prosenttia, saadaan sitoa Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemaan maarakennuskustannusindeksin (1995=3D100) osaindeksiin M;

2) että maanalaisten kalliotilojen rakennustyötä vastaava arvonlisäveroton urakkahinta, josta vähennetään palkkakustannusten osuutena 30 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin K; ja

3) että sillanrakennustyötä vastaava arvonlisäveroton urakkahinta, josta vähennetään palkkakustannusten osuutena 35 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin S.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta indeksin muutoksesta saadaan ottaa huomioon enintään kaksi kolmasosaa (2/3).

5 §

Perusindeksinä, johon vastaisuudessa tapahtuvaa indeksin muutosta verrataan, käytetään tämän asetuksen mukaista indeksisidonnaisuutta sovellettaessa aikaisintaan sen kuukauden tai, milloin indeksitiedot julkaistaan neljännesvuosittain, sen neljännesvuoden, jonka aikana urakkatarjous on jätetty, indeksilukua ja tarkistusindeksinä työn tai työvaiheen valmistumiskuukauden tai -neljännesvuoden indeksilukua.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.