1275/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuutta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään työhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä asetuksessa työministeriötä, valtakunnansovittelijain toimistoa, ulkomaalaisvaltuutetun toimistoa, työvoima-asiain alue- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa, valtion vastaanottokeskuksia sekä työneuvostoa.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista työhallinto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) henkilöstörahaston rekisteröinti 1 400 mk;

2) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 1 000 mk;

3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin 200 mk;

4) ote henkilöstörahastoluettelosta 60 mk; sekä

5) ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä 120 mk.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen (1251/1993) 7 §:n 3 momentissa mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

2) henkilöstövuokraus;

3) työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

4) työhallinnon hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön;

5) kuntoutus-, koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;

6) psykologisten testien ja muiden menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien käyttöoikeuden luovuttaminen sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

7) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;

8) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

9) julkaisut;

10) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;

11) toimisto- ja virastopalvelut;

12) valokopiot ja muut jäljennökset;

13) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

14) työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa ennakkoperintälain (418/1959) mukaan toimitettavien ennakonpidätysten, työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja muiden työnantajan työsuhteen perusteella suoritettavien maksujen maksuliikenteen hoitaminen;

15) työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa toimitettava palkanlaskenta ja palkanmaksu alle kymmenen työntekijän yrityksille; sekä

16) työnantajien neuvonta maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.