1274/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) 3 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on päätöksessä 837/1999, ja mainitun päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon 1, 10 ja 11 §:n, sellaisena kuin niistä on 1 § mainitussa päätöksessä 837/1999, 10 § päätöksessä 928/1998 ja 11 § päätöksessä 597/1997, seuraavasti:

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;

5) patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinonharjoittajan osoitteenmuutoksen merkitseminen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;

10) merkinnän tekeminen säätiörekisteriin ja yhdistysrekisteriin;

11) yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilötunnuksen ilmoittamista koskeva muutosilmoitus kaupparekisteriin sekä henkilötunnuksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut muut muutokset yksityisen elinkeinoharjoittajan tietoihin; sekä

12) yrityskiinnityksen kuolettaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 1200 mk
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Maksu uudellenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Nähtäväksipanomaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Painatusmaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 120 mk
Tilausmaksu välipäätöksen
viiteasiakirjoista 110 mk
kahtena kappaleena 160 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.-3.vuosi 850 mk
4. vuosi 650 mk
5. vuosi 750 mk
6. vuosi 900 mk
7. vuosi 1 100 mk
8. vuosi 1 250 mk
9. vuosi 1 450 mk
10. vuosi 1 650 mk
11. vuosi 1 900 mk
12. vuosi 2 200 mk
13. vuosi 2 450 mk
14. vuosi 2 700 mk
15. vuosi 3 050 mk
16. vuosi 3 400 mk
17. vuosi 3 750 mk
18. vuosi 4 100 mk
19. vuosi 4 400 mk
20. vuosi 4 700 mk

Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut patenttiasiat 750 mk
Etuoikeustodistus 300 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk + 5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluettelo irtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
Tiivistelmäjulkaisu 5 mk
10 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
Diaaritodistus 50 mk
Rasitustodistus 150 mk
Muu yrityskiinnitysrekisteriin perustuva todistus 150 mk
Hakemus- ja ilmoitusasiat
Kiinnityshakemus 800 mk
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 1 100 mk
Vahvistetun kiinnityksen
laajentamien tai rajoittaminen 1 100 mk
Kiinnityksen yhdistäminen 1 100 mk
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 1 100 mk
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 100 mk
Ilmoitus saatavan hakemisesta 150 mk
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yrityksen jakautumisen yhteydessä 3 000 mk
Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 300 mk
Kiinnityksen rahayksikön muuntaminen 200 mk
11 §
Säätiörekisteriasiat
Todistukset
Ote, diaaritodistus, säännöt, tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä tilikaudelta) 60 mk
Muu säätiörekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Lupa- ja suostumisasiat
Säätiön perustaminen 5 000 mk
Säätiön lakkauttaminen 1 500 mk
Säätiön sulautuminen 1 500 mk
Säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 1 500 mk
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 300 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.