1271/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 15 ja 17 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa markkinoille luovutettavaan moottoriajoneuvoissa käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) moottoribensiinillä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia haihtuvia kivennäisöljyjä, jotka on tarkoitettu ottomoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen polttoaineeksi;

2) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia dieselöljyjä, jotka on tarkoitettu dieselmoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen polttoaineeksi; sekä

3) moottoriajoneuvolla ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/1992) määriteltyjä moottoriajoneuvoja sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) tarkoitettuja sotilasajoneuvoja lukuun ottamatta.

3 §
Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttamisen kielto

Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttaminen on kielletty.

4 §
Lyijyttömän moottoribensiinin laatu- vaatimukset

Markkinoille luovutettavan lyijyttömän moottoribensiinin tulee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset asetuksen voimaantullessa sekä lisäksi taulukon II mukaiset vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaen.

5 §
Dieselöljyn laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan dieselöljyn tulee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon III mukaiset laatuvaatimukset asetuksen voimaantullessa sekä lisäksi taulukon IV mukaiset vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaen.

6 §
Poikkeuksen myöntäminen

Ympäristöministeriö voi myöntää ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n nojalla polttoaineen valmistajalle tai maahantuojalle poikkeuksen 3 §:n mukaisesta kiellosta sekä 4 ja 5 §:n mukaisista laatuvaatimuksista.

Poikkeus 3 §:n mukaisesta kiellosta voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos moottoribensiiniä luovutetaan markkinoille käytettäväksi ainoastaan museoajoneuvoissa tai vastaavissa vanhoissa ajoneuvoissa ja

1) moottoribensiinin lyijypitoisuus on enintään 0,15 g/l;

2) moottoribensiinin bentseenipitoisuus on enintään 1 tilavuusprosentti;

3) moottoribensiinin jakelu tapahtuu erityisten jakelupisteiden välityksellä; sekä

4) Suomessa markkinoilla olevan lyijyllisen moottoribensiinin osuus moottoribensiinin vuotuisesta kokonaismyynnistä ei ole suurempi kuin 0,5 prosenttia.

Poikkeus 4 ja 5 §:n mukaisista vaatimuksista voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jos

1) raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuu poikkeuksellisia ja äkillisiä muutoksia, joiden vuoksi vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ei ole mahdollista; sekä

2) Euroopan yhteisöjen komissio on sallinut poikkeamisen bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12 ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (98/70/EY) nojalla.

7 §
Poikkeuksen hakeminen

Ministeriö julistaa yleisellä kuulutuksella haettavaksi valmistajalle ja maahantuojalle myönnettävän poikkeuksen 3 §:n mukaisesta kiellosta. Kirjalliset hakemukset on jätettävä ministeriölle asiaa koskevassa kuulutuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Poikkeusta 4 ja 5 §:n laatuvaatimuksista haetaan erikseen ministeriöltä. Hakemusten käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintomenettelylakia (598/1982).

8 §
Määritysmenetelmät

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimustenmukaisuus määritetään tämän asetuksen liitteen taulukoissa I―IV ilmoitettuja menetelmiä käyttäen.

Määritysmenetelmien tarkkuus ratkaistaan standardin ISO 4259 (1995) mukaan.

9 §
Valvonta

Moottoribensiinin ja dieselöljyn valmistajien ja maahantuojien on laadittava vuosittain, ja viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, selvitys edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutetuista polttoaineista. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että kaikki edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutettu moottoribensiini ja dieselöljy täyttää tämän asetuksen 3―6 §:n ja liitteen taulukoiden I―IV vaatimukset.

Selvitys tulee toimittaa ympäristöministeriölle. Ensimmäinen selvitys tulee tehdä vuotta 2000 koskien.

Tullilaitos valvoo tämän asetuksen noudattamista ottamalla edustavan määrän näytteitä polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta, analysoimalla näytteet ja raportoimalla tuloksista ympäristöministeriölle.

10 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa yleisiä ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan dieselöljyn ja moottoribensiinin laatuvaatimuksista 1 päivänä heinäkuuta 1999 annettu valtioneuvoston päätös (786/1999).

12 §
Siirtymäsäännös

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaiseen valtion var- muusvarastoon ennen tämän asetuksen antamista varastoidun dieselöljyn on markkinoille luovutettaessa oltava tämän asetuksen 5 §:n laatuvaatimuksien mukaista, ellei ympäristöministeriö ole myöntänyt tästä ympäristönsuojelulain 17 §:n nojalla poikkeusta.

Ympäristöministeriö voi myöntää tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen varastokohtaisesti enintään 1 päivään tammikuuta 2005 saakka. Poikkeus voidaan myöntää, jos varastossa olevan dieselöljyn määrä ja laatu sekä varaston tekniset ominaisuudet estävät dieselöljyn laadun muuttamisen kohtuullisin kustannuksin.

Huoltovarmuuskeskuksen sekä dieselöljyn vastaanottajan on annettava ympäristöministeriölle tarvittavat tiedot päätöksen valvomiseksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, EYVL N:o L 350, 28.12.1998, s. 58 ja komission direktiivi 2000/71/EY, EYVL N:o L 287, 14.11.2000, s. 46

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.