1268/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön tilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimisesta. Eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 1―4, 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 lukua ei sovelleta eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Eläkesäätiön tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

4 §
Tase

Eläkesäätiön tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) työnantajayritysten nimi, jonka yhteydessä eläkesäätiö toimii;

2) yhteiseläkesäätiön kuuluvien työnantajayritysten nimet samoin kuin niiden työnantayritysten nimet, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet yhteiseläkesäätiöstä ja niiden työnantajayritysten nimet, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;

3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoittamansa toiminnan perusteella A-, B- vai AB-eläkesäätiö;

4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä tilikauden päättyessä ja AB-eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;

5) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

6) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

7) selostus merkittävistä liiketoimista eläkesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;

8) selostus vakuutustoiminnan sulautumisista, jakautumisista ja luovuttamisista;

9) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista työantajayritykselle;

10) selostus AB-eläkesäätiön osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta;

11) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämästä tai alijäämästä.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tieto siitä, soveltaako yhteiseläkesäätiö työnantajayrityskohtaista vai tasaavaa kirjanpitojärjestelmää;

2) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

3) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

4) selostus eläkesäätiön vapaaehtoisista lisäeduista aiheutuvan eläkevastuun laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

5) selostus eläkesäätiölain (1774/1995) 5 luvun 42 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä, ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

6) eläkesäätiölain 5 luvun 42 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston lupaan;

7) tieto eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1326/1997) 1 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

8) tunnuslukujen laskentakaavat.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut eriteltyinä työnantajan ja työntekijäin osuuteen;

2) maksetut korvaukset eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin maksuihin, muiden eläkkeiden osalta eriteltyinä eläkkeisiin ja muihin maksuihin sekä esittäen erikseen vakuutustoiminnan luovuttamiset;

3) erittely lakisääteisistä maksuista;

4) erittely hoitokuluista;

5) sijoitustoiminnan tuotot eriteltynä siten, että sekä tuotot sijoituksista työnantajayritykseen että kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin ja lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;

6) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin;

7) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja 11 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;

2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;

3) työnantajayrityksen käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista työnantajayritykseen, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kuitenkin niin, että erittelyä tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista ei ilmoiteta;

5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

6) taseen "Lainasaamiset työnantajayritykseltä" -erän erittely vakuuslajeittain;

7) taseen "Muut lainasaamiset" -erän erittely vakuuslajeittain;

8) eläkesäätiölain 39 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamien rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, jos lainojen yhteismäärä ylittää 50 000 euroa;

9) taseen "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

10) taseen "Muu omaisuus" -erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee eläkevastuuta, muita velkoja ja siirtovelkoja. Eläkesäätiön myöntämiin eläkkeisiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

10 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ssä säädetyt henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentissa toimitusjohtajasta säädetään, koskee eläkesäätiölain 2 luvun 18 §:n mukaista eläkesäätiön asiamiestä.

11 §
Omistukset yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) työnantajayrityksestä nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 150 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli puoli prosenttia eläkesäätiön "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii eläkesäätiön lukuun omissa nimissään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) eläkesäätiölle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos eläkesäätiöllä on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

12 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

4 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

13 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyissä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin eläkesäätiön taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin eläkevastuu, pakolliset varaukset, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

14 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

15 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) eläkesäätiölain 5 luvun 41 a §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana; vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

16 §
AB-eläkesäätiön osastokohtainen kirjanpito

AB-eläkesäätiön kirjanpito laaditaan osastoittain siten, että kirjanpidosta selviää kummankin osaston osalta erikseen tuloslaskelmaan ja taseeseen päättyvät erät.

Ennen 1.1.1990 perustetun AB-eläkesäätiön omaisuus kuuluu sille osastolle, jolle se 1.1.1990 tehdyssä jaossa kohdistettiin.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat sille osastolle, jonka omaisuudesta ne ovat aiheutuneet. Jos omaisuuden hankintaan on käytetty molempien osastojen varoja, kirjataan asianomaisen sijoitustoiminnan tuotot ja kulut osastojen kesken omaisuuden hankintaan käytettyjen varojen suhteessa. Sellaiset tuotot ja kulut, joita ei pystytä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoraan kohdistamaan osastoittain, jaetaan osastojen kesken eläkesäätiön hallituksen etukäteen vahvistamien jakosäännösten, joissa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta, perusteella.

7 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 29 päivänä joulukuuta 1995 antamien määräysten Dnro 110/413/95 kohdat 1,2,4.3 ja 4.11 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysministeriön 29 helmikuuta 2000 antamien määräysten Dnro 10/02/2000 kohdan 1.1. toinen kappale, kolmannen kappaleen ensimmäinen ja toinen virke, neljäs kappale, seitsemäs ja kahdeksas kappale sekä kohdan 1.2 toinen kappale.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Eläkesäätiön tilinpäätös saadaan kuitenkin laatia sinä tilikaudena, joka on kulumassa tämän asetuksen tullessa voimaan, noudattaen eläkesäätiölain 5 luvun säännöksiä ja soveltuvin osin kirjanpitoasetusta (1339/1997) sekä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä. Tällöin eläkesäätiö laatii tuloslaskelmansa liitteen 3 ja taseensa liitteen 4 mukaisesti. Vuodelta 2000 laadittavassa tilinpäätöksessä esitettävät edellistä tilikautta koskevat vertailutiedot saadaan esittää tästä asetuksesta poiketen, edellyttäen että poikkeusten vaikutus tilinpäätösten vertailtavuuteen käy ilmi tilinpäätöksestä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.