1267/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä säädetään yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/1962) 109 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1606/1995:

1 luku

Tietoimitus ja tielautakunnan toimitus

1 §

Tietoimitus, joka koskee uuden tien rakentamista, on käsiteltävä kiireellisenä.

2 §

Jos tien tekemiseksi laaditaan kustannusarvio, on tarvittaessa sitä varten laadittava myös suunnitelma. Muulloinkin voidaan laatia suunnitelma tien tekemiseksi, jos toimitusmiehet pitävät sitä tarpeellisena.

3 §

Jos tieosakas omistaa useita sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat saaneet tieoikeuden ja jotka kuuluvat samaan käyttöyksikköön, voidaan näille kiinteistöille vahvistaa yhteiset tieyksiköt. Sama koskee tieosakkaalle määrättävää käyttömaksua.

4 §

Kun uusi yksityinen tie, jota varten on perustettu tiekunta, on merkitty yksityistierekisteriin, maanmittaustoimiston on viipymättä toimitettava tielautakunnalle ote rekisteristä, josta ilmenevät yksityisistä teistä annetun lain (358/1962), jäljempänä yksityistielaki, 51 a §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä jäljennös toimituskartasta. Ote ja kartta on muuttuneiden tietojen osalta toimitettava myös silloin, kun tietoimituksessa tehdään sellaisia ennestään olevaa tietä tai oikeutta koskevia muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia yksityistierekisteriin merkittäviin tietoihin.

Tietoimituksen merkitsemisestä kiinteistörekisteriin on kiinteistörekisterin pitäjän kirjallisesti ilmoitettava tiekunnalle tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, toimituksessa nimetylle hakijalle.

5 §

Tielautakunnan toimituksen toimitusasiakirjoja ovat:

1) tieosakkaan tai muun asianosaisen vaatimus asian ottamisesta tielautakunnassa ratkaistavaksi;

2) pöytäkirja; ja

3) muut asiakirjat, jotka osoittavat, miten toimituksessa käsitelty asia on ratkaistu, tai jotka ovat olleet toimituksessa tehtyjen ratkaisujen perusteena.

Toimituksen pöytäkirjaan tai sen liitteisiin on muun ohella merkittävä:

1) toimituksen aika ja paikka;

2) miten toimituksesta on tiedotettu;

3) saapuvilla olevat lautakunnan jäsenet;

4) saapuville tulleet asianosaiset ja heidän asiamiehensä;

5) kiinteistöt, joita asia koskee;

6) asianosaisten vaatimukset ja muiden lausumien sisältö;

7) sopimukset;

8) lautakunnalle esitetyt ja lautakunnan toimesta esitetyt selvitykset;

9) lautakunnan ratkaisut ja niiden perustelut; sekä

10) muut toimituksen kannalta merkitykselliset asiat, jos ne eivät sisälly muuhun toimituksen asiakirjaan.

Pöytäkirjan, sen liitteet sekä muut toimituksessa laaditut asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitänyt henkilö.

6 §

Toimituksessa tehdyt ratkaisut on esiteltävä asianosaisille. Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, puheenjohtaja lopettaa toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville muutoksenhakuoikeudesta ja siitä, miten muutoksenhaussa on meneteltävä.

Asianosaiselle, joka sitä pyytää, on annettava valitusosoitus heti toimituksen lopettamisen jälkeen.

Pöytäkirjan sekä muiden toimitusta koskevien asiakirjojen on oltava asianosaisten saatavilla viimeistään 14 päivän kuluttua toimituksen lopettamispäivästä, jos asianosainen sitä pyytää toimituksessa, tai viimeistään 14 päivän kuluttua pyynnöstä, jos pyyntö esitetään toimituksen lopettamisen jälkeen.

7 §

Tielautakunnan toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

2 luku

Valtion osallistuminen tienpidon kustannuksiin

Tien kunnossapidon avustaminen
8 §

Yksityisellä tiellä on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys, jos:

1) tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen; tai

2) tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja.

Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään sen pääasiallista kulkuyhteyttä paikalliseen hallinto- tai palvelukeskukseen. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietolain (507/1993) väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka.

9 §

Hakemus valtionavustuksen saamiseksi yksityisen tien kunnossapitoon on jätettävä tiepiirille viimeistään elokuussa ennen sitä kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta ja ajan tasalla oleva osakasluettelo sekä kartta tiestä ja sen vaikutusalueesta. Osakasluettelosta ja kartasta tulee käydä ilmi tien vaikutusalueen pysyvä asutus.

10 §

Tiepiiri ratkaisee valtionavustushakemuksen ennen sen vuoden loppua, jona se on jätetty. Päätöksessä määrätään tiepiirin mittauksen perusteella avustettava tiepituus ja tien kunnossapitoluokka tieosittain.

Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn avustushakemuksen.

11 §

Valtionavustuspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos niissä olosuhteissa, joiden perusteella avustuspäätös on tehty, on tapahtunut merkittävä muutos, tiepiiri voi muuttaa päätöstään. Jos 1 momentissa tarkoitettu asia tulee vireille tiepiirin aloitteesta, tiekunnalle on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus tulla kuulluksi.

12 §

Valtionavustusta saavat tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan. Tien kunnossapitoluokka määrätään sen kunnossapitotarpeen perusteella. Tien osat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin.

13 §

Laskennallisia kunnossapitokustannuksia määritettäessä lähtökohtana käytettävät kunnossapidon kilometrikustannukset ovat vuoden 1995 kustannustasossa 4 700 markkaa. Tiehallinto tarkistaa nämä kustannukset joka viides vuosi. Välivuosina käytetään maarakennuskustannusindeksin mukaisesti tarkistettuja kilometrikustannuksia.

Kunnossapitoluokittain kilometrikustannukset määritetään 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten perusteella käyttäen seuraavia kertoimia:

Kunnossapitoluokka Kerroin
1 1,50
2 1,25
3 1,00
4 0,75
14 §

Tiekunta toimittaa lauttapaikan, vuosittain purettavan sillan ja talvitien osalta tiepiirille selvityksen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn 1 momentissa mainitun selvityksen.

15 §

Tiepiiri valvoo valtionavustusta saavien teiden kunnossapitoa vähintään kerran kolmessa vuodessa tiellä pidettävässä tarkastuksessa. Tiepiirin on varattava tiekunnan edustajille tilaisuus osallistua tarkastukseen.

16 §

Tiepiiri maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kunnossapitovuoden joulukuussa. Lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset ennakot maksetaan kuitenkin viimeistään toukokuussa. Avustusprosentti määrätään maksamispäätöksessä. Avustus maksetaan täysinä markkoina alaspäin lähimpään markkaan pyöristettynä.

17 §

Tiepiiri laatii vuosittain 10 ja 11 §:n nojalla tehdyistä päätöksistä yhdistelmän sekä lähettää siitä otteen tiedoksi asianomaiselle kunnalle.

Tien parantamisen avustaminen
18 §

Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa yksityistielain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tien, siihen kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vaurioitumisesta johtuviin töihin, joiden ei voida katsoa kuuluvan yksityistielain 6 §:n 3 momentin mukaiseen tien kunnossapitoon.

Valtionavustusta tien parantamiseen on haettava tiepiiriltä hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä parantamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio.

Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään tiepiirin avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta, ellei siihen ole erityistä syytä, sellaisten töiden osalta, jotka on tehty ilman tiepiirin lupaa ennen tiepiirin avustuspäätöstä.

Avustamista koskevia muita säännöksiä
19 §

Tiepiirin määräämällä valvojalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa valtionavustusta saavan tiekunnan kirjanpitoa.

Valtionavustukseen oikeutettujen yksityisten teiden kunnossapitoa voidaan seurata Tiehallinnon valitsemien tarkkailuteiden avulla. Tarkkailutieksi valitun tien tiekunta on velvollinen antamaan Tiehallinnolle seurantaa varten tarvittavia tietoja.

20 §

Tiepiirin on velvoitettava tiekunta palauttamaan saatu valtionavustus tai sen osa, jos:

1) avustuksen saamiseksi on annettu virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja;

2) avustuksen saamisen ehdoksi annettuja määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaa varten ei ole annettu tarvittavia tietoja tai muuta aineistoa tai jos avustukseen oikeuttavat työt on jätetty kokonaan tai osaksi tekemättä;

3) avustusta on maksettu liikaa tai perusteettomasti; tai

4) tielle on yksityistielain 96 §:n vastaisesti asetettu kieltotaulu tai muutoin estetty tiellä liikkuminen.

Palautettavalle määrälle on suoritettava eräpäivästä vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos palautusta tai korkoa ei makseta asetetussa määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Palautettava määrä korkoineen ja viivästyskorkoineen voidaan periä takaisin vähentämällä se myöhemmin suoritettavista valtionavustuksista.

Tiepiiri voi luopua valtionavustuksen takaisinperimisestä, jos palautettava avustus tai sen osa on vähäinen tai jos palauttamista olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuuttomana.

21 §

Tiekunta voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen tienpidosta. Tällöin kunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtionavustuksen hakemisesta, maksamisesta ja muutoksenhausta tiekunnan osalta säädetään. Sopimuksesta riippumatta tiekunta on edelleen tienpitäjä.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

22 §

Tielautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalista samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kunnan on viipymättä tehtävä ilmoitus asianomaiselle maanmittaustoimistolle. Jos lautakunta on valinnut itselleen sihteerin, on kunnan ilmoitettava sihteerin nimi ja osoite maanmittaustoimistolle.

Jos tielautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa lain tai annetun määräyksen nojalla muu kuin tielautakunta, on myös siitä ilmoitettava maanmittaustoimistolle.

23 §

Asianomaisen kunnan on ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityinen tie tai tienosa lakkaa yksityistielain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan yksityisistä teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annettu asetus (690/1962) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.