1249/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/1990) 14―16 §,

sellaisina kuin ne ovat, 14 § asetuksissa 1792/1995 ja 953/1996 sekä 15 ja 16 § asetuksessa 1480/1992, sekä

muutetaan 2, 12, 13, 17, 20 ja 25 §, 27 §:n 1 momentti, 28 §, 29 §:n 2 momentti, 30 §:n 1 momentti ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 2 § osaksi asetuksessa 813/1994, 17, 20 ja 28 § mainitussa asetuksessa 1480/1992, 29 §:n 2 momentti osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja mainitussa asetuksessa 1792/1995 sekä 27 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 momentti ja 31 § asetuksessa 1370/1990, seuraavasti:

2 §
Koulutusta hankkiva työvoimaviranomainen

Koulutushankinnat suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Työvoimatoimisto voi suorittaa koulutushankintoja työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämissä rajoissa. Työvoima- ja elinkeinokeskus sekä työvoimatoimisto voivat myös yhdessä suorittaa koulutushankintoja.

12 §
Etuuksien myöntäminen ja maksaminen

Etuudet myöntää kirjallisesta hakemuksesta työvoimatoimisto, jonka kautta henkilö hakeutuu koulutukseen. Etuudet maksaa työvoima- ja elinkeinokeskus.

Etuutta koskeva päätös kirjoitetaan työministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

13 §
Valituskirjelmän lähettäminen

Työvoimatoimiston on viipymättä lähetettävä sen päätöksestä tehty valituskirjelmä ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat lausuntoineen työttömyysturvalautakunnalle.

17 §
Ylläpito- ja majoituskustannusten korvaaminen Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämässä koulutuksessa

Majoitus Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on maksuton. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan ylläpitokorvausta 100 markkaa päivältä.

20 §
Työvoimatoimiston tietojenantovelvollisuus

Työvoimatoimiston tulee ilmoittaa etuuksien maksajalle tiedot koulutuksen aloittaneista, keskeyttäneistä ja suorittaneista sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 19 a §:n 2 momentissa tarkoitetuista koulutusaikaisista lomajaksoista ja muusta koulutuksen jaksotuksesta sekä siitä, sijaitseeko koulutuspaikka opiskelijan kotipaikkakunnalla tai työssäkäyntialueella.

25 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksettu perustuki lapsikorotuksineen;

2) maksetut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset;

3) maksetut majoituskorvaukset;

4) maksetut 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset.

Selvityksessä on lisäksi eriteltävä perustuen ja työmarkkinatuen saajille maksetut 1 momentin 2―4 kohdassa tarkoitetut etuudet.

27 §
Ennakoiden vahvistaminen ja maksaminen

Työministeriö ja työttömyysvakuutusrahasto maksavat työttömyyskassalle hakemuksesta rahoituksen ennakkoa. Hakemus rahoituksen ennakosta tehdään työministeriölle. Ennakkoa maksetaan siten, että ennakko vastaa määrää, jonka valtion ja työttömyysvakuutusrahaston arvioidaan sinä vuonna rahoittavan opintososiaalisista etuuksista.


28 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Työttömyyskassan on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksetut koulutustuet siten, että selvityksestä käy ilmi perusosa lapsikorotuksineen ja ansio-osa;

2) maksetut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset;

3) maksetut majoituskorvaukset;

4) maksetut 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset.

29 §
Rahoituksen hakeminen

Hakemukseen tulee liittää:

1) ilmoitus kassan jäsenmäärästä vuoden alussa ja lopussa;

2) luettelo, josta käy ilmi kuluneen kalenterivuoden aikana maksetun perusosan määrä lapsikorotuksineen, ansio-osa, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset, majoituskorvaukset sekä 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset;

3) kassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus lausuntoineen.

30 §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Työttömyyskassan on tilinpäätöksen yhteydessä todettava se määrä, joka valtion ja työttömyysvakuutusrahaston on tullut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentin sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaan tilivuonna suorittaa.


31 §
Työministeriön ilmoitukset työttömyys- vakuutusrahastolle

Työministeriön on viipymättä ilmoitettava työttömyysvakuutusrahastolle vahvistamiensa tukimaksujen ennakkojen määrät ja niiden muutokset sekä lopulliset koulutustuen ansio-osiin ja hallintokuluihin kohdistuvien tukimaksujen määrät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.