1236/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 7 luvun 40 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 80/1999 nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä. Edustuston tilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1,5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää, ei sovelleta edustuston tilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Edustuston tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

4 §
Tase

Edustuston tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

5 §
Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin ja muualla laissa lueteltujen tietojen lisäksi:

1) sen yrityksen nimi ja kotipaikka, johon edustusto kuuluu;

2) selostus edustuston tilikauden aikana vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottamista varoista ja veloista tai luovuttamista varoista ja veloista.

3) selostus, mikäli yrityksestä, johon edustusto kuuluu, on tullut emoyritys tai se on ollut vastaanottavana yrityksenä suuruudeltaan olennaisessa sulautumisessa, yritys on vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottanut tai luovuttanut merkittävästi varoja ja velkoja tai yritys on jakautunut;

4) tieto yrityksen, johon edustusto kuuluu, muista ulkomaisista sivuliikkeistä tai jos yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on yli 10 sivuliikettä, tieto siitä mistä jäljennös edellä mainitun yrityksen tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä, jossa esitetään tieto sivuliikkeistä, on saatavissa;

5) tieto edustuston hallussa olevista yrityksen, johon edustusto kuuluu, sekä edellä mainitun yrityksen emoyrityksen osakkeiden kokonaismääristä, yhteenlasketuista nimellisarvoista sekä suhteellisista osuuksista osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketuista äänimääristä.

Jos edustusto on luovuttanut yrityksen, johon edustusto kuuluu, tai sen emoyrityksen osakkeita, siitä on mainittava toimintakertomuksessa ja ilmoitettava osakeyhtiölain (734/1978) 11 luvun 9 a §:n 2 momentin mukaiset tiedot 3 momentin ensimmäisen lauseen mukaisesti.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus arvonkorotusrahaston käyttöä koskevista rajoituksista sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskien;

4) jos sijoitusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen, on selvitettävä siirtojen perusteet;

5) jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa, selostus laskentamenettelystä;

6) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

7) jos vahinkovakuutusta harjoittava edustusto on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, perustelut käytetyille menetelmille ja olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta;

8) selostus henkivakuutusta harjoittavan edustuston vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos henkivakuutusta harjoittava edustusto on käyttänyt muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä;

10) selostus, miten vakuutusyhtiölain (1062/1979) 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta sovelletaan;

11) selostus ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 7 luvun 40 §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

12) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 7 luvun 40 §:n 7 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

13) poikkeusluvat edustuston toimintapääomaan luettavista luvanvaraisista eristä sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

14) tunnuslukujen laskentakaavat.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulot eriteltynä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin vakuutusmaksuihin;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen ja julkisten maksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vahinkoensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksu-tulo eriteltynä:

a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksuihin;

b) jatkuviin ja kertamaksuihin;

c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvityksiin ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksuihin;

5) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksu-tulo ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain ja esittäen erikseen suuruudeltaan olennaiset takaisinostot;

6) selvitys tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta;

8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

9) toimintokohtaisten kulujen erittely;

10) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, joiden osasta esitetään erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ja muut vakuutusten hankintamenot, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokseen, vakuutusten hoitokuluihin, hallintokuluihin ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioihin ja voitto-osuuksiin;.

11) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin; sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista ilmoitetaan alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo,

2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;

3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

6) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

7) taseen "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

8) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

9) tase-eräkohtainen tieto taseen vastaavissa muuhun omaisuuteen merkittyjen tavaravarastojen jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

10) taseen "Muu omaisuus" -erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) taseen "Vakuutusten aktivoidut hankintamenot" -erän erittely vahinko- ja henkivakuutukseen;

12) edustuston hallussa olevista yrityksen, johon edustusto kuuluu, ja sen emoyrityksen osakkeista tai osuuksista osakelajeittain lukumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja hankintameno;

13) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

2) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

3) erittely 4 §:n tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Liitetietona esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vahinkovakuutusta harjoittavan edustuston vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen ja henkivakuutusta harjoittavan edustuston vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (niin sanottu zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin sekä vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen.

Liitetietona esitetään 1 ja 3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) jos edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä vahinkoja varten vielä varatun korvausvastuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutuslajeittan;

2) jos korvausselvittelyssä edustuston haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutukseen vahingoista edustustolle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset, niiden määrät;

3) vahinkovakuutusta harjoittavan edustuston eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta:

4) jos vahinkovakuutusta harjoittava edustusto on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, vahinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellettu, sekä korvausten keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt korkokannat samoin kuin korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä.

10 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa vieraan pääoman eristä säädetään, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutusvelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Edustuston myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

11 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ssä säädetyt henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentissa toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan säädetään, koskee edustuston pääasiamiestä ja hänen sijaistaan.

12 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli puoli prosenttia edustuston "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta. Vastaava erittely annetaan myös taseen "Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset" -erästä;

3) yrityksestä, josta edustustolla on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii omissa nimissään, mutta edustuston lukuun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) edustustolle tai yritykselle, johon edustusto kuuluu, tai sen emoyritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä sen yrityksen, johon edustusto kuuluu tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) sillä yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

13 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä.

Liitetietona esitetään tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä, vastuunkantokyky ja vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta.

14 §
Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään ne voimavarat, jotka edustustolla on käytettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.

15 §
Konserniin kuuluvaa edustustoa koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään liitetiedoista, ulkomaiseen konserniin kuuluvan edustuston tuloslaskelman tai taseen liitetietona ilmoitetaan:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös; sekä

3) tieto siitä, mistä jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.

Jos vakuutusyrityksen, johon edustusto kuuluu, konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta, edustuston tuloslaskelman tai taseen liitetietona on mainittava tästä sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen edustuston tilinpäätös yhdistellään.

4 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

16 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin edustuston taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

17 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran edustuston kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 30 päivänä joulukuuta 1996 antamien määräysten Dnro 33/021/96 kohdat 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2.8, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.11, 1.4.2.14, 1.6.3.1, 1.6.6, 1.8.2.2 kohdan kolmas ja neljäs kappale ja 1.8.2.3 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.