1136/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71, annettu 2 päivänä elokuuta 1971, siemenalan yhteisen markkinajärjestelmän (markkinajärjestelmä) soveltamisalaan kuuluvien kasvilajien hallinnointiin ja valvontaan:

Nurmikasvit
Nurminata Festuca pratensis Hudson
Niittynurmikka Poa pratensis L.
Rantanurmikka, Poa palustris&trivialis L.
karheanurmikka
Englannin
raiheinä Lolium perenne L.
Italian raiheinä Lolium multiflorum Lam.
Timotei Phleum pratense L.
Ketotimotei Phleum pertolonii (DC)
Punanata Festuca rubra L.
Koiranheinä Dactylis glomerata L.
Luhtarölli Agrostis canina L.
Isorölli Agrostis gigantea L.
Rönsyrölli Agrostis stolonifera L.
Nurmirölli Agrostis capillaris L.
Lampaannata Festuca ovina L.
Raiheinähybridi Lolium*bouchenanum
Knuth
Heinäkaura Arrhenatherum elatius L.
Ruokonata Festuca arundinacea
Festulolium Festuca pratensis Huds. x
Lolium multiflorum Lam.
(x Festulolium)
Palkokasvit
Peltoherne Pisum sativum L. (partim)
Härkäpapu Vicia faba L. (partim)
Rehuherne Vicia sativa L.
Ruisvirna Vicia villosa Roth.
Puna-apila Trifolium pratense L.
Valkoapila Trifolium repens L.
Trifolium repens L. var.
giganteum
Alexandrian
apila Trifolium alexandrium L.
Alsikeapila Trifolium hybridum L.
Veriapila Trifolium incarnatum L.
Tuoksu- eli
persianapila Trifolium resupinatum L.
Sinimailanen Medicago sativa L.
(ekotyyppi,
lajikkeet)
Nurmimailanen Medicago lupulina L
Esparsetti Onobrychis viciifolia
Scop
Nätkin Hedysarum
coronarium L.
Viljat
Spelttivehnä Triticum spelta L.
Riisi Oryza sativa L.
Öljy- ja kuitukasvit
Öljy- ja
kuitupellava Linum usitatissimum L.
Hamppu Cannabis sativa L.
2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta sekä säännösten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Kasvintuotannon tarkastuskeskus (tarkastuskeskus).

3 §
Siementuotantosopimuksen tekeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettuja siementuotantosopimuksia voidaan tehdä siementuottajan ja siemenliikkeen välillä. Siemenliikkeellä tarkoitetaan siemenkauppalain (728/2000) 11 §:n mukaista siemenpakkaamoa ja 12 §:n mukaista elinkeinonharjoittajaa. Siementuotantosopimuksia voidaan tehdä myös toisessa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa toimivan siemenliikkeen kanssa.

Siemenliikkeen, joka on tehnyt sopimuksen muussa kuin EU:n jäsenvaltiossa tapahtuvasta siementuotannosta, on ilmoitettava sopimuksesta tarkastuskeskukselle, jos sato on tarkoitettu tuotavaksi EU:n alueelle.

4 §
Siementuotantosopimus ja sen hyväksyminen

Siemenliikkeen on vahvistettava vuosittain maaliskuun 31 päivään mennessä tarkastuskeskukselle voimassa olevat sopimukset, pinta-alat, sopimusten siirrot ja sukupolvenvaihdokset.

Siemenliikkeen tulee ilmoittaa tekemänsä siementuotantosopimukset tarkastuskeskukselle yksivuotisilla lajeilla 31 päivään toukokuuta mennessä ja monivuotisilla lajeilla 30 päivään syyskuuta mennessä sinä vuotena, kun viljelys perustetaan. Siementuotantosopimuksen pinta-ala on ilmoitettava tarkastus-keskukselle 10 aarin tarkkuudella.

Tarkastuskeskus voi hyväksyä siementuotantosopimuksen, sen mukaan kuin siemen-kauppalaissa tai sen nojalla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa säädetään edellyttäen, että tässä asetuksessa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät.

Jos siementuottaja haluaa vaihtaa sopimusosapuolta kesken sopimuskauden, siitä on tehtävä uusi sopimus uuden siemenliikkeen kanssa ja toimitettava siementuotantosopimus sekä vanhan sopimusliikkeen suostumus siirtoon tarkastuskeskukselle viimeistään tuotantovuonna toukokuun 31 päivään mennessä. Siementuotantosopimuksen siirrosta toiselle siementuottajalle on siemenliikkeen tehtävä kirjallinen ilmoitus tarkastuskeskukselle.

Siemenviljelyksen tulee olla siemenkauppalain nojalla annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten mukaisesti perustettu.

Siemenliike voi irtisanoa sopimuksen siementuottajan kanssa, jos tämä ei ole noudattanut siementuotantosopimuksessa asetettuja ehtoja. Irtisanomisen on tapahduttava tuotantovuoden syyskuun 30 päivään mennessä.

5 §
Sadon vastaanottaminen ja lunastaminen

Siemenliike on velvollinen vastaanottamaan ja lunastamaan sopimusviljelyksellä tuotetun sadon satovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivään mennessä, jos siemen valmiiksi kunnostettuna täyttää siementavaralle siemenkauppalain nojalla asetetut laatuvaatimukset. Jos kylvösiemen ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, siemenliike sitoutuu käyttämään erän muulla tavalla tai hävittämään sen siten, ettei erää markkinoida kylvösiemenenä.

6 §
Siementavaran sertifiointi

Siementuotantotuen saamisen edellytyksenä on, että siementavara on sertifioitu siemenkauppalain mukaisesti tuotantovuoden elokuun 1 päivän ja tuotantovuotta seuraavan vuoden toukokuun 31 päivän välisenä aikana. Siementuottajan on toimitettava siemensato siemenliikkeelle tuotantovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivään mennessä. Siementuotantosopimuksessa tarkoitetun sadon saa tarkastuttaa sertifiointia varten vain se siemenliike, jonka kanssa siementuottaja on tehnyt siementuotantosopimuksen.

7 §
Siementuotantotuen myöntäminen

Siementuotantotukea maksetaan tämän asetuksen liitteessä mainittujen lajien ja lajikkeiden sertifioidusta siementuotannosta Suomessa sen mukaan kuin markkinajärjestelmästä ja siemenalan tuen tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 1972 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1686/72 säädetään.

8 §
Tuen hakeminen

Siementuottajan on haettava siementuotantotukea tarkastuskeskukselta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut sertifiointipäätöksen. Siementuottajan on ilmoitettava tukihakemuksessa hakijan nimi ja yhteystiedot, laji, lajike, sopimusnumero, sertifioidut kilot satoina kilogrammoina yhden desimaalin tarkkuudella, sopimusnumero, kasvulohkojen tunnukset, joilla sato on tuotettu, sekä pankkitilin numero, jolle tuki maksetaan.

9 §
Tuen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö tekee tarkastuskeskuksen esityksestä päätöksen tukien maksamisesta. Tuki maksetaan sertifioitujen kilojen perusteella siementuottajan tuottamasta perus- ja sertifioidusta siemenestä. Tuki on maksettava siementuottajalle kahden kuukauden kuluessa tukihakemuksen jättämisestä, kuitenkin viimeistään korjuuvuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Jos satotaso on poikkeuksellisen korkea, sopimusliikkeen ja siementuottajan tulee teh-dä selvitys satotasosta tarkastuskeskukselle ennen kuin siementuotantotukea voidaan maksaa.

10 §
Tuen maksamatta jättäminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi jättää siementuotantotuen maksamatta, jos sopimusviljelyksestä on annettu tahallisesti vääriä tietoja tai viljelys on perustettu tai sitä on hoidettu siten, ettei kohtuullisia edellytyksiä siemensadon korjaamiseksi ole olemassa tai viljelys ei täytä siemenkauppalaissa tai sen nojalla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa siemenviljelykselle asetettuja vaatimuksia tai viljelys tai sen osa on hylätty viljelystarkastuksen yhteydessä.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta hakemuksen jätön myöhästymisestä aiheutuu sen kohteena olevien tukien määrien vähentäminen yhdellä prosentilla sellaista päivää kohti, joihin tuottajilla olisi säädetyssä ajassa jätetyn hakemuksen mukaan oikeus.

Jos jätettyjen tukihakemusten todetaan koskevan siemeniä, joita tuensaaja ei ole tosiasiallisesti markkinoinut kylvösiemeninä, siemenentuottajalta kyseiseltä lajilta maksettavasta tuesta vähennetään 50 prosenttia, jos määrät, joita ei todellisuudessa ole markkinoitu kylvösiemeninä, ovat enemmän kuin kaksi prosenttia ja enintään viisi prosenttia määristä, joista tukihakemus on tehty. Jos määrät, joita tuensaaja ei ole tosiasiallisesti markkinoinut kylvösiemeninä, ovat enemmän kuin viisi prosenttia tukihakemuksen määristä, siementuottajalle ei myönnetä lainkaan siementuotantotukea kyseisen markkinavuoden osalta.

Jos tukihakemus koskee virallisesti sertifioimattomia siemeniä tai siemeniä, joita ei ole korjattu kyseisen jäsenvaltion alueella sen kalenterivuoden aikana, jona se markkinavuosi, jolle tämä tuki on vahvistettu, alkaa tuottajalle ei myönnetä lainkaan siementuotantotukea kyseisen markkinointivuoden ja sitä seuraavan markkinointivuoden osalta.

11 §
Valvonta

Tarkastuskeskuksen on tarkastettava, onko siementuottaja tukihakemuksessa ilmoittamilla kasvulohkoilla kasvanut sopimuksessa mainittua kasvilajia ja - lajiketta tuotantovuonna sekä valvottava Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman siementen tuotantotuen horisontaaliehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (372/2000) noudattamista.

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä asetuksessa annettuja säännöksiä, voidaan tuomita sen mukaan kuin mitä laissa Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta (1100/1994) säädetään.

12 §
Tietojen ilmoittaminen

Tarkastuskeskuksen on ilmoitettava komissiolle tuotantoarvioita, tuotantoa ja hintoja koskevat tiedot sen mukaan kuin markkinajärjestelystä säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä huhtikuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta (34/95) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Kirsi Heinonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.