1127/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/1999 ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallituksen tuottamiin rekisterihallinnon suoritteisiin.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän ylläpito ja toimivuuden varmistaminen;

2) uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pito;

3) vihkimisoikeusrekisterin pito;

4) rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus; sekä

5) avoimen tietoverkon kautta sähköisessä muodossa jaeltavat julkiset tilastot sekä luettelot.

Maistraatin maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän tietojen keruu, tallettaminen ja tarkistaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen;

4) venerekisteriin tehtävästä postiosoitteen muutoksesta annettava todistus, mikäli veneen tunnus ei muutoksen johdosta muutu; sekä

5) muut holhoustoimen suoritteet kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis- oikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle;

2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

4) väestötietopalvelut väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkastamiseen liittyvää yhteistyötä varten;

5) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

6) uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä annettavat otteet;

7) vihkimisoikeusrekisteristä annetussa asetuksessa (421/1993) tarkoitetut todistukset;

8) painovapauslaissa (1/1919) tarkoitetut todistukset;

9) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut todistukset;

10) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

11) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

12) veneliikenneasetuksessa (152/1969) tarkoitetut rekisteritodistukset;

13) päätös sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

14) päätös holhoustoimilain (442/1999) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

15) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien; sekä

16) holhousasioiden rekisteristä annettava ote

17) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille;

18) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1―3 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) päätökset, jotka koskevat edunvalvonnan määräämistä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

Kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavista rakennusten ja huoneistojen tiedoista sekä rakennushankkeita koskevista tiedoista peritään vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien tietojärjestelmien valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaiselta peritään jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetuista henkilötiedoista vain edellä 2 momentissa mainitut kustannukset.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien muut maksulliset suoritteet ovat:

1) muut kuin 3 §:ssä mainitut väestötietopalvelut;

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 18 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muu kuin 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu julkaisutoiminta;

4) muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä lähettämis- ja postituspalvelut;

5) Väestörekisterikeskuksen tai maistraatin hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö; sekä

6) muut kuin 3 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut.

Tässä pykälässä mainittujen suoritteiden hinnat määräytyvät liiketaloudellisin perustein.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 36 000 mk vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

Maistraatti voi lisäksi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua holhoustoimen suoritteesta peritä, jos maksun periminen olisi kohtuutonta huomioon ottaen päämiehen tulot ja varat sekä elatusvelvollisuus ja muut taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat.

7 §
Viranomaisten toimivalta

Väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

Väestörekisterikeskuksella on lisäksi toimivalta rekisterihallinnon valtakunnallisten puhelinpalvelujen maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja palvelupuhelinmaksuja.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Neuvotteleva virkamies
Jukka Aalto

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.