1107/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuvien kulujen jakamisesta vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen kesken

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (875/1971) 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 362/1993:

1 §

Eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa (875/1971) tarkoitetuista korotuksista vakuutusyhtiöille ja Liikennevakuutuskeskukselle kalenterivuosittain aiheutuvat kulut jaetaan liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden kesken niiden Suomessa saamien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa.

Vakuutusyhtiön on maksettava Liikennevakuutuskeskukselle 1 momentissa tarkoitettu osuutensa kuluista vähennettynä yhtiön samana vuonna maksamien vastaavien korotusten määrällä.

2 §

Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava Liikennevakuutuskeskukselle ennakkoa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta maksuosuudestaan. Ennakko määrätään yhtiön kohdentumisvuonna maksettaviksi arvioitujen korotusten määrän, kaikkien kohdentumisvuodelle arvioitujen korotusten määrän ja kaikkien vakuutusyhtiöiden edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisten liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen perusteella.

Liikennevakuutuskeskus tekee viimeistään korotusten kohdentumisvuoden toukokuun 30 päivänä arvion korotusten määrästä ja määrää vakuutusyhtiöiden ennakkona maksettavien erien suuruuden.

3 §

Liikennevakuutuskeskus vahvistaa kunkin vakuutusyhtiön lopullisen osuuden mukaisen tasauksen sen jälkeen, kun liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut indeksikorotukset on tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettu. Tasaus vahvistetaan kuitenkin viimeistään korotusten kohdentumisvuotta seuraavan toukokuun 30 päivänä.

4 §

Vakuutusyhtiön on kunakin vuonna maksettava kyseisen vuoden korotuksia vastaava ennakko ja edellisen vuoden korotuksia vastaava tasauserä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.

Liikennevakuutuskeskus tilittää ennakkoa ja tasausta vastaavat erät vakuutusyhtiöille viimeistään 1 momentissa mainittua eräpäivää seuraavan kuukauden 5 päivänä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös dnro 279/411/1993.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2001 maksettavien liikennevahingonkorvausten korotusten rahoittamiseksi ja tasaamiseksi.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylimatemaatikko
Hely Salomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.