1106/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 b luvun 5 ja 6 §:n nojalla sekä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 a luvun 5 ja 6 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, vakuutusyhtiölain 14 b luvun 5 ja 6 § laissa 949/2000 ja vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 5 ja 6 § laissa 952/2000:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suhteellisella osuudella suoraan tai välillisesti omistettua osuutta sidosyrityksen osake- tai takuupääomasta; välilliseen omistukseen perustuva suhteellinen osuus on peräkkäisten suoraan omistettujen suhteellisten osuuksien tulo;

2) toimintapääomalla ja toimintapääoman vähimmäismäärällä:

a) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (462/1995) mukaista toimintapääomaa ja vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on kotimainen henki- tai vahinkovakuutusyhtiö;

b) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja työeläkevakuutusyhtiölain (354/1997) 7 luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on työeläkevakuutusyhtiö;

c) vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (314/1999) mukaista toimintapääomaa ja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on vakuutusyhdistys;

d) vakuutusyrityksen kotivaltion säännösten mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen vakuutusyritys, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen;

e) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on kolmannen maan vakuutusyritys; kuitenkin jos yrityksen kotivaltio edellyttää vakuutusyritykseltä toimilupaa ja asettaa sen toiminnalle suomalaisia toimintapääomavaatimuksia vastaavat vaatimukset, yrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea yrityksen kotivaltion säännösten mukaisesti;

f) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenvakuutusyritys, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen;

g) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenvakuutusyritys, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen; kuitenkin jos yrityksen kotivaltio asettaa jälleenvakuutusyrityksen toiminnalle suomalaisia toimintapääomavaatimuksia vastaavat vaatimukset, toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea yrityksen kotivaltion säännösten mukaisesti; jos tällaisia säännöksiä sovelletaan vakuutusyrityksiin, mutta ei jälleenvakuutusyrityksiin, jälleenvakuutusyrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea kuin kyseessä olisi mainitun kotivaltion vakuutusyritys;

h) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja nollan suuruista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on vakuutusomistusyhteisö.

2 §

Vakuutusyhtiölain 14 b luvun 5 §:ssä tarkoitettu vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 5 §:ssä tarkoitettu vakuutusyhdistyksen mukautettu vakavaraisuuslaskelma sekä vakuutusyhtiölain 14 b luvun 6 §:ssä ja vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 6 §:ssä tarkoitettu emoyrityksen mukautettu vakavaraisuuslaskelma sisältävät mukautetun toimintapääoman, mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärän ja niiden erotuksena saatavan mukautetun vakavaraisuuden.

3 §

Vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, vakuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen tai kolmannen maan vakuutusyrityksen (omistaja) mukautettuun toimintapääomaan luetaan:

1) omistajan toimintapääoma, josta on vähennetty siihen sisältyvät:

a) sidosyrityksenä olevan vakuutusyrityksen, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen, vakuutusomistusyhteisön tai kolmannen maan vakuutusyrityksen (vakuutussidosyritys) osakkeiden ja osuuksien arvo; välillisesti omistettujen sidosyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvo on kyseisten osakkeiden tai osuuksien arvo sidosyrityksen välittömän osakasyrityksen toimintapääomassa kerrottuna omistajan suhteellisella osuudella välittömästä osakasyrityksestä;

b) sidosyrityksen myöntämästä pääomalainasta osuus, joka vastaa omistajan suhteellista osuutta sidosyrityksestä;

c) maksamatta oleva osakepääoma tai takuupääoma;

d) muun sidosyrityksen kuin vakuutussidosyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvoon sisältyvien omistajan osakkeiden ja osuuksien arvo kerrottuna omistajan suhteellisella osuudella sidosyrityksestä;

e) omistajan sijoitukset osakasyritykseen; enintään vähennetään kuitenkin määrä, joka vastaa osakasyrityksen sijoitusta omistajan toimintapääomaan luettaviin eriin;

f) omistajan sijoitukset osakasyrityksen toiseen sidosyritykseen, jos viimeksi mainittu on sijoittanut omistajan toimintapääomaan luettaviin eriin; enintään vähennetään kuitenkin määrä, joka vastaa toisen sidosyrityksen sijoitusta omistajaan;

2) omistajan omistusosuuden mukainen suhteellinen osuus vakuutussidosyrityksen toimintapääomasta, josta on vähennetty siihen sisältyvät:

a) pääomalainat; muun kuin omistajan tai omistajan toisen sidosyrityksen myöntämästä pääomalainasta vähennetään kuitenkin ainoastaan se osa, jota ei tarvita kattamaan vakuutussidosyrityksen toimintapääoman vähimmäismäärää;

b) vakuutussidosyrityksen omistamien omistajan osakkeiden ja osuuksien arvo;

c) maksamatta oleva osakepääoma tai takuupääoma;

d) sijoitukset omistajan muuhun sidosyritykseen kuin vakuutussidosyritykseen, jos ensiksi mainittu on sijoittanut vakuutussidosyrityksen toimintapääomaan luettaviin eriin; enintään vähennetään kuitenkin määrä, joka vastaa muun sidosyrityksen sijoitusta vakuutussidosyritykseen;

3) omistajan osuus 2 kohdassa tarkoitetun sidosyrityksen toimintapääomasta vähennetystä maksamattomasta osingosta tai takuupääoman korosta sekä vakuutussidosyrityksen osuus omistajan toimintapääomasta vähennetystä maksamattomasta osingosta tai takuupääoman korosta.

Jos sidosyritys on henkivakuutusyhtiö, 1 momentin 2 kohdassa sen toimintapääoman vähimmäismäärän ylittävästä toimintapääomasta ei oteta huomioon tulevaa ylijäämää, aktivoituja vakuutusten hankintamenoja tai sellaista muuta toimintapääomaa, jota vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n säännösten johdosta ei voida käyttää omistajan mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärän täyttämiseen. Jos sidosyritys on keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys taikka työeläkevakuutusyhtiö, voidaan 2 kohdassa sen toimintapääomasta, josta on vähennetty a―d alakohdissa tarkoitetut erät, ottaa huomioon enintään sen toimintapääoman vähimmäismäärää vastaava määrä lisättynä takuu- tai osakepääomalla.

Jos Vakuutusvalvontavirasto katsoo, että 2 momentissa mainittujen erien lisäksi jotakin muuta sidosyrityksen toimintapääomaan luettavaa erää ei tosiasiassa voida käyttää omistajan mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärän täyttämiseen, kyseinen erä voidaan sisällyttää mukautettuun toimintapääomaan vain siltä osin kuin sitä tarvitaan kattamaan sidosyrityksen omaa toimintapääoman vähimmäismäärää.

Jos omistajan mukautettuun toimintapääomaan 1 momentin 2 kohdan mukaisesti luettavaa vakuutussidosyrityksen toimintapääomaa on 2 tai 3 momentin mukaisesti rajoitettu, vähennetään 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa ainoastaan se määrä, jolla omistajalle myönnetyn pääomalainan määrä tai omistajan osakkeiden ja osuuksien arvo ylittää vakuutussidosyrityksen toimintapääoman ja siitä mukautettuun toimintapääomaan luettavan määrän erotuksen.

4 §

Omistajan mukautettu toimintapääoman vähimmäismäärä on seuraavien erien summa:

1) omistajan toimintapääoman vähimmäismäärä;

2) omistajan omistusosuuden mukainen suhteellinen osuus vakuutussidosyrityksen toimintapääoman vähimmäismäärästä.

5 §

Omistajan välillisesti keskinäisen vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen taikka työeläkevakuutusyhtiön kautta omistamaa osuutta vakuutussidosyrityksestä ei oteta huomioon 3 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa, 2 kohdassa eikä 4 §:n 2 kohdassa.

Jos 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettu vakuutussidosyritys on tytäryritys, jonka toimintapääoma on pienempi kuin toimintapääoman vähimmäismäärä, suhteellisen osuuden sijasta edellä mainituissa kohdissa sovelletaan 100 prosentin omistusosuutta. Vakuutusvalvontavirasto voi kuitenkin sallia, että tytäryrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä otetaan tällaisessakin tapauksessa huomioon suhteellisen osuuden mukaisesti, jos se katsoo emoyhtiön vastuun rajatuksi vain kyseiseen suhteelliseen osuuteen.

6 §

Jos vakuutusyrityksen, vakuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen tai kolmannen maan vakuutusyrityksen mukautetun vakavaraisuuden laskemiseen tarvittavia sidosyritystä koskevia tietoja ei jostakin syystä ole käytettävissä, mukautetusta toimintapääomasta on vähennettävä kyseisen sidosyrityksen osakkeet tai osuudet sen mukaisesti kuin ne on arvostettu omistajan toimintapääomassa.

7 §

Vakuutusyrityksen, vakuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen tai kolmannen maan vakuutusyrityksen hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella mukautettu vakavaraisuus voidaan määrätä konsernitilinpäätöksen perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa mukautettu toimintapääoma on konsernitilinpäätöksen perusteella määrätty vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukainen toimintapääoma. Mukautettuun toimintapääomaan luettavien erien osalta on otettava huomioon 3 §:n säännökset.

Konsernitilinpäätöksen perusteella määrättävän mukautetun vakavaraisuuden mukautettu toimintapääoman vähimmäismäärä on:

1) 4 §:n mukainen mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärä, jolloin 4 §:n 2 kohdan suhteelliset osuudet ovat konsernitilinpäätöksen laatimisessa käytettyjä osuuksia; tai

2) konsernitilinpäätöksen tietojen perusteella laskettu toimintapääoman vähimmäismäärä, joka henki- ja vahinkovakuutuksen osalta määräytyy vakuutusyhtiölain ja lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta työeläkevakuutusyhtiölain toimintapääoman vähimmäismäärää koskevien säännösten mukaisesti.

Jos mukautettu vakavaraisuus määrätään konsernitilinpäätöksen perusteella, on huolehdittava siitä, että noudatetaan tämän asetuksen mukaisia periaatteita.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylimatemaatikko
Hely Salomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.