1054/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaanvaltion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 4 § sekä 5 §:n 3 momentin 4 kohta ja 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 4 momentti asetuksessa 1111/1998, sekä

lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 41 c § seuraavasti:

4 §

Menot ryhmitellään talousarviossa pääluokittain seuraavasti:

Tasavallan presidentti

Eduskunta

Valtioneuvosto

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetusministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Työministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Valtionvelan korot

Valtionvelan vähentäminen

5 §

Laadun mukaan menot jaetaan kulutusmenoihin, siirtomenoihin, sijoitusmenoihin ja muihin menoihin. Menoista luetaan:


4) muihin menoihin valtionvelan korot, valtionvelan kuoletukset sekä valtionvelan ottamiseen ja vähentämiseen liittyvät emissio- ja pääomatappiot, valtionvelan korkoa tai pääomaa suojaavien johdannaisten menot sekä muut edellä mainittuihin kulutus-, siirto- ja sijoitusmenoihin kuulumattomat menot.

Jos valtion talousarviosta annetun lain 3 b §:n 2 momentissa tarkoitetun alijäämän kattamista varten otetaan määräraha talousarvioon, se luetaan talousarviossa muihin menoihin ja merkitään 4 §:ssä tarkoitetussa ryhmittelyssä pääluokkaan Valtionvelan vähentäminen.

17 §

Arviomäärärahan ylittäminen on ennen luvan antamista saatettava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi. Jos arviomäärärahan ylittäminen on aikaisemmat ylitykset mukaan lukien enintään 20 prosenttia määrärahasta ja kuitenkin enintään kuusi miljoonaa markkaa voidaan pyytää valtiovarainministeriön lausunto valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn sijasta. Jos ministeriö ei tyydy valtiovarainministeriön lausuntoon eikä katso voivansa luopua asiasta, asia on saatettava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi.

Yleiset säännökset
41 c §

Sen estämättä, mitä 41 b §:n 2 momentissa, 44 §:n 3 momentissa, 46 §:n 2 momentissa ja 47 §:n 1 momentissa säädetään, valtiokonttori voi koneellisen tietovälineen käyttämiseksi kirjanpidossa kokeiluluonteisesti antaa virastolle, laitokselle ja talousarvion ulkopuolella olevalle valtion rahastolle luvan poiketa 47 §:n 2 ja 4 momentissa sekä 49 §:ssä tarkoitetuista toiminnoista. Samalla valtiokonttori voi antaa luvan ottaa kirjanpitoon 36 §:ssä tarkoitetut tositteet konekielisinä sekä tehdä 38 §:n 3 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa tarkoitetut toiminnot konekielisinä. Jos valtiokonttori antaa virastolle, laitokselle tai talousarvion ulkopuolella olevalle rahastolle tässä momentissa tarkoitetun luvan, luvan saaneen on kuukausittain täsmäytyksin osoitettava, että kirjanpidon tositteet, kirjanpitotapahtumat ja kirjanpitomerkinnät on käsitelty täydellisinä pääkirjanpidossa.

Valtiokonttorin tulee antaa luvassaan tarkemmat määräykset kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä. Määräyksissä tulee ottaa huomioon, mitä 40 §:n 2 momentissa ja 41 a §:n 2 momentissa säädetään. Valtiokonttori valvoo määräysten noudattamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Asetuksen 41 c §:ää sovelletaan kuitenkin jo 18 päivästä joulukuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Kivinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.