1037/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään:

1 §
Tehtävät

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan tehtävänä on:

1) toimia koordinoivana elimenä valtion viranomaisten ruotsin kielen ja erityisesti ruotsinkielisen lakikielen käyttöä koskevissa kysymyksissä;

2) edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä; sekä

3) tehdä aloitteita ja ryhtyä toimenpiteisiin valtion viranomaisten kielenkäytön parantamiseksi.

2 §
Toiminta

Tehtäviään hoitaessaan lautakunta muun muassa:

1) yhtenäistää käännös- ja tarkastustoimintaa erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat käypiä ilmaisuja, termejä, lakiteknisiä ratkaisuja, kirjoitusohjeita ja tyyliseikkoja;

2) julkaisee käsikirjoja ja ohjeita sekä tiedottaa toiminnastaan;

3) antaa kielikysymyksiä koskevia suosituksia pitäen yleiskieltä koskevien suositusten osalta yhteyttä kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen;

4) käsittelee kielikysymyksiä koskevia aloitteita; sekä

5) käsittelee kielenkääntäjien koulutusta ja täydennyskoulutusta sekä kielenkääntäjiltä vaadittavaa kelpoisuutta ja pätevyyttä koskevia kysymyksiä.

Lautakunnan tulee työssään pitää yhteyttä eduskunnan tarkistustoimintaan ja eduskunnan ruotsin kielen toimistoon.

3 §
Kokoonpano

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kuusi muuta jäsentä. Jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa valtioneuvoston kanslian käännöstoimistoa, yhden oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimistoa ja yhden kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osastoa.

Lautakunnalla on sihteeri.

4 §
Nimittäminen ja toimikausi

Valtioneuvosto määrää lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvoston kanslia määrää sihteerin lautakunnan esityksestä.

Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, jäljellä olevaksi toimikaudeksi voidaan määrätä uusi jäsen.

5 §
Muita säännöksiä

Lautakunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä komiteoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (218/1988) säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston ruotsinkielen lautakunnasta 1 päivänä joulukuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (1024/1988).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000

Pääministerin estyneenä ollessa, Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö
Lars Granlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.