1015/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavissa rakennusinvestoinneissa hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla tuettavassa rakentamisessa hyväksyttävät yksikkökustannukset. Yksikkökustannusten hyväksymisen tarkoituksena on ohjata tuettavaa rakentamista rakenteiltaan ja teknisiltä varusteiltaan taloudellisten ja tilankäytöltään tarkoituksenmukaisten rakennusten toteutumiseksi.

2 §
Hyväksyttävät yksikkökustannukset

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain 7 §:n 3 momentin mukaiset rakentamisessa hyväksyttävät yksikkökustannukset laskentaperusteineen on lueteltu tämän asetuksen liitteessä.

3 §
Yksikkökustannusten ylittäminen

Rakennuksen kustannusarvio ei saa ylittää hyväksyttyä yksikkökustannusta enempää kuin 25 prosenttia.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, työvoima- ja elinkeinokeskus voi hyväksyä enintään 40 prosentin ylityksen yksikkökustannuksiin, jos hankkeen kannattavuus pystytään osoittamaan ja:

1) tuettava hanke palvelee tutkimusta tai tuotekehitystä tai on uuden rakentamistekniikan tai maatila-arkkitehtuurin kehittämistä palveleva koerakentamiskohde;

2) ylitys aiheutuu sellaisen uuden rakennustekniikan, erityisesti puun ja muiden uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien rakennusaineiden käyttämisestä, joka ei vielä ole laajasti käytössä, mutta jolla voidaan katsoa olevan käyttömahdollisuuksia maatilarakentamisessa ja jonka soveltuvuus käyttötarkoitukseen on varmistettu; tai

3) ylitys perustuu rakennuskustannuksiin vaikuttavan tuotantoon tai toimintaan liittyvän uuden teknologian käyttämiseen, joka ei sisälly voimassaoleviin yksikkökustannuksiin ja joka liittyy tuotantokustannusten alentamiseen, tuotteiden laadun tai työolosuhteiden parantamiseen, eläinten hyvinvoinnin tai ympäristön suojelun edistämiseen taikka energian säästöön. Tässä tarkoitetun uuden teknologian toimivuudesta on oltava tutkimus- tai testaustietoa tai sen toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta on oltava muulla tavoin todettava varmuus.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön 18 päivänä helmikuuta 2000 vahvistamat ohjekustannukset ja maatilahallituksen yleiskirjeen 1313/50/91 MRO E1 rakennustalous ohjekustannusten käyttöä ja ylitystä koskevat kohdat 2.1 ja 2.2.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Rakennusneuvos
Pertti Toivari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.