915/2000

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 2 §:n 17 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 534/2000, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 534/2000, uusi 17 b kohta, 3 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta ja lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

2 §

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:


17 a) valtion eläkerahastoa ja kunnallista eläkelaitosta;

17 b) työttömyyskassoja, työttömyysvakuutusrahastoa ja koulutus- ja erorahastoa; sekä


3 §

Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on:


4 a) toimia yhteistyössä korkeakoululaitoksen kanssa vakuutusalan, erityisesti vakuutusmatematiikan, tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi ja harjoittaa tätä tutkimusta;


4 a §

Työttömyysetuuksien valvonnan ohjaamiseksi Vakuutusvalvontavirastossa on neuvottelukunta, jonka tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään 12 muuta jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varamiehet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet ja heille varajäsenet enintään kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan. Vähintään viiden jäsenen nimitys tapahtuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ehdotuksesta. Yksi jäsenistä nimitetään työministeriön ja yksi kansaneläkelaitoksen ehdotuksesta. Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Lain 3 §:n 1 momentin 4 a kohta tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

HE 151/2000
StVM 24/2000
EV 122/2000

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.