873/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 39 § ja 70 §:n 2 momentti sekä

lisätään 21 §:ään uusi 3 momentti ja 53 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

21 §
Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Sisäasiainministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään, jos kunnan pelastustoimen asianmukainen järjestäminen tätä välttämättä edellyttää.

39 §
Nuohoojan kelpoisuus

Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja kunnan palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

53 §
Velvollisuus osallistua koulutukseen

Koulutuksesta vapauttamisesta, koulutuksen lykkäämisestä sekä koulutuksen aikana annettavasta majoituksesta, muonituksesta, sairaanhoidosta ja kustannusten korvauksista säädetään Pelastusopistosta annetussa laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa.

70 §
Valvontarekisteri

Valvontarekisterissä olevat tiedot on tarkistettava ja tarpeettomat tiedot poistettava palotarkastuksen yhteydessä määrävälein, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua edellisen merkinnän tekemisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Tämän lain 39 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia on noudatettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Tämän lain 39 §:n säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka on työskennellyt nuohoojana kunnan tai nuohousyrittäjän palveluksessa ennen tämän lain voimaantuloa yhdessä tai useammassa erässä vähintään viisi vuotta, edelleen kelpoiseksi vastaavaan tehtävään.

HE 70/2000
HaVM 14/2000
EV 105/2000

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.