867/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1999 annetun perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa;

2) seurata ja arvioida vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä ja tehdä näissä asioissa aloitteita;

3) seurata Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua;

4) pyrkiä toiminnallaan parantamaan sukupolvien välistä yhteisymmärrystä sekä kohentamaan vanhus- ja eläkeläisväestön omien voimavarojen hyödyntämistä ja yhteiskunnallista arvostusta;

5) seurata ikääntymistä sekä vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa;

6) seurata paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita;

7) antaa pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenten tulee edustaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, kirkon viranomaisia, ympäristöministeriötä, valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä, vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa tutkimusta, vanhustyön ja omaishoitotyön tuntemusta sekä kunnallista päätöksentekoa.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen taikka varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta keskuudestaan. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

5 §
Komiteasäännösten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään. Asiantuntijalle maksettavien palkkioiden perusteista päättää kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriö.

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.