860/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus esihyväksyttyjen hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien käynnistystuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuen, jäljempänä käynnistystuki, myöntämiseen ja maksamiseen esihyväksytyille tuottajaryhmittymille.

Tämän asetuksen lisäksi on noudatettava, mitä säädetään:

1) 1 momentissa mainitussa markkinajärjestelyasetuksessa;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaryhmittymien esihyväksynnän osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 478/97, jäljempänä esihyväksymisasetus;

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä esihyväksytyille tuottajaryhmittymille myönnettävien tukien osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 20/98, jäljempänä käynnistystukiasetus; ja

4) maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999).

2 §
Esihyväksytyn tuottajaryhmittymän määritelmä

Esihyväksytyllä tuottajaryhmittymällä tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista osakeyhtiö- tai osuuskuntamuotoista tuottajaryhmittymää, jonka maa- ja metsätalousministeriö on esihyväksynyt esihyväksymisasetuksen 4 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisestä annetun valtioneuvoston päätöksen (407/1997) 5 §:n nojalla.

3 §
Käynnistystuen hakeminen

Käynnistystukea voivat hakea 2 §:ssä tarkoitetut esihyväksytyt tuottajaryhmittymät. Käynnistystukea haetaan esihyväksymisasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hyväksymissuunnitelman toteuttamisvuoden jälkeen.

Käynnistystukea haetaan maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella Lnro 356 maa- ja metsätalousministeriöltä.

4 §
Käynnistystuen myöntäminen ja maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää käynnistystukea esihyväksytylle tuottajaryhmittymälle, joka on hakenut käynnistystukea 3 §:n mukaisesti.

Käynnistystukea myönnetään käynnistystukiasetuksen 2 artiklan mukaisesti tuottajaryhmittymän jäljempänä 5 §:ssä määriteltyihin tukikelpoisiin kustannuksiin kullekin hyväksymissuunnitelman toteuttamisvuodelle erikseen. Käynnistystuen määrä perustuu tuottajaryhmittymän maa- ja metsätalousministeriölle antamaan, ryhmittymän kirjanpitotietoja koskevaan selvitykseen:

1) hyväksymissuunnitelman toteuttamisvuodelta kertyneistä hyväksymissuunnitelman toteuttamiskustannuksista ja muista tukikelpoisista hallintokustannuksista; sekä

2) käynnistystukiasetuksen 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetusta ryhmittymän kaupan pitämän tuotannon arvosta edellisellä tilikaudella; arvonlisäveroa ei oteta huomioon tuotannon arvoa laskettaessa.

Käynnistystukea maksetaan tähän tarkoitukseen valtion talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa.

5 §
Tukikelpoiset kustannukset

Esihyväksytyn tuottajaryhmittymän tukikelpoisia kustannuksia ovat hyväksymissuunnitelman toteuttamisesta ja muusta ryhmittymän toiminnasta aiheutuneet perustamis- ja hallintokustannukset. Toteutuneet kustannukset lasketaan ilman arvonlisäveroa.

Tukikelpoisiksi perustamis- ja hallintokustannuksiksi voidaan katsoa tuottajaryhmittymän maksamat hallintohenkilöstön palkkakulut, viestintäkulut, markkinointikulut, toimistotarvikekulut, toimistolaitteiden poistot, hallinnollisessa käytössä olevien kiinteistöjen hallinnasta aiheutuvat kulut sekä muut vastaavat tuottajaryhmittymän toimintaan liittyvät hallintokulut.

Tuen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa tukitoimenpidettä varten nimettyjä tilejä tai kustannuspaikkaa käyttämällä tai muulla tavalla siten, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten sekä tuen käytön valvominen on vaikeudetta mahdollista.

6 §
Käynnistystuen lakkauttaminen ja takaisin periminen

Käynnistystuki voidaan lakkauttaa ja maksettu tuki voidaan osaksi tai kokonaan periä takaisin maaseutuelinkeinojen rahoituslain 46 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Käynnistystuen lakkauttamisesta ja takaisinperimisestä on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään käynnistystukiasetuksen 12 artiklassa.

7 §
Takaisin perittävälle määrälle maksettava korko ja viivästyskorko

Takaisin perittävälle määrälle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta säädetään käynnistystukiasetuksen 12 artiklan 1 kohdassa.

Jos takaisin maksettavaksi määrättyä käynnistystukea tai sen osaa ei makseta määräajassa, takaisin maksettavaksi määrätylle pääomalle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan kunkin erän erääntymispäivästä lukien.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Niina Kauhajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.