857/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000

Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 3 luvun otsikko ja

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

3 luku

Työvoimapalveluihin liittyvät etuudet ja vakuutusturva

13 a §
Vakuutusturva

Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetussa työkokeilussa työpaikalla, koulutuskokeilussa ja työ- ja koulutuskokeilussa taikka tutustumiskäynnillä oppilaitoksessa sattuneesta tapaturmasta tai saadusta ammattitaudista suoritetaan henkilöasiakkaalle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työtapaturmasta. Korvaus maksetaan siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään saman suuruiseen korvaukseen muun lain nojalla.

Asian, joka koskee korvauksen suorittamista valtion varoista 1 momentin nojalla, käsittelee valtiokonttori.

Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin tapaturmavakuutuslain 5 luvussa säädetään.

Työministeriö järjestää 1 momentissa tarkoitetuille henkilöasiakkaille ryhmävastuuvakuutuksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 119/2000
TyVM 5/2000
EV 108/2000

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.