834/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (221/1994) 12 §:ään 3 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

4 luku

Tieteellinen jatkokoulutus

12 §
Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet

Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksessa oleva perehtyy hyvin erikoisalansa tieteelliseen tietoon, hankkii erikoisalallaan tarvittavat tiedot ja taidot sekä kyvyn itsenäiseen toimintaan omalla erikoisalallaan.

14 a §
Lisensiaatin tutkinto ja erikoistumis- koulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan logopedian alan ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää erikoispuheterapeutin koulutus seuraavilla erikoisaloilla:

1) aikuisten neurologisperäiset kommunikaatiohäiriöt;

2) lasten neurologisperäiset kommunikaatiohäiriöt;

3) kuulovammojen aiheuttamat kommunikaatiohäiriöt sekä

4) äänihäiriöt.

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan luonnontieteellisen, maatalous-metsätieteellisen tai teknillistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää sairaalageneetikon, sairaalafyysikon, sairaalakemistin, sairaalamikrobiologin ja sairaalasolubiologin erikoistumiskoulutus.

Erikoistumiskoulutukseen sisältyy järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, tutkimus omalta erikoisalalta sekä erikoisalan ohjattu työkokemus.

Opetusministeriö päättää yliopistojen esityksistä ja sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan, mitä erikoistumiskoulutusta kussakin yliopistossa järjestetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitussihteeri
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.