782/2000

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Yleiset määräykset

Tämä asetus koskee sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:ssä tarkoitetun rahastoesitteen muotoa ja vähimmäissisältöä.

Sijoitusrahastosta on laadittava rahastoesite, joka sisältää tämän asetuksen edellyttämät tiedot. Rahastoesite on päivättävä sekä selkeästi otsikoitava rahastoesitteeksi erotuksena muista esitteistä. Jos rahastoesite koostuu erillisistä osista, on nämä osat selkeästi ilmoitettava.

Rahastoesite voidaan asettaa yleisön saataville sähköisessä muodossa. Rahastoesite on kuitenkin pyydettäessä aina voitava toimittaa myös paperimuotoisena.

2 §
Tiivistelmä sijoitusrahaston keskeisistä ominaisuuksista

Rahastoesitteessä on esitettävä tiivistelmä sijoitusrahaston keskeisistä ominaisuuksista. Tiivistelmässä on esitettävä sijoitusrahaston:

1) nimi;

2) yleiskuvaus;

3) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja siihen erityisesti liittyvät riskit;

4) toiminnasta sijoitusrahastolle säännöllisesti aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;

5) erikoissijoitusrahaston osalta lisäksi saman rahastoyhtiön tai siihen sijoitusrahastolain 72 §:n 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan rahastoyhtiön sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin sijoittamisesta maksettavat palkkiot ja kulu korvaukset sekä niiden määräytymis- ja suoritustapa;

6) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalle aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;

7) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja lunastus- sekä tuotonmaksuaika, -paikka ja -tapa; sekä

8) rahasto-osuuden arvon julkistamisajankohta ja -paikka.

3 §
Muut perustiedot sijoitusrahastosta

Rahastoesitteessä on mainittava:

1) sijoitusrahaston sääntöjen vahvistamispäivä ja toimikausi, jos sellainen on määrätty;

2) osuudenomistajille tarpeellinen lyhyt kuvaus sijoitusrahastoon ja osuudenomistajaan sovellettavasta verotuksesta;

3) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta;

4) sijoitusrahastolain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä nimet taikka 2 momentissa tarkoitetun hyväksytyn tilintarkastusyhteisön nimi;

5) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista;

6) tuoton jakamisen tai pääomittamisen säännöt ja tapahtuma-ajankohta;

7) sijoitusrahaston varojen arvostamista koskevat säännöt;

8) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytymismenetelmä ja -aikaväli sekä se, missä ja milloin merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan;

9) tiedot säännellyistä markkinapaikoista, joissa rahasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena;

10) tilanteet, joissa rahasto-osuuksien takaisinosto ja lunastus voidaan keskeyttää; sekä

11) tiedot osuudenomistajien kokouksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta osuudenomistajien kokouksessa.

4 §
Perustiedot rahastoyhtiöstä

Rahastoesitteessä on mainittava:

1) rahastoyhtiön toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, mikäli se ei ole sama kuin kotipaikka;

2) rahastoyhtiön perustamispäivä sekä sen toimintakausi, jos se on määrätty;

3) tiedot muista rahastoyhtiön hallinnoimista sijoitusrahastoista;

4) rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimet;

5) rahastoyhtiön toimitusjohtajan nimi; sekä

6) rahastoyhtiön osakepääoma.

Rahastoesitteessä on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden päätehtävistä rahastoyhtiön ulkopuolella, jos näillä tehtävillä on merkitystä rahastoyhtiön kannalta.

5 §
Perustiedot säilytysyhteisöstä

Rahastoesitteessä on mainittava:

1) säilytysyhteisön toiminimi;

2) säilytysyhteisön pääasiallinen toimiala; sekä

3) säilytysyhteisön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka.

6 §
Poikkeukset rahastoesitteen sisällöstä

Edellä 3―5 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan jättää mainitsematta rahastoesitteessä, jos [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: ja ] tiedot sisältyvät sijoitusrahaston rahastoesitteeseen liitettyihin sääntöihin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

Sellaisen rahastoyhtiön, jonka hallinnoiman sijoitusrahaston rahastoesite ei tämän asetuksen voimaan tullessa täytä 1―6 §:n vaatimuksia, on neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta muutettava hallinnoimansa sijoitusrahaston rahastoesite vastaamaan tämän asetuksen vaatimuksia.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Arttu Ahola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.