730/2000

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 12 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 ja 19 §, 20 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 2 momentti, 17 ja 19 §, 20 §:n 1 momentti, 22 §, 24 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 856/1999, 21 §:n 2 momentti asetuksessa 791/1997 sekä 23 §:n 1 momentti osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 642/1996, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 133 ja 1027/1998 sekä 255/2000, uusi 11 a kohta seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


11 a) neuvottelukunnan asettaminen vieraiden valtioiden kanssa käytäviä sopimusneuvotteluja varten silloin kun sopimusneuvottelujen ala koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä eikä päätösvalta kuulu tasavallan presidentille;


12 §

Valtioneuvostossa on seuraavat ministeriöt:

1) valtioneuvoston kanslia;

2) ulkoasiainministeriö;

3) oikeusministeriö;

4) sisäasiainministeriö;

5) puolustusministeriö;

6) valtiovarainministeriö;

7) opetusministeriö;

8) maa- ja metsätalousministeriö;

9) liikenne- ja viestintäministeriö;

10) kauppa- ja teollisuusministeriö;

11) sosiaali- ja terveysministeriö;

12) työministeriö;

13) ympäristöministeriö.


16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

hallinto-oikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

valtakunnansyyttäjänvirasto

valtion oikeusaputoimistot

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

Saamelaiskäräjät.

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) kuntajako ja muu yleinen hallinnollinen jaotus sekä hallinnollisten jaotusten yhteensovittaminen;

2) aluehallinnon yleinen kehittäminen;

3) valtion paikallishallinnon yleinen kehittäminen;

4) valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyö;

5) aluehallinnon tietohallintoyhteistyö;

6) hallinnon sähköisten asiointipalvelujen järjestämisen ohjaus;

7) lääninhallitusten yleinen johto ja valvonta sekä muut lääninhallituksia koskevat asiat, siltä osin kuin ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

8) kihlakunnanhallinto;

9) väestökirjanpito;

10) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

11) kuntahallinto;

12) kuntatalous;

13) kunnallinen eläkelaitos;

14) kunnallinen työmarkkinalaitos;

15) Kuntien takauskeskus;

16) aluekehitys ja siihen liittyvien ohjelmien sekä niiden suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittaminen;

17) rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) säädetyt tavoitteita 1 ja 2 sekä Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat viranomaistehtävät;

18) saaristoa koskevien kysymysten yhteensovittaminen;

19) yleinen järjestys ja turvallisuus;

20) poliisihallinto;

21) Suomen passi, jollei asia kuulu ulkoasiainministeriölle, henkilökortti ja sähköinen henkilökortti;

22) rikoksentekijän luovuttaminen Suomen ja Pohjoismaiden välillä;

23) vartioimisliiketoiminta ja majoitusliikkeiden matkustajakortit;

24) arpajaislainsäädäntöön perustuvat toiminnot, viihdelaitteet ja rahankeräykset;

25) ampuma-ase- ja teräaselainsäädännön mukaiset toiminnot;

26) yleisötilaisuudet;

27) järjestyksenvalvojia koskevan lainsäädännön mukaisen toiminnot;

28) henkilöiden maahantulo ja maastalähtö sekä niiden valvonta;

29) Suomen kansalaisuus;

30) ulkomaalaisten maassa oleskelu sekä pakolaisaseman ja muun kansainvälisen suojelun tarpeen määrittäminen, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

31) pelastustoimi;

32) rajavalvonta ja rajatarkastukset;

33) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat sisäasioita, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

lääninhallitukset

väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

poliisikoulu

poliisin tekniikkakeskus

Pelastusopisto

valtion kokeiluhätäkeskukset

palosuojelurahasto

ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) talous- ja finanssipolitiikka;

2) julkinen talous;

3) valtion toiminta- ja taloussuunnittelun yleinen ohjaus ja yhteensovittaminen, kehysmenettely ja talousarvio;

4) valtion varallisuuden hallintaa, hankintaa, käyttöä ja luovutusta koskevat yleiset perusteet sekä muut taloushallinnon perusteet;

5) valtion toimintojen maksullisuus ja perittävien maksujen yleiset perusteet;

6) valtion maksuliike ja maksuvalmius;

7) valtion rahastot, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

8) valtion ja sen virastojen, liikelaitosten ja muiden laitosten sekä rahastojen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muun laskentatoimen yleiset järjestelmät, tilien ja taloudenhoidon tarkastus sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta;

9) verotus ja tullit, jollei tulleja koskeva asia kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) verotusta ja tulliyhteistyötä koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

11) valtion lainanottoa ja velkaa koskeva yleinen ohjaus ja valvonta, arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta sekä valtion takaukset, takuut ja niihin verrattavat sitoumukset;

12) raha- ja maksujärjestelmä sekä valuuttalainsäädäntö;

13) luottolaitostoiminta, arvopaperi- ja johdannaismarkkinat sekä niitä koskevat kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät, rahastoyhtiöt, panttilainauslaitokset ja säästökassatoimintaa harjoittavat osuuskunnat;

14) pääomanliikkeet, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

15) indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa;

16) hallinnon kehittämisen toimintalinjat, hallinnon yleinen organisointi sekä hallinnon ohjauksen ja toimintojen yleinen kehittäminen;

17) valtion komitealaitos, valtioneuvoston tietopalveluyhteistyön edistäminen sekä Euroopan unionin hakijamaiden institutionaalisen kehittämisen tuen koordinointi Suomen osalta;

18) valtion liikelaitosten yleinen kehittäminen ja liikelaitoksia koskevat yleiset säännökset, määräykset ja ohjeet;

19) valtionhallinnon tietojenkäsittelyn, tietohallinnon kehittämisen ja tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä tietoyhteiskunnan kehittämistoiminnan edistäminen;

20) valtion tilastotoimi;

21) valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema, eläkkeiden ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely, valtion työmarkkinapolitiikka sekä keskustason työnantajatoiminta;

22) valtion virastojen ja laitosten virka- ja työehtosopimustoiminta keskustasolla;

23) virkasuhteen ehdoista määrääminen niissä tapauksissa, joissa asia ei kuulu viraston toimivaltaan, sekä valtion liikelaitoksen virkasuhteisen toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista määrääminen;

24) valtion henkilöstövoimavarojen käytön yleinen tehostaminen;

25) viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi, jollei asia kuulu valtioneuvoston kanslian toimialaan;

26) valtion talonrakennustoiminta, valtion kiinteistövarallisuus ja virastotilojen hankinta ja hoito, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, kiinteistöyksiköksi määrääminen sekä valtion virastojen ja laitosten toimitilojen ja valtion rakennusmaan hankinnan ja käytön yleinen ohjaus;

27) Kansainvälinen Valuuttarahasto, Kansainvälinen Jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan investointipankki, Pohjoismaiden investointipankki, Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin;

28) Suomen Pankki;

29) valtion vakuusrahasto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

valtiontalouden tarkastusvirasto

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

Hallinnon kehittämiskeskus

Valtion kiinteistölaitos

Rahapaja Oy

Oy Edita Ab

Engel-Yhtymä Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Leonia Oyj

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj

Sponda Oyj

Solidium Oy

Tietokarhu Oy

Yrityspankki Skop Oyj

Kapiteeli Oy

20 §

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) koulutus-, tiede-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-alan yleiset edellytykset;

2) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat;

3) perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

4) ammatillinen koulutus, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

5) aikuiskoulutus;

6) ammattikorkeakouluopinnot;

7) yliopistolaitos;

8) tieteellinen tutkimus;

9) arkistotoimi;

10) suomen ja ruotsin kielissä suoritettavia tutkintoja varten asetetut tutkintolautakunnat;

11) virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

12) opintotuki;

13) taide;

14) yleinen kirjastotoimi;

15) museotoimi;

16) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muut alaan liittyvät tehtävät;

17) tekijänoikeus;

18) liikunta;

19) nuorisotyö;

20) yhdessä työministeriön kanssa rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.


21 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) maatalous ja erikoismaatalous sivuelinkeinoineen sekä maaseudun kehittäminen, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

2) maatalouden ja erikoismaatalouden tutkimus-, kehittämis- ja neuvontatoiminta;

3) kasvinsuojelu ja maataloudellinen tarkastustoiminta;

4) metsätalous ja metsäntutkimus;

5) maanmittaus-, jako-, kartta- ja rekisterilaitos sekä paikkatietojen yhteiskäyttö ja geodeettinen tutkimus;

6) kala-, riista- ja porotalous;

7) eläinlääkintä, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinsuojelu;

8) eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;

9) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia ja eläinten lääkitseminen;

10) valtion maaomaisuus, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) maatilatalouden kehittämisrahasto ja maatalouden interventiorahasto;

12) vedenhankinta ja viemäröinti, tulvasuojelu, maankuivatus ja kastelu, uitto, säännösteltyjen vesistöjen käyttötoiminta, vesioikeudellisen luvan haltijalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen, maa- ja vesirakenteiden kunnossapito, patoturvallisuus, tulvaja jääpatovahinkojen torjunta, ojitustoimitukset sekä yleisten vesialueiden hallinta ja hoito tai muu niihin läheisesti liittyvä vesivarojen käyttö ja hoito.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Avena Oy

maanmittauslaitos

Metsähallitus

maatalouden tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos

maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

geodeettinen laitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Boreal Kasvinjalostus Oy

Siemenperunakeskus

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.


22 §

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) tieliikenne ja tiellä käytettävät ajoneuvot;

2) rautatiet ja rautatieliikenne;

3) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

4) merenkulku ja muu vesiliikenne samoin kuin satamat, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

5) liikenneväylät;

6) vaarallisten aineiden kuljetus;

7) liikenteen logistiikka ja tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen liikennepalveluissa;

8) liikenteen ympäristöasiat, jollei asia kuulu ympäristöministeriölle;

9) merentutkimus;

10) sääpalvelu sekä ilmakehän tutkimus ja siihen liittyvä muu geofysikaalinen tutkimus;

11) teletoiminta ja televiestintä;

12) tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen ja tietoturvallisuus erityisesti viestintäpalveluissa, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

13) televisio- ja radiotoiminta;

14) postitoiminta;

15) lehdistön tukeminen valtion varoin, siltä osin kuin asia ei kuulu opetusministeriön toimialaan;

16) tie- ja rautatieliikennettä, siviili-ilmailua, ilmatiedettä, merentutkimusta, merenkulkua ja muuta vesiliikennettä sekä viestintää ja postitoimintaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

17) kesäaikaa koskevat asiat.

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

tielaitos

merenkulkulaitos

merentutkimuslaitos

Ilmailulaitos

ilmatieteen laitos

Telehallintokeskus

Ratahallintokeskus

ajoneuvohallintokeskus

Saimaan kanavan hoitokunta

Raskone Oy

Suomen Autokatsastus Oy

Sonera Oyj

Suomen Posti Oy

Yleisradio Oy

VR-Yhtymä Oy

Finnair Oyj

Liikenneturva.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään liikenneministeriöstä ja sen tehtävistä, koskee tämän asetuksen tultua voimaan liikenne- ja viestintäministeriötä.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) elinkeinotoiminnan yleiset toimintaedellytykset;

2) markkinoiden toimivuus ja kilpailun edistäminen;

3) ulkomaankauppa ja yritysten kansainvälistyminen;

4) pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset;

5) yritystoiminnan rahoitus ja yritystuet, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan.

6) yritystoiminnan alueelliset toimintaedellytykset;

7) teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen;

8) tekninen turvallisuus ja luotettavuus, mukaan lukien valvonta, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminta, standardisointi ja laatupolitiikka, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

9) teollisoikeudet:

10) elinkeinotoiminnan ohjaus ja sääntely, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) kuluttaja- ja elintarvikekysymykset, siltä osin kuin ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

12) energia;

13) valtion omistajapolitiikka osakeyhtiöissä sekä niiden omistajaohjaus ja -valvonta, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

14) työvoima- ja elinkeinokeskusten yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä niiden hoitamien tehtävien ohjaus ja valvonta, jollei asia ei kuulu maa- ja metsätalousministeriön tai työministeriön toimialaan.


24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työsuojelun piirihallinto

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Vakuutusvalvontavirasto

Alko Oy

työsuojelurahasto

koulutus- ja erorahasto

työttömyysvakuutusrahasto

25 §

Työministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) työsuhde, työaika, työelämän osallistumisjärjestelmät ja muut työympäristökysymykset sekä työehtosopimukset;

2) työriitojen sovittelu;

3) merimiesten palvelu- ja opintotoiminta;

4) ammatinvalinnanohjaus;

5) työnvälitys;

6) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus;

7) työvoiman kansainvälinen liikkuvuus, ulkomaisen työvoiman maahanmuutto sekä siihen liittyvä valvonta;

8) työllisyys ja työttömyys;

9) julkisten töiden järjestely työllisyyden edistämiseksi, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) palkkaturva;

11) pakolaisuus, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, turvapaikanhakijoiden vastaanotto sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan sijoittumista edistävät toimet;

12) maasta- ja paluumuutto;

13) siviilipalvelus ja työvoiman käytön säännöstely sekä työvelvollisuus;

14) Kansainvälisessä työjärjestössä tehtävät yleissopimukset;

15) yhdestä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen työsuhdeasioiden valvonnan ohjaus;

16) yhdessä opetusministeriön kanssa rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen;

17) rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) säädetyt tavoitetta 3 sekä Euroopan sosiaalirahastoa koskevat viranomaistehtävät.


26 §

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ilmansuojelu, jäteasiat, meluntorjunta, meriensuojelu, vesiensuojelu ja muu ympäristönsuojelu;

2) kemikaalien ja geenitekniikan käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

3) ympäristövahinkojen torjunta;

4) ympäristövaikutusten arvioinnin edistäminen;

5) ympäristötalous;

6) yleisen ympäristötietoisuuden edistäminen;

7) alueiden käytön ja yhdyskuntien suunnittelun ohjaus;

8) luonnonsuojelu, maisemanhoito ja luonnon virkistyskäyttö, jollei asia ei kuulu maaja metsätalousministeriön toimialaan;

9) rakennettu ympäristö ja rakennusperinnön hoito;

10) rakentaminen ja kiinteistönpito;

11) asunto-olojen kehittäminen sekä valtion tuki asumiseen ja rakentamiseen;

12) asuntojen tuotanto, korjaus ja ylläpito;

13) asuntomarkkinat, asuntorahoitus ja asumiskustannukset;

14) huoneenvuokra- ja asumisoikeussuhteet;

15) valtion asuntorahasto ja öljynsuojarahasto.

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

alueelliset ympäristökeskukset

ympäristölupavirastot

Suomen ympäristökeskus

valtion asuntorahasto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Pääministeri
Paavo Lipponen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.