707/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta 25 päivänä heinäkuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (727/1997) 1 §:n 2 momentin 4 kohta sekä 8 ja 10―12 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 4 kohta ja 8 § päätöksessä 16/2000, sekä

lisätään päätökseen uusi 8 a ja 8 b sekä 14 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen säännöksiä on noudatettava sen lisäksi, mitä säädetään:


4) kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999, jäljempänä rakenneasetus, sekä jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 908/2000;


8 §
Interventiokorvaus

Perusasetuksessa tarkoitettua markkinoilta vetämisestä myönnettävää taloudellista korvausta (interventiokorvaus) haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

8 a §
Interventiosatamat

Silakan interventiokorvausta voidaan myöntää silakasta, joka on purettu Klamilan (Virolahti), Kotkan, Keihässalmen (Pyhtää), Valkon (Loviisa), Helsingin kalasataman, Hangon kalasataman, Kasnäsin (Dragsfjärd), Käldingen (Nauvo), Jurmon (Brändö), Kumlingen, Hummelvikin (Vårdö), Hamnsundetin (Saltvik), Korrvikin (Maarianhamina), Käringssundin (Eckerö), Tuomaraisen (Taivassalo), Laupusten (Kustavi), Suukarin (Uusikaupunki), Rauman, Vasikkarin (Pori), Reposaaren (Pori), Kaskisten, Bergön (Maalahti), Långskäretin (Vaasa), Klobbskatin (Mustasaari), Mansikkakarin (Himanka), Rahjan (Kalajoki), Elävisluodon (Pyhäjoki), Riutunkarin (Oulunsalo), Marjaniemen (Hailuoto) ja Kiviniemen (Haukipudas) satamissa.

8 b §
Ilmoitus- ja käsittelyvelvollisuus

Interventiokorvauksen hakijan on ilmoitettava kunkin kalaerän markkinoilta vetämisestä viimeistään kolme tuntia ennen markkinoilta vetämistä alueen työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Hakijan on toimitettava tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella työvoima- ja elinkeinokeskukselle tiedot markkinoilta vedetystä erästä 48 tunnin kuluessa markkinoilta vetämisestä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi määrätä markkinoilta vedetyn kalaerän värjättäväksi tavalla, joka erottaa sen ihmisravintokalasta.

10 §
Erityinen hyväksyntä

Perusasetuksessa tarkoitettua erityistä hyväksyntää sekä tukea erityisen hyväksynnän saaneen tuottajajärjestön laadunparantamissuunnitelmiin haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

11 §
Tukien takaisinperintä

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tukien takaisinperintään sovelletaan, mitä takaisinperinnästä säädetään yhteisön lainsäädännössä ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä sekä rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 37 §:ssä ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 7 §:ssä.

12 §
Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset valvovat, että tuottajajärjestön toiminta täyttää yhteisön lainsäädännössä ja tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Valvontaan sovelletaan, mitä valvonnasta Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään.

14 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille kuuluvia tehtäviä hoitaa Ahvenanmaalla maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentin mukaan lääninhallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2000.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3759/92; EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1
Neuvoston asetus (ETY) N:o 105/76; EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999; EYVL N:o L 337, 30.12.1999, s. 10
Komission asetus (EY) N:o 908/2000; EYVL N:o L 105, 3.5.2000, s. 15

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.