665/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun hovioikeusasetuksen (211/1994) 19 §,

muutetaan 8 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 §, 10 §:n 1 momentti ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 9 § asetuksessa 1327/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

8 §

Kansliapäällikkö huolehtii hovioikeuden hallinnosta. Jollei työjärjestyksessä toisin määrätä, kansliapäällikkö:


5) valmistelee ja esittelee täysistunnon ja presidentin ratkaistaviksi kuuluvat asiat sekä asiat, jotka hovioikeus ratkaisee tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä kokoonpanossa (lausuntovaliokunta).

9 §

Hovioikeuden täysistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) nimittämistä asessorin, viskaalin ja käräjäviskaalin vakinaiseen virkaan sekä tuomarin nimittämistä hovioikeuteen yli kahden kuukauden määräajaksi;

2) esityksen tekemistä tuomarin nimittämisestä hovioikeuteen ja maaoikeuteen vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi sekä tuomarin nimittämistä maaoikeuteen vuotta lyhyemmäksi määräajaksi;

3) esityksen tekemistä korkeimmalle oikeudelle laamannin nimittämisestä määräajaksi käräjäoikeuteen;

4) varatuomarin arvonimen myöntämistä;

5) asessorin ja viskaalin virkasuhteen purkamista ja irtisanomista;

6) eron antamista valtion virkamieslain (750/1994) 46 §:n 2 momentin mukaisissa tapauksissa;

7) lainsäädäntöasioita, joita presidentti ei ole määrännyt käsiteltäviksi osastolla tai työryhmässä;

8) muita presidentin määräämiä asioita.

Kiireellisissä tapauksissa taikka, jos täysistuntoa ei vuosilomien vuoksi tai muusta syystä saada päätösvaltaiseksi, presidentti saa 1 momentin 1 ja 3 kohdan estämättä nimittää sijaisen tuomarille hovioikeuteen tai maaoikeuteen ja tehdä esityksen laamannin nimittämisestä käräjäoikeuteen määräajaksi, kunnes asia on ratkaistu täysistunnossa, sekä 1 momentin 5 kohdan estämättä purkaa tai irtisanoa asessorin tai viskaalin virkasuhteen.

Täysistunnossa asiat ratkaistaan esittelystä.

9 a §

Vakinaisten tuomarin virkojen täyttämistä koskevat asiat käsitellään lausuntovaliokunnassa.

Lausuntovaliokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

10 §

Presidentti ratkaisee ne hovioikeuden hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty täysistunnon, lausuntovaliokunnan tai hovioikeuden virkamiehen ratkaistavaksi.


25 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään hovioikeudenneuvoksesta, koskee myös määräajaksi nimitettyä hovioikeudenneuvosta, jollei erikseen toisin säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.