621/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään energiamarkkinavirastosta 11 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (507/2000) 3 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Sähkömarkkinalaissa (386/1995) ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) säädettyjen sekä niiden nojalla säädettyjen ja määrättyjen tehtävien lisäksi Energiamarkkinaviraston tulee:

1) seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoiden yleistä kehitystä ja tehdä esityksiä toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi;

2) antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja avustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaan liittyvien asioiden valmistelussa;

3) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää tarvittaessa yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin.

2 §
Henkilöstö

Energiamarkkinavirastossa on johtajan lisäksi muita virkamiehiä.

3 §
Johtajan kelpoisuusvaatimukset

Energiamarkkinaviraston johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

4 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Valtioneuvosto nimittää Energiamarkkinaviraston johtajan.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa johtaja.

5 §
Sijaisuus

Energiamarkkinaviraston johtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan johtajan määräämä Energiamarkkinaviraston virkamies.

6 §
Johtajan tehtävät

Energiamarkkinaviraston johtaja vastaa siitä, että Energiamarkkinaviraston tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

7 §
Asian ratkaiseminen

Energiamarkkinavirastolle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta työjärjestyksessä on annettu.

8 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Energiamarkkinaviraston organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa Energiamarkkinaviraston johtaja.

9 §
Asian valvonta

Energiamarkkinavirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta Energiamarkkinavirastoa koskevissa asioissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.