597/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 41 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 777/1996:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikkeiden kuljetustilojen lämpötiloista ja muista kuljetusoloista sekä ilmoituksista, jotka koskevat elintarvikkeiden kuljetukseen ja jakeluun käytettäviä ajoneuvoja ja kontteja. Lisäksi asetuksessa säädetään elintarvikekuljetuksia koskevasta omavalvonnasta.

2 §
Soveltamisala

Asetus koskee elintarvikkeiden kuljettamista rautatie-, maantie-, vesitie- tai ilmakuljetuksina. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (SopS 48/1981) mukaisiin kuljetuksiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan asetuksen 4 §:ää.

Tämä asetus ei koske:

1) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) tarkoitettuja kuljetuksia;

2) alkutuotannon ja maatalouden kuljetuksia, jotka maataloustuottaja itse tekee tai järjestää; eikä

3) kotitalouden kuljetuksia.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) elintarvikehuoneistolla sitä osaa kuljetusajoneuvosta tai kontista, jossa elintarvikkeita ammattimaisesti kuljetetaan tai säilytetään;

2) kuljetusajoneuvolla ajoneuvoa tai muuta kuljetusvälinettä; sekä

3) kontilla suljettavaa ja siirrettävissä olevaa elintarvikkeiden säilytystilaa.

4 §
Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat yleiset elintarvikehygieeniset vaatimukset

Elintarvikkeiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusajoneuvot ja kontit on pidettävä puhtaina. Kuljetusajoneuvojen tilat, joissa kuljetetaan muita kuin elintarvikkeita, on tarvittaessa puhdistettava ennen kuin tiloja käytetään elintarvikkeiden kuljetukseen.

Kuljetusajoneuvojen ja konttien materiaalin tulee olla helposti puhtaana pidettävää. Kuljetusajoneuvoista ja konteista ei saa siirtyä vierasta hajua, makua tai muita haitallisia ominaisuuksia kuljetettaviin elintarvikkeisiin.

Elintarvikkeita kuljetettaessa on käytettävä tiiviisti suljettavaa kuljetusajoneuvoa, jollei elintarvikkeita ole pakattu siten, että elintarvikkeet ovat kuljetuksen aikana suojattuina kastumiselta tai jäätymiseltä tai pölyyntymiseltä tai muulta likaantumiselta.

Kuljetus on järjestettävä siten, ettei elintarvikkeiden hygieeninen laatu vaarannu kuljetuksen aikana. Elintarvikkeita tai niiden kuljetuslaatikoita tai -astioita ei saa kuljetettaessa sijoittaa kuljetusajoneuvossa sellaiseen paikkaan, jossa ne kastuvat tai jäätyvät tai pölyyntyvät tai muuten likaantuvat. Jos kuljetusajoneuvossa kuljetetaan tuotteita, jotka voivat vaarantaa elintarvikkeen hygieeniseen laadun, elintarvikkeet on kuljetettava näistä tuotteista erillisessä tilassa, kontissa tai säiliössä. Elintarvikkeet on sijoitettava kuljetusajoneuvossa siten ettei niihin siirry vierasta hajua, makua tai muita haitallisia ominaisuuksia kuljetusajoneuvossa kuljetettavista muista elintarvikkeista tai muista tavaroista.

5 §
Kuljetusastiat

Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt on säilytettävä elintarvikehuoneistossa siten, ettei niiden kastuminen tai jäätyminen tai pölyyntyminen tai muu likaantuminen heikennä kuljetettavien elintarvikkeiden hygieenistä laatua. Kuljetuslaatikot, -astiat ja -säiliöt on puhdistettava käyttökertojen välillä.

Kuljetuslaatikoita, -astioita ja -säiliöitä, joissa kuljetetaan pakkaamattomia nestemäisiä, rakeisia tai jauhomaisia elintarvikkeita taikka pakkaamattomia leipomotuotteita tai pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa käyttää vain elintarvikkeiden kuljettamiseen.

Pakkaamattomien nestemäisten, rakeisten ja jauhomaisten elintarvikkeiden sekä pakkaamattomien leipomotuotteiden ja pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuslaatikoissa, -astioissa ja -säiliöissä on oltava merkintä "Vain elintarvikkeille / Endast för livsmedel" tai muu vastaava merkintä, joka ilmaisee käyttötarkoituksen.

6 §
Eräitä irtotavarana kuljetettavia elintarvikkeita koskevat poikkeukset

Sen estämättä, mitä 5 §:n 2 momentissa säädetään, irtotavarana kuljetettaviin öljyihin ja rasvoihin voidaan soveltaa, mitä liitteessä 1 säädetään ja raakasokeriin, mitä liitteessä 2 säädetään.

7 §
Kuljetuslämpötilat

Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen vaativat kylmäsäilytystä, tulee kuljettaa enintään niissä lämpötiloissa, joita terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 27 §:n mukaan noudatetaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden varastoinnissa. Kuljetuslämpötila saa kohota lyhytaikaisesti edellä mainittuja lämpötiloja korkeammaksi, jos elintarvikkeen hygieeninen laatu ei heikkene.

Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävät kuljetukset tulee varustaa lämpötilanseurantajärjestelmällä.

Kuumina kuljetettavien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden jäähtyminen kuljetuksen aikana ei saa vaarantaa elintarvikkeiden hygieenistä laatua.

Pakasteet tulee kuljettaa pakasteasetukseen (165/1994) mukaisissa lämpötiloissa. Pakasteiden kuljettamisessa on lisäksi noudatettava pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (340/1994).

8 §
Ilmoituksen tekeminen

Sen, joka harjoittaa ammattimaista elintarvikkeiden kuljettamista tai säilyttämistä 3 §:n tarkoittamassa kuljetusajoneuvossa tai kontissa on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitus toiminnanharjoittajan kotipaikan terveydensuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Toiminnanharjoittaja voi sisällyttää kuljetusta koskevan ilmoituksen tiedot muuta elintarvikehuoneistoa koskevaan ilmoitukseen.

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava kotipaikkansa terveydensuojeluviranomaiselle.

9 §
Ilmoituksessa annettavat tiedot

Edellä 8 §:ssa tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) tiedot kuljetuksesta;

3) kuljetusväline tai -välineet;

4) kuljetettavat elintarvikkeet; sekä

5) kuljetuslämpötilat ja lämpötilojen toteamismenetelmät.

Ilmoitukseen on lisäksi liitettävä terveydensuojeluasetuksen 22 §:n mukainen omavalvontasuunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon tämän asetuksen 10 §:ssä säädetyt vaatimukset.

10 §
Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmassa on mainittava ne toimenpiteet, joilla elintarvikkeiden hygieenisen laadun heikentyminen kuljetuksen aikana voidaan estää. Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi toiminta, jota suunnitelma koskee, kuljetusten vastuuhenkilö, kuljetuslaitteita ja -kalustoa sekä kuljetusastioita koskevat vaatimukset, kuljetuslämpötilat, lämpötilaseurantajärjestelmä sekä muut kuljetuksen kannalta elintarvikehygieenisesti tärkeät vaiheet, kuten elintarvikkeiden lastaus ja purku.

Jos elintarvikkeen luovuttaja tai vastaanottaja järjestää elintarvikkeiden kuljetuksen, omavalvontasuunnitelma voidaan sisällyttää elintarvikkeiden luovuttajan tai vastaanottajan laatimaan ja toteuttamaan muuta toimintaa koskevaan omavalvontasuunnitelmaan.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu merkintä on oltava pakkaamattomien leipomotuotteiden sekä pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuslaatikoissa, -astioissa ja -säiliöissä 1 päivästä elokuuta 2003.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä 8 §:ssä säädetty ilmoitus 1 päivään maaliskuuta 2001 mennessä.

Neuvoston direktiivi 93/43/ETY, EYVL N:o L 175/1, 19.7.1993, s. 399
Komission direktiivi96/3/EY, EYVL N:o L 21, 27.1.1996, s. 42
Komission direktiivi98/28/EY, EYVL N:o L 140, 12.5.1998, s. 10

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Katri Nuotio

LIITE 1

Elintarvikkeiksi tarkoitettujen irtotavarana kuljetettavien nestemäisten öljyjen ja rasvojen merikuljetukset

Elintarvikkeiksi tarkoitettujen irtotavarana kuljetettavien nestemäisten rasvojen tai öljyjen merikuljetus on sallittu, jos;

1) öljy tai rasva kuljetetaan ruostumattomasta terästankissa taikka epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratussa tankissa; ja

2) kuljetusta välittömästi edeltänyt lasti on ollut elintarvike tai lasti on kuulunut elintarvikehygieniasta annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY eräistä määräyksistä, jotka koskevat irtotavarana nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen kuljetusta, annetun komission direktiivin 96/3/EY liitteessä lueteltuihin hyväksyttäviin edeltäviin lasteihin.

Jos öljy tai rasva kuljetetaan muussa kuin edellä mainituista materiaaleista valmistetussa tankissa, tankissa kuljetettujen kolmen edeltävän lastin tulee olla elintarvikkeita tai kulua direktiivin 96/3/EY liitteessä lueteltuihin hyväksyttäviin edeltäviin lasteihin.

Jos öljyä tai rasvaa ei jatkojalosteta, sen merikuljetus on sallittu ainoastaan ruostumattomissa terästankeissa taikka epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratuissa tankeissa. Tankissa kuljetettujen kolmen edeltävän lastin tulee tässä tapauksessa olla elintarvikkeita.

Kuljetettavan aluksen päälliköllä tulee olla täsmälliset asiakirjat, joista ilmenee aluksen tankeissa kuljetetut kolme edeltävää lastia sekä lastien välillä suoritetun puhdistuksen tehokkuus. Jos lasti siirretään toiseen alukseen, tämän aluksen päälliköllä tulee olla edellä tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi vastaavat asiakirjat siirtoa edeltäneestä aluksesta. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä terveydensuojeluviranomaiselle.

LIITE 2

Ennen elintarvikekäyttöä puhdistettavan raakasokerin merikuljetukset

Raakasokeria, joka jatkokäsitellään ja puhdistetaan ennen käyttöä elintarvikkeeksi tai sen ainesosaksi, voidaan meriteitse kuljettaa sellaisissa kuljetusastioissa, säiliöissä ja tankeissa, joita ei ole tarkoitettu yksinomaan elintarvikkeiden kuljettamiseen. Ennen raakasokerin lastaamista kuljetusastiat, säiliöt ja tankit on puhdistettava huolellisesti edellisen kuljetuksen jäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi, ja ne on tarkistettava sen varmistamiseksi, että tällaiset jäämät on poistettu tehokkaasti. Raakasokeria ei saa kuljettaa kuljetusastioissa, säiliöissä tai tankeissa, joissa välittömästi aikaisemmin on kuljetettu nestemäistä irtotavaraa.

Raakasokerin kuljetukseen tarkoitettujen kuljetusastioiden, säiliöiden ja tankkien puhdistus ennen raakasokerin kuljettamista on terveydensuojeluasetuksen 22 §:ssä tarkoitettu elintarvikkeeksi tai sen ainesosaksi käytettävän sokerin hygieeniseen laatuun vaikuttava tekijä.

Elintarvikekäyttöä varten kuljetettavan raakasokerierän mukana on oltava raakasokerin merikuljetuksesta vastaavan toiminnanharjoittajan antama todistus, josta ilmenee raakasokerin merikuljetusta edeltävän lastin laatu ja käytettyjen kuljetusastioiden, säiliöiden ja tankkien puhdistustapa ja -aika. Näiden todistuksessa mainittujen tietojen tulee perustua raakasokerin merikuljetuksesta vastaavan toiminnanharjoittajan halussa oleviin asiakirjoihin. Jatkokäsiteltävän raakasokerierän mukana seuraavassa todistuksessa tulee lisäksi lukea selvästi ja pysyvästi yhdellä tai useammalla Euroopan yhteisön kielellä "Tämä tuote on puhdistettava ennen sen käyttöä ihmisravinnoksi. Raakasokerin jatkokäsittelystä vastaavan toiminnanharjoittajan on säilytettävä kopio todistuksesta, joka on saatu merikuljetuksesta vastaavalta toiminnanhar-joittajalta.

Raakasokerin kuljetuksesta ja jatkokäsittelystä vastaavien toiminnanharjoittajien on pyydettäessä esitettävä terveydensuojeluviranomaiselle raakasokerierää seuraava todistus ja asiakirjat, joihin todistuksessa mainitut tiedot perustuvat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.