595/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 34 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 34 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä on 34 §:n 4 momentti asetuksessa 403/1998, seuraavasti:

34 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun alentaminen

Jos vuokratalon keskivuokra tai vuokra-asunnon vuokra olisi ensimmäisen vuosimaksun perusteella suurempi kuin asumistukilain 7 §:ssä tarkoitetut enimmäisasumismenot, voi asuntorahaston myöntämän lainan osalta Valtiokonttori ja kunnan myöntämän lainan osalta kunta lainansaajan hakemuksesta alentaa vuokratalolainan tai vuokra-asuntolainan ensimmäistä vuosimaksua enintään niin paljon, että edellä mainittu asumismenojen taso saavutetaan. Vuosimaksua voidaan tällöin alentaa enintään 0,3 prosenttiyksiköllä. Hakemus on tehtävä ennen ensimmäisen vuosimaksun määräytymisajankohtaa.


Lainansaajan hakemuksesta Valtiokonttori voi 1 momentissa säädetyin perustein alentaa muiden kuin 3 momentissa tarkoitettujen lainojen vuosimaksua myöhemminkin laina-aikana enintään niin paljon, että edellä mai-nittu asumismenojen taso saavutetaan. Vuo- simaksua voidaan tällöin alentaa enintään 50 prosentilla. Laina-aika ei saa kuitenkaan ylittää aravalain 42 §:n perusteella säädettyä enimmäislaina-aikaa. Vuosimaksua alennettaessa laina-ajan laskentaperusteena käytetään kuluttajahintaindeksin muutosta 2 prosentin suuruisena. Vuosimaksun alentaminen edellyttää, että talon omistaja on sulauttanut omistamansa vuokratalot yhdeksi yhtiöksi tai perustellusta syystä tarkoituksenmukaisiksi yksiköiksi ja tasannut talojen vuokrat taikka on ryhtynyt muihin toimenpiteisiin, joiden avulla vuokratasoa voidaan kohtuullistuttaa.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2000 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000 lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 34 §:n 4 momenttia sovelletaan myös ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen ja silloin vireillä olleiden hakemusten perusteella myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksuihin, joita alennetaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.