591/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti ja 49 §, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 1323/1996, seuraavasti:

14 §

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) pääministerin avustaminen valtioneuvoston toiminnan yleisessä johtamisessa;

2) yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

3) hallitusohjelman yleinen seuranta;

4) valtioneuvoston yhteinen tiedotustoiminta ja ministeriöiden ulkoisen tiedotuksen yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen tiedotuksen yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

5) eduskunnan ja hallituksen työn yhteensovittaminen, eduskuntakysymykset, kyselytunnit sekä muut hallituksen ja eduskunnan väliset yhteydet;

6) kertomus hallituksen toimenpiteistä;

7) valtioneuvoston organisaatio ja päätöksentekomenettelyt sekä asioiden käsittelyjärjestys valtioneuvostossa, käsiteltävien ja ratkaistavien asioiden jako yleisistunnon ja ministeriöiden välillä, ministeriöiden toimialajako ja siihen liittyvät määrärahojen ja virkojen siirrot sekä muut valtioneuvostoa ja sen järjestäytymistä koskevat asiat;

8) pöytäkirjan pitäminen valtioneuvoston istunnoissa;

9) valtioneuvoston kirjaamo- ja lähettämötehtävät;

10) valtioneuvoston asiakirjojen kääntäminen kummallekin kotimaiselle kielelle;

11) hallinnon nimikkeitä ja sanastoja koskeva kielipalvelu;

12) virka- ja tuomarinvalan sekä virka- ja tuomarinvakuutuksen antaminen valtioneuvoston yleisistunnossa;

13) arvonimen antaminen, jollei asia kuulu muun ministeriön toimialaan;

14) tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät asiat;

15) oikeuskanslerinviraston taloushallinto;

16) puoluelaissa (10/1969) tarkoitettu avustus puolueen julkisen toiminnan tukemiseen oikeusministeriön toimialaan kuuluvaa avustuksen käytön valvontaa lukuun ottamatta;

17) valtioneuvoston arkisto;

18) tulopoliittinen sovittelu;

19) valtioneuvoston päätöksentekoa ja pääministerin tehtäviä tukevat toiminta-, tietoja telejärjestelmät;

20) valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot;

21) valtioneuvoston kuljetuspalvelut;

22) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden turvallisuuspalvelu ja poikkeusoloihin varautuminen yhteistyössä ministeriöiden kanssa;

23) Euroopan unionin yleisen kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

24) sellaiset Euroopan unionia koskevat asiat, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

25) Euroopan unionissa päätettävien eri ministeriöissä käsiteltävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen;

26) asiat, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan.


15 §

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) tasavallan presidentin suhteet vieraiden valtioiden päämiehiin;

2) Suomen edustautuminen vieraissa valtioissa;

3) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus Suomessa;

4) poliittiset, taloudelliset, oikeudelliset ja sivistykselliset suhteet vieraisiin valtioihin sekä kehitysyhteistyö;

5) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa sekä Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

6) Suomen kansalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ja heidän auttamisensa ulkomailla;

7) kansainväliset lainkäyttö- ja tutkintaelimet;

8) pohjoismaisten yhteistyökysymysten yhteensovittaminen Pohjoismaiden ministerineuvoston piirissä;

9) sopimukset vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä Suomen kansainvälisoikeudelliset velvoitteet siltä osin kuin ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) kansainväliset kongressit, konferenssit ja muut kokoukset siltä osin kuin ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) kansainväliset järjestöt ja laitokset, jollei asia kuulu muun ministeriön toimialaan;

12) arvonimen antaminen jollekulle siksi aikaa, kun hän toimii ulkoasiainhallinnon alalla;

13) kunniamerkkien myöntäminen vieraiden valtioiden kansalaisille;

14) diplomaatti-, virka- ja virkamatkapassi sekä ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle annettava Suomen passi;

15) ulkomailla myönnettävä viisumi sekä oleskelu- ja työlupa.


49 §

EU-asioiden valmistelun yhteensovittamista varten on neuvoa-antavana toimielimenä valtioneuvoston kanslian yhteydessä EU-asioiden komitea. Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet enintään kolmen vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Komiteassa on enintään 17 jäsentä, jotka edustavat valtioneuvoston kansliaa ja muita ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa sekä tasavallan presidentin kansliaa, Ahvenanmaan maakuntaa ja Suomen Pankkia. Kullekin jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilökohtaisen varajäsenen. Valtioneuvosto määrää komitean puheenjohtajan.

Komitea voi asettaa jaostoja. Jaostoihin komitea voi kutsua jäseniä komitean ulkopuolelta. Jaoston puheenjohtajaksi komitea kutsuu virkamiehen siitä ministeriöstä, jonka toimialaan jaoston käsiteltävät asiat pääasiallisesti kuuluvat.

Komitean tai sen jaoston jäsenelle, varajäsenelle, asiantuntijalle taikka sihteerille ei makseta palkkiota.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Pääministeri
Paavo Lipponen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.