579/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä

Liikenneministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1250/1996:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kuljetettavien painelaitteiden ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien paineella tyhjennettävien tai täytettävien säiliöiden suunnitteluun, valmistukseen, tarkastukseen ja hyväksyntään, kun kuljetettavaa painelaitetta tai säiliötä käytetään:

a) kansalliseen tie- tai rautatieliikenteeseen;

b) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979), jäljempänä ADR-sopimus, mukaiseen kansainväliseen tieliikenteeseen; tai

c) kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 5/1985; COTIF) liitteenä olevien RID-määräysten mukaiseen kansainväliseen rautatieliikenteeseen

siltä osin kuin asiasta ei säädetä muissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994), jäljempänä VAK-laki, nojalla annetuissa säännöksissä taikka määrätä ADR-sopimuksessa tai RID-määräyksissä.

Ilma-aluksessa tai kappaletavarana aluksessa kuljetettaviin painelaitteisiin ja paineella tyhjennettäviin tai täytettäviin säiliöihin tätä asetusta sovelletaan siltä osin kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

2 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tämä asetus ei koske:

1) kuljetettavaa painelaitetta tai paineella tyhjennettävää ja täytettävää säiliötä, jotka on tarkoitettu maasta vietäviksi;

2) ulkomailta täytettynä tuotua tai ulkomailta täytettäväksi lähetettyä kuljetettavaa painelaitetta ja paineella tyhjennettävää tai täytettävää säiliötä, jos se täyttää kansainväliset Suomea sitovat vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset tai kuljetukseen osallistuvien maiden välillä erikseen sovitut ehdot; päätöstä on kuitenkin sovellettava maahantuotuun kuljetettavaan painelaitteeseen tai paineella tyhjennettävään tai täytettävään säiliöön ennen sen myyntiä tai ennen sen ensimmäistä täyttämistä Suomessa kansallista kuljetusta varten; eikä

3) aerosolia.

Edellä 3 kohdassa mainitusta aerosolista on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kuljetettavalla painelaitteella seuraavia paineellisina luokan 2 kaasujen kuljetukseen tarkoitettuja kuljetettavia astioita ja säiliöitä varusteineen:

a) kaasupullot (tilavuudeltaan enintään 150 litraa olevat kuljetettavat paineastiat);

b) putkiastiat (tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 5 000 litraa olevat saumattomat kuljetettavat paineastiat);

c) kaasuastiat (tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 1 000 litraa olevat hitsatut kuljetettavat paineastiat kuten lieriömäiset astiat, jotka on varustettu vieritysvanteilla ja astiat, jotka on asennettu jalaksille tai sijoitettu kehikkoon);

d) kryoastiat (tilavuudeltaan enintään 1 000 litraa olevat jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitetut kuljetettavat lämpöeristetyt paineastiat);

e) pullopaketit ja pullokontit (kaasupulloista muodostuvat yksiköt, joissa kuljetettavat yksittäiset pullot ovat yhdistettyinä keskenään kokoojaputkistolla ja kiinnitettyinä lujasti toisiinsa);

f) ajoneuvon kiinteät ja irrotettavat säiliöt;

g) monisäiliöajoneuvojen säiliöt;

h) rautatiekuljetuksissa käytettävien säiliövaunujen säiliöt ja irrotettavat säiliöt;

i) monisäiliövaunujen säiliöt;

j) säiliökontit;

k) monisäiliökontit;

l) muut astiat, joihin VAK-lain nojalla annetuissa säännöksissä edellytetään noudatettaviksi luokan 2 säännöksiä;

2 ) astialla ilmaisua yksin käytettynä kohdan 1 alakohdissa a―e ja l määriteltyjä laitteita;

3) säiliöllä ilmaisua yksin käytettynä säiliökonttia tai monisäiliökontin säiliötä, kiinteää tai irrotettavaa säiliötä taikka monisäiliöajoneuvon, säiliövaunun tai monisäiliövaunun säiliötä, joka on paineellinen kuljetuksen sekä täytön ja tyhjennyksen aikana;

4) paineella tyhjennettävällä tai täytettävällä säiliöllä, jäljempää paineella tyhjennettävä säiliö, muihin vaarallisten aineiden kuljetusluokkiin kuin luokkaan 2 kuuluvien aineiden kuljetukseen käytettäviä säiliöitä ja astioita, jotka ovat kuljetuksen aikana paineettomia, mutta jotka voidaan tyhjentää tai täyttää paineen avulla ja joiden tyhjennys- tai täyttöpaine on yli 0,5 bar;

5) tarkastuslaitoksella laitosta, jolle liikenneministeriö tai turvatekniikan keskus on myöntänyt oikeuden kyseessä oleviin tarkastuslaitostehtäviin.

2 luku

Valmistus

4 §
Valmistajan pätevyys

Säiliöitä tai paineella tyhjennettäviä säiliöitä saa valmistaa vain sellainen toiminnanharjoittaja, jonka toimintaedellytykset turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos on arvioinut riittäviksi.

Valmistajalla tulee olla:

1) palveluksessaan asiantunteva henkilöstö;

2) käytettävissään asianmukaiset tilat ja valmistuksessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet; sekä

3) käytössään riittävät hallinnolliset ja tekniset menettelyt säiliöitä koskevien säännösten ja määräysten täyttämiseksi.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävien astioiden valmistajan pätevyydestä ja toimintaedellytyksistä säädetään erikseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa liikenneministeriön päätöksessä (660/1997) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetussa liikenneministeriön päätöksessä (901/1997).

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun valmistajan on pyydettävä tarkastuslaitosta arvioimaan kolmen vuoden välein, ovatko toimintaedellytykset edelleen riittävät.

Jos tarkastuslaitos on arvioinut, että toiminnanharjoittajan toimintaedellytykset vastaavanlaisten paineastioiden valmistukseen ovat riittävät, tämä arviointi korvaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetut arvioinnit.

3 luku

Kuljettaviin painelaitteisiin ja paineella tyhjennettäviin säiliöihin liittyvät tarkastukset ja merkinnät

5 §
Tarkastuspaikka

Astioiden ja säiliöiden tarkastukset on suoritettava paikassa, jossa tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Muun kuin tarkastuslaitoksen omistaman tarkastuspaikan omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta arvioimaan, että astioiden tarkastuspaikalla ja sen henkilöstöllä on edellytykset tehdä tarkastuksia tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkastuspaikassa on oltava korvauksetta tarkastuslaitoksen käytettävissä kunnossa olevat astioiden ja säiliöiden tarkastuksessa tarvittavat laitteet, kojeet ja välineet sekä tarvittava henkilöstö tarkastukseen liittyviin tehtäviin.

Astioiden ja säiliöiden tarkastuksessa käytettävät mittauslaitteet on kalibroitava tai tarkastettava säännöllisesti. Kalibroinnin tulee olla osoitettavissa asiakirjalla.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu arviointitodistus on voimassa kolme vuotta.

6 §
Hyväksymiset ja tarkastukset

Kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön hyväksymisiä ja tarkastuksia ovat:

1) rakennesuunnitelman tarkastus, joka käsittää painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön piirustusten ja lujuuslaskujen tai lujuuden osoitukseen käytettävien koemenetelmien tarkistamisen. Tarkastuksessa on tarkastettava, että kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö on siten suunniteltu ja valmistusmenetelmät siten valittu, että painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö on turvallinen suunnitellussa käytössä;

2) rakennetyypin hyväksyminen, jossa tarkastetaan säiliön rakennetta, kuljetusvälineeseen kiinnitystä, varustelua ja käyttötapaa koskevien ainekohtaisten erityismääräysten toteutuminen;

3) käyttöönottotarkastus, jolla tarkoitetaan ennen käyttöönottoa tehtävää tarkastusta;

4) määräaikaistarkastus, joka käsittää painekokeen, ulkopuolisen ja sisäpuolisen tarkastuksen, tyhjäpainon toteamisen sekä varusteiden ja merkintöjen tarkastamisen. Tarkastus käsittää lisäksi tarvittaessa tilavuuden tarkastamisen. Sellaisen tyhjöeristeisen kuljetettavan painelaitteen, joka on valmistettu sisällön mekaanista ja kemiallista vaikutusta kestävästä rakenneaineesta, määräaikaistarkastus käsittää painekokeen sekä varusteiden ja merkintöjen tarkastuksen. Tyhjöeristeisen kuljetettavan painelaitteen vesipainekoe ja sisäpuolinen tarkastus voidaan korvata tiiviyskokeella ja tyhjön mittaamisella turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen luvalla;

5) ylimääräiset tarkastukset, joita ovat säiliöiden muutos- ja korjaustöiden johdosta suoritettavat tarkastukset sekä muut edellä mainitsemattomat tarkastukset kuten säiliöiden käyttöönotto- tai määräaikaistarkastusta täydentävät erilliset varusteiden, putkistojen ja merkintöjen tarkastukset.

7 §
Rakennetyypin hyväksyminen

Ennen kuin kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö valmistetaan tai tuodaan maahan, sen rakennetyyppi on hyväksyttävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä annettujen säännösten mukaisesti. Hyväksymishakemuksen liitteenä on esitettävä rakennesuunnitelma, jonka tarkastuslaitos on tarkastanut.

Rakennetyyppiä hyväksyttäessä on määritettävä kuljetettavaksi sallitut aineet ja varusteluun liittyvät ehdot.

8 §
Käyttöönottotarkastus

Ennen kuin kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö otetaan käyttöön, sen valmistajan, omistajan, haltijan tai maahantuojan on pyydettävä tarkastuslaitokselta tarkastus. Käyttöönottotarkastus tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä annettujen säännösten mukaisesti. Säiliöiden ja paineella tyhjennettävien säiliöiden käyttöönottotarkastuksessa todetaan, että säiliö on hyväksytyn rakennetyypin mukainen. Tarkastus käsittää lisäksi työn laadun valvonnan ja lujuuden osoitukseen käytettyjen kokeiden tulosten tarkastamisen, tyhjäpainon toteamisen ja merkintöjen tarkastuksen sekä tarvittaessa tilavuuden määrityksen ja kovuuskokeita. Tarkastus on pyydettävä siten, että tarkastuslaitos voi tehdä osatoimenpiteitä valmistuksen aikana.

Tarkastuksessa on lisäksi todettava, että kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö on rakenteeltaan turvallinen suunnitellussa käytössä, että se voidaan ottaa turvallisesti käyttöön, että se on valmis toistuvaan täyttöön ja että se on muutoinkin säännösten ja määräysten mukainen.

9 §
Maahan tuodun kuljettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön käyttöönottotarkastus

Tarkastuslaitos voi sisällyttää maahan tuodun kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön käyttöönottotarkastuksen osaksi asianmukaisesti ulkomailla suoritettu aineenkoestus, valmistuksen ja hitsaajan pätevyyden valvonta, painekoe sekä säännösten ja määräysten mukaiset mittaukset, jos näistä esitetään hyväksyttävä todistus.

10 §
Rekisteröinti

Kuljetettavan painelaitteen käyttöönottotarkastuksessa rekisteröidään kuljetettava painelaite, jonka tilavuus on suurempi kuin 450 litraa.

Kuljetettavan painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava uusi, maahan tuotu tai oleellisesti muutettu 1 momentissa tarkoitettu kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö rekisteröitäväksi käyttöönottotarkastuksessa. Ilmoituksessa esitetään valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot, turvatekniikan keskukselta pyydetty rekisterinumero sekä kuljetettavaa painelaitetta tai paineella tyhjennettävää säiliötä koskevat tekniset tiedot.

Tarkastuslaitos täydentää ilmoituksen kyseistä ja seuraavaa tarkastusta koskevilla tiedoilla ja toimittaa ilmoituksen tarkastuksen jälkeen turvatekniikan keskukselle. Tarkastuslaitoksen on toimitettava turvatekniikan keskukselle vastaavat tiedot myös määräaikaistarkastuksista.

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden omistajaa ja haltijaa koskevien tietojen muutokset.

Rekisteröitävän kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että käyttöönottotarkastuksen perusteena olleet tarkastetut rakenneasiakirjat, piirustukset, lujuuslaskut sekä tarkastuksista kertyneet muut asiakirjat on asianmukaisesti liitetty tarkastuskirjaan. Tarkastuskirja luovutetaan kuljetettavan painelaitteen tai paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön omistajalle tai haltijalle.

11 §
Rekisteristä poisto

Jos kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö ei ole enää rekisteröitävä tai jos se poistetaan pysyvästi käytöstä, omistaja tai haltija voi pyytää turvatekniikan keskukselta, että kuljetettava painelaite tai paineella tyhjennettävä säiliö poistetaan rekisteristä. Jos kuljetettavasta painelaitteesta tai paineella tyhjennettävästä säiliöstä tulee rekisteröitävä, omistajan tai haltijan on pyydettävä sille ylimääräinen tarkastus. Tällöin tarkastuksessa on noudatettava, mitä 10 §:ssä säädetään.

12 §
Määräaikaistarkastukset

Kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän säiliön määräaikaistarkastukset tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä astioiden ja säiliöiden tarkastamisesta annettujen säännösten mukaisesti.

13 §
Kaasupullojen määräaikaistarkastus sarjatarkastuksena

Samankaltaisten kaasupullojen määräaikaistarkastus saadaan suorittaa tarkastuserittäin siten, että tarkastuslaitos tarkastaa vähintään viisi prosenttia tarkastuserän kaasupulloista, kuitenkin vähintään kaksi kaasupulloa. Tarkastuserän muille kaasupulloille 5 §:ssä tarkoitetun tarkastuspaikan henkilöstön on tehtävä sisäpuolinen tarkastus, painekoe sekä säännösten mukaiset testaukset ja mittaukset. Nämä tarkastuserän muut kaasupullot tarkastuslaitos hyväksyy todettuaan, että kaasupulloihin on tehty säännösten mukaiset merkinnät osoitukseksi suoritetusta sisäpuolisesta tarkastuksesta, painekokeesta, mittauksista ja testauksesta sekä todettuaan silmämääräisen tarkastuksen perusteella, ettei hyväksymiselle ole estettä eikä aihetta täydentää tarkastusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräaikaistarkastus edellyttää, että tarkastettavaksi otetaan kerralla vähintään 25 kaasupulloa ja että tarkastuksen suorittaminen tarkastuspaikalla on järjestetty siten, että tarkastustoimenpiteet voidaan suorittaa vaikeudetta.

14 §
Pöytäkirja tarkastuksesta

Tarkastuslaitos laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, joka luovutetaan tarkastuksen pyytäjälle.

15 §
Merkinnät tarkastuksesta

Tarkastuslaitoksen on huolehdittava siitä, että hyväksyttyihin kuljetettaviin painelaitteisiin ja paineella tyhjennettäviin säiliöihin tehdään säädetyt merkinnät tarkastuksesta.

16 §
Hylkäysmerkintä

Jos kaasupulloa ei hyväksytä tarkastuksessa, pulloon on tehtävä hylkäysmerkintä, jollei pulloa ole tehty vaarallisten aineiden kuljetukseen sopimattomaksi.

17 §
Tunnusväri

Tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmaistava standardin SFS-EN 1 089―3 mukaisilla tunnusväreillä.

4 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Valvonta ja ohjeet

Tarkastuslaitoksen ja tarkastuksen suorittamisen valvonnasta säädetään erikseen.

Turvatekniikan keskus voi antaa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

19 §
Poikkeukset

Turvatekniikan keskus voi erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

20 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta turvatekniikan keskuksen päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Oikaisun hakemista tarkastuslaitoksen tarkastusta koskevaan päätökseen on voimassa, mitä VAK-lain 20 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Tässä asetuksessa tarkoitettu arviointi katsotaan myös tarkastukseksi.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

22 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan suoritetut tarkastukset ja hyväksynnät ovat voimassa sellaisinaan. Seuraavat määräaikaistarkastukset suoritetaan VAK-lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Kuljetettaviin painelaitteisiin ja paineella tyhjennettäviin säiliöihin voidaan soveltaa 29 päivään toukokuuta 2002 tämän asetuksen sijasta kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä kuljetettavista kaasusäiliöistä (641/1978) suunnittelun, valmistuksen ja niihin liittyvien tarkastusten osalta sekä kauppa-ja teollisuusministeriön päätöstä paineastian suunnittelusta ja valmistuksesta (391/1984).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valmistetuissa kaasupulloissa saa käyttää edelleen standardin SFS 3205 mukaisia tunnusvärejä.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.