542/2000

Annettu Naantalissa 16 päivänä kesäkuuta 2000

Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1186/1990) 5 §, sellaisena kuin se on laissa 1192/1993, seuraavasti:

5 §
Vuosimaksun alentaminen

Jos vuokratalon keskivuokra 4 §:n mukaisin perustein määrätyn ensimmäisen vuosimaksun perusteella ylittäisi asumistukilain 7 §:ssä tarkoitetut enimmäisasumismenot, ensimmäistä vuosimaksua alennetaan viran puolesta enintään niin paljon, että edellä mainittu asumismenojen taso saavutetaan. Vuosimaksua voidaan tällöin alentaa enintään 50 prosentilla. Laina-aika ei saa kuitenkaan ylittää aravalain (1189/1993) 42 §:n perusteella säädettyä enimmäislaina-aikaa. Vuosimaksua alennettaessa laina-ajan laskentaperusteena käytetään kuluttajahintaindeksin muutosta 2 prosentin suuruisena.

Vuosimaksua voidaan 1 momentissa säädetyin perustein lainansaajan hakemuksesta alentaa myöhemminkin laina-aikana enintään 1 momentissa mainitulla määrällä. Vuosimaksun alentaminen edellyttää, että talon omistaja on sulauttanut omistamansa vuokratalot yhdeksi yhtiöksi tai perustellusta syystä tarkoituksenmukaisiksi yksiköiksi ja tasannut talojen vuokrat taikka on ryhtynyt muihin toimenpiteisiin, joiden avulla vuokratasoa voidaan kohtuullistuttaa.


Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000 lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 56/2000
YmVM 6/2000
EV 68/2000

Naantalissa 16 päivänä kesäkuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.