486/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 4 §:n 3 momentti, 4 a §:n 2 momentti, 4 h §, 7 b §:n 3 momentti ja 11 §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 3 momentti, 4 a §:n 2 momentti ja 4 h § laissa 1204/1994, 7 b §:n 3 momentti laissa 1031/1987 sekä 11 § osaksi mainitussa laissa 1204/1994, ja

lisätään lain 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 159/1984 ja mainitussa laissa 1204/1994, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja lakiin uusi 4 j § seuraavasti:

4 §

Rekisteröintihakemuksesta ja sen yhteydessä toimitettavista tiedoista ja tutkimuksista sekä tarvittavista näytteistä voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lisäksi torjunta-ainelautakunta voi tarvittaessa antaa yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, mitä tietoja ja tutkimuksia hakemukseen on liitettävä.


Valmisteilla tutkimus- ja kehittämistarkoituksessa suoritettavia kokeita, jotka edellyttävät rekisteröimättömän kasvinsuojeluaineen päästämistä ympäristöön, voidaan suorittaa vain, jos Kasvintuotannon tarkastuskeskus on antanut siihen luvan torjunta-ainelautakunnan määräämillä ehdoilla. Torjunta-ainelautakunta voi tarvittaessa määrätä, että Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on kuultava 4 e §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määrättyjä tarkastusviranomaisia ennen luvan myöntämistä. Torjunta-ainelautakunta voi antaa tarkempia ohjeita luvan hakemisesta ja hakemuksen käsittelystä.

4 a §

Kasvinsuojeluaineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, ellei sen tehoainetta ole merkitty kasvinsuojeluaineissa sallittuja tehoaineita koskevaan Euroopan yhteisön luetteloon (positiiviluettelo) ja ellei valmisteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa ole tutkittu Suomessa tai muualla, jossa maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöolot ovat samankaltaiset. Tarkemmat säännökset positiiviluetteloon otetuista kasvinsuojeluaineiden tehoaineista sekä niitä koskevista käyttöehdoista ja muista tiedoista annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

4 h §

Torjunta-ainelautakunnan hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan määrätä, että torjunta-aineen, jonka käyttöön liittyy erityinen vaara, myynti on sallittu ainoastaan henkilölle, joka on suorittanut tällaisen aineen käyttöön oikeuttavan erityistutkinnon. Erityistutkinto suoritetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen määräämällä tavalla.

4 j §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa virallisen hyväksymisen kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavalle laitokselle. Laitoksella on oltava testaustoiminnan suorittamista varten pätevä henkilöstö, asianmukaiset laitteistot, tilat ja testauspaikat sekä menettelytapaohjeet, joiden kaikkien tulee täyttää hyvälle testaustoiminnalle asetetut vaatimukset.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista hyvän testaustoiminnan vaatimuksista sekä laitoksen virallisesta hyväksymisestä ja hyväksymismenettelystä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Hyväksyminen annetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittaman arvion perusteella ja edellyttäen, että laitos sallii milloin tahansa tehtävät tarkastukset toimintansa vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi.

7 b §

Jos maksua ei ole suoritettu säädetyssä ajassa, on sille suoritettava siitä alkaen, kun maksu olisi pitänyt suorittaa oma-aloitteisesti, vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

11 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä torjunta-aineiden tehoaineiden kielloista ja rajoituksista. Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden hyväksymismenettelystä, hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisen voimassaolosta annetaan valtioneuvoston asetuksella ja sen nojalla tarvit-taessa maa- ja metsätalousministeriön ase-tuksella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten maahantuotavien, myytävien tai muutoin luovutettavien siementen, mukuloiden, sipuleiden, pistokkaiden, juurakoiden, taimien ja muiden lisäykseen tai jatkokasvatukseen tarkoitettujen kasvien ja kasvinosien torjunta-ainekäsittelystä on ilmoitettava.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä myös kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysmerkinnöistä. Sellaiset myyntipäällysmerkintöihin tehtävät muutokset, jotka eivät olennaisesti vaikuta valmisteiden käyttöön, käytön ehtoihin eivätkä varoitusmerkintöihin, voidaan tehdä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksessa. Torjunta-ainelautakunnan luvalla ja sen asettamilla ehdoilla kasvinsuojeluviranomainen voi poiketa myyntipäällyksessä mainituista rajoituksista määrätessään kasvinsuojelulaissa (1203/1994) tarkoitettujen kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

HE 24/2000
MmVM 4/2000
EV 54/2000

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.