476/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 7 päivänä helmikuuta 1964 annetun asetuksen (46/1964) 2, 3, 7 ja 9 § ja 10 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksessa 1140/1983 ja 7 § asetuksessa 397/1967, seuraavasti:

2 §

Kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavat apurahat ja avustukset jaetaan hakemusten perusteella.

3 §

Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a §:ssä tarkoitettuun lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään henkilökohtainen varajäsen.

Seitsemän jäsentä ja heidän varajäsenensä opetusministeriö määrää molempia kieliryhmiä edustavien kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallisia järjestöjä kuultuaan.

Lautakunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaostoon voi kuulua lautakunnan toimikaudeksi kutsuttuja pysyviä asiantuntijoita.

Lautakunta voi ottaa yhden tai opetusministeriön luvalla useamman sivutoimisen sihteerin. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita.

7 §

Luovaa kirjallista työtä suorittavalle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua apurahaa sekä vaikeissa taloudellisissa oloissa elävälle iäkkäälle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta haetaan lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella tammikuun loppuun mennessä. Lautakunta voi kuitenkin erityisistä syistä julistaa edellä mainittuja apurahoja ja avustuksia myöhemminkin haettaviksi.

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan avustustarpeen ilmaantuessa hakea lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

9 §

Apurahat maksetaan yhdellä kertaa ja avustukset tarkoituksenmukaisina erinä kuukausittain kunkin kuukauden alussa, jollei lautakunta toisin päätä.

10 §

Milloin avustusta käytetään ilmeisesti vastoin sen tarkoitusta tai milloin avustuksen saaja saadakseen avustuksen on antanut itsestään tai oloistaan harhaanjohtavia tietoja, voi lautakunta peruuttaa avustuksen maksamattoman osan sekä, milloin syytä siihen katsotaan olevan, määrätä avustuksesta asianomaiselle jo maksetun osan takaisin perittäväksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu lautakunta jatkaa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.