466/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain (744/1989) biosidivalmisteita koskevan 6 luvun täytäntöönpanosta.

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin lopulliselle käyttäjälle tarkoitettuihin käyttövalmiisiin biosidivalmisteisiin, joista säädetään seuraavien lakien tai asetusten nojalla:

1) lääkelaki (395/1987);

2) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1505/1994);

3) elintarvikelaki (361/1995);

4) rehulaki (396/1998);

5) kosmetiikka-asetus (189/1996);

6) elämistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annettu laki (1195/1996);

7) torjunta-ainelaki (327/1969).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tehoaineella ainetta tai pieneliötä, jolla on yleinen taikka erityinen vaikutus haitalliseen eliöön; haitallisena pidetään sellaista eliötä, jota halutaan torjua taikka jolla on haitallinen vaikutus ihmisiin, heidän toimintoihinsa tai heidän käyttämiinsä tai valmistamiinsa tuotteisiin taikka eläimiin tai ympäristöön;

2) markkinoille luovuttamisella tavaran toimittamista maksua vastaan tai maksutta tai sen muuta kuin sellaista varastointia, jota seuraa lähettäminen yhteisön tullialueelta tai hävittäminen; myös biosidivalmisteiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on markkinoille luovuttamista;

3) jäämällä biosidivalmisteessa olevaa ainetta, joka jää jäljelle biosidivalmisteen käytön tuloksena, mukaan lukien tämän aineen hajoamisen tai jonkin reaktion seurauksena muodostuneet aineenvaihduntatuotteet; sekä

4) aineella, valmisteella, tieteellisellä tutkimus- tai kehitystyöllä sekä tuotannollisella tutkimus- tai kehitystyöllä mitä kemikaaliasetuksen (675/1993) 2 §:ssä säädetään.

3 §
Biosidivalmisteryhmät

Kemikaalilain 12 §:ssä tarkoitetut biosidivalmisteet jaetaan valmisteryhmiin tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

4 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Biosidivalmisteen hyväksymisestä tai rekisteröinnistä päättää kyseiselle valmisteryhmälle tämän asetuksen liitteessä nimetty toimivaltainen viranomainen. Toimivaltainen viranomainen vastaa myös poikkeuksellista käyttöä koskevien lupahakemusten, koetoimintaa koskevien ilmoitusten ja lupahakemusten sekä uusia tehoaineita koskevien ilmoitusten käsittelystä kyseiseen valmisteryhmään kuuluvien valmisteiden ja tehoaineiden osalta.

Jos biosidivalmiste kuuluu useampaan kuin yhteen valmisteryhmään, toimivaltainen viranomainen määräytyy valmisteen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

2 luku

Hakemuksen käsittely ja tietojen suoja-aika

5 §
Hakemuksen käsitteleminen

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa, että hakemus sisältää vaadittavat tiedot sekä pyytää tarvittaessa lausunnon toiselta viranomaiselta ja muilta mahdollisilta asiantuntijatahoilta. Toimivaltainen viranomainen arvioi saamiensa tietojen ja lausuntojen perusteella, täyttyvätkö hyväksymisen myöntämisen edellytykset.

Tämän asetuksen liitteessä nimetty toimivaltainen viranomainen vastaa valmisteen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioinnista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus vastaa tehoaineen, jäämien ja valmisteen ihmisen ja eläinten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista sekä tehoaineen ja valmisteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arvioinnista. Suomen ympäristökeskus vastaa tehoaineen, jäämien ja valmisteen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Biosidivalmisteen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta on annettava päätös viivyttelemättä. Kemikaalilain 30 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vähäriskisen biosidivalmisteen rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta on annettava päätös 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut hyväksymisen tai rekisteröinnin edellytyksenä olevat tiedot.

6 §
Kehysvalmiste

Toimivaltainen viranomainen määrittelee pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kehysvalmisteen ja ilmoittaa kehysvalmisteen määrittelystä hakijalle valmisteen hyväksymispäätöksen yhteydessä.

Kehysvalmisteella tarkoitetaan määriteltyä ryhmää biosidivalmisteita, joilla on sama käyttötarkoitus ja sama käyttäjäryhmä. Ryhmän valmisteet voivat sisältää vain kyseiseen kehysvalmisteryhmään kuuluviksi määriteltyjä tehoaineita. Valmisteiden koostumus saa poiketa aiemmin hyväksytystä biosidivalmisteesta vain vähän eivätkä poikkeamat koostumuksessa saa lisätä valmisteen aiheuttamaa riskiä tai vaikuttaa tehoon. Koostumuksen poikkeamalla tarkoitetaan tehoaineen pitoisuuden vähentämistä taikka yhden tai useamman muun aineen kuin tehoaineen pitoisuuden muuttamista taikka yhden tai useamman pigmentin, väriaineen tai hajusteen korvaamista toisella sellaisella aineella, joka aiheuttaa samanlaisen tai vähäisemmän riskin mutta ei vähennä valmisteen tehokkuutta.

Jos myöhempi, uutta biosidivalmistetta koskeva hakemus perustuu 1 momentin mukaiseen kehysvalmisteen määrittelyyn, päätös kehysvalmisteen hyväksymisestä tai rekisteröinnistä on tehtävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut kehysvalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin edellytyksenä olevat tiedot.

7 §
Tehoaineen hyväksyminen yhteisötasolla

Tehoaineen sisällyttämiseksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY, jäljempänä biosididirektiivi, liitteeseen I, I A tai I B on toiminnanharjoittajan toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, jotka täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asiakirjoihin on liitettävä kemikaalilain 26 §:ssä tarkoitettu hakemus vähintään yhdestä biosidivalmisteesta.

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa toimitetut asiakirjat ja todettuaan niiden täyttävän vaatimukset antaa hakijalle luvan lähettää yhteenvedon asiakirjoista muille Euroopan unionin jäsenvaltiolle, jäljempänä jäsenvaltio, sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle. Asiakirjat on arvioitava vuoden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on todennut niiden täyttävän vaatimukset. Arviointi voidaan siirtää biosididirektiivissä määrättyä menettelyä noudattaen toisen jäsenvaltion tehtäväksi.

8 §
Tehoainetta koskevien tietojen suoja-aika

Biosidivalmisteen tehoainetta koskevien tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu suoja-aika määräytyy seuraavasti:

1) jos kysymyksessä on biosidivalmisteessa käytettävä tehoaine, joka ei ole ollut Euroopan yhteisön alueella markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 15 vuotta siitä kun tehoaine on hyväksytty biosididirektiivin liitteeseen I tai I A ensimmäisen kerran;

2) jos kysymyksessä on biosidivalmisteessa käytettävä tehoaine, joka on ollut markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 10 vuotta kyseisestä ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu biosididirektiviin mukaisesti, ja 10 vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen tekemisestä sellaisten tietojen osalta, jotka toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen tai uuden käyttötarkoituksen hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;

3) jos kysymyksessä ovat ensimmäistä kertaa toimitettavat lisätiedot, jotka koskevat joko muutosta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen ehtoihin tai tehoaineen säilyttämistä kyseisen direktiivin liitteessä I tai I A, suoja-aika on 5 vuotta siitä kun tietojen toimittamisen jälkeen on tehty päätös; jos lisätietojen suoja-aika päättyisi ennen 1 tai 2 kohdan mukaista määräaikaa, kyseinen suoja-aika päättyy samanaikaisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen suoja-ajan kanssa.

9 §
Valmistetta koskevien tietojen suoja-aika

Biosidivalmistetta koskevien tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu suoja-aika määräytyy seuraavasti:

1) jos kysymyksessä on biosidivalmiste, jonka sisältämä tehoaine ei ole ollut Euroopan yhteisön alueella markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 10 vuotta siitä kun valmiste on ensimmäisen kerran hyväksytty markkinoille jossakin jäsenvaltiossa;

2) jos kysymyksessä on biosidivalmiste, jonka sisältämä tehoaine on ollut markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 10 vuotta kyseisestä ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu biosididirektiivin mukaisesti, ja 10 vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen tekemisestä sellaisten tietojen osalta, jotka toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen hyväksymiseksi tai uuden käyttötarkoituksen hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;

3) jos kysymyksessä ovat ensimmäistä kertaa toimitettavat lisätiedot, jotka koskevat joko muutosta biosidivalmisteen hyväksymistä koskevan päätöksen ehtoihin tai tehoaineen säilyttämistä biosididirektiivin liitteessä I tai I A, suoja-aika on 5 vuotta siitä kun lisätiedot on vastaanotettu; jos lisätietojen suoja-aika päättyisi ennen 1 tai 2 kohdan mukaisesti määriteltyä määräaikaa, kyseinen suoja-aika päättyy samanaikaisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen suoja-ajan kanssa.

3 luku

Hyväksyminen ja rekisteröinti

10 §
Hyväksymis- ja rekisteröintipäätöksen voimassaolo ja uudistaminen

Valmiste hyväksytään tai rekisteröidään enintään 10 vuodeksi siitä kun valmisteen sisältämä tehoaine on hyväksytty ensimmäisen kerran tai uudestaan biosididirektiivin liitteeseen I tai I A. Hyväksymisen tai rekisteröinnin määräaika ei saa ylittää edellä mainituissa liitteissä tehoaineelle säädettyä määräaikaa.

Uudistettaessa valmisteen hyväksymistä tai rekisteröintiä voidaan sitä koskevan päätöksen voimassaoloa jatkaa määräajaksi, jonka viranomainen tarvitsee tarkastaakseen, ovatko hyväksymisen edellytykset olemassa.

11 §
Hyväksymisen tai rekisteröinnin muuttaminen ja peruuttaminen

Harkittaessa kemikaalilain 29 §:ssä tarkoitettua hyväksymisen peruuttamista tai muuttamista toimivaltainen viranomainen voi pyytää toiminnanharjoittajalta lisätietoja hyväksymis- tai rekisteröintipäätöksen tarkistamiseksi. Hyväksymisen tai rekisteröinnin voimassaoloa voidaan jatkaa määräajaksi, joka tarvitaan tietojen tarkistamiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi.

Peruutettaessa hyväksyminen tai rekisteröinti voidaan markkinoilla olevien valmistemäärien hävittämiselle, varastoinnille, markkinoinnille tai käyttämiselle asettaa määräaika.

12 §
Vastavuoroinen hyväksyminen ja rekisteröinti

Toimivaltaisen viranomaisen on hakemuksesta hyväksyttävä tai rekisteröitävä toisessa jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytty valmiste, jos se täyttää hyväksymisen edellytykset ja jos hakijalla on kemikaalilain 30 a §:n nojalla oikeus käyttää kyseistä tietoaineistoa. Tällainen biosidivalmiste on hyväksyttävä 120 vuorokauden kuluessa tai vastaavasti rekisteröitävä 60 vuorokauden kuluessa.

13 §
Vastavuoroisesta hyväksymisestä ja rekisteröinnistä poikkeaminen

Harkitessaan toisessa jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytyn valmisteen hyväksymistä tai rekisteröintiä toimivaltainen viranomainen voi edellyttää valmisteen käytön ehtojen muuttamista siten, että hyväksymisen edellytykset täyttyvät, jos:

1) torjuttavaa kohdelajia ei esiinny alueella haitallisessa määrin;

2) kohde-eliössä ilmenee resistenssiä haitallisessa määrin, tai

3) käyttöolosuhteet eroavat merkittävästi olosuhteista, johon valmiste on ensimmäisen kerran hyväksytty tai rekisteröity, ja käytöstä voi aiheutua riskejä, joita ei voida hyväksyä. Käytön ehtoja, joita voidaan edellyttää muutettavaksi, ovat päällykseen merkittävät käyttöohjeet, ensiapuohjeet, ohjeet jätteiden hävittämisestä sekä käsiteltyä tuotetta tai kohdetta koskevat ohjeet terveys- ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Toimivaltainen viranomainen voi olla tilapäisesti rekisteröimättä valmistetta, jos on syytä epäillä, että se ei ole kemikaalilain 30 b § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vähäriskinen biosidivalmiste.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että toisen jäsenvaltion hyväksymä biosidivalmiste ei täytä kemikaalilain 27 §:ssä säädettyjä hyväksymisen ehtoja, ja aikoo siitä syystä hylätä hyväksymis- tai rekisteröintihakemuksen tai rajoittaa hyväksymistä tai rekisteröintiä, sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille, Euroopan yhteisöjen komissiolle ja hakijalle. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava asiaa koskeva komission päätös huomioon. Vastaavaa menettelyä on noudatettava 2 momentissa mainitussa tapauksessa.

14 §
Eräitä valmisteryhmiä koskeva poikkeus

Toimivaltainen viranomainen voi perustellusta syystä olla hyväksymättä tai rekisteröimättä toisessa jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti hyväksyttyä valmistetta, joka kuuluu tämän asetuksen liitteessä mainittuun valmisteryhmään III.15 (lintumyrkyt), III.17 (kalamyrkyt) tai IV.23 (muiden selkärankaisten torjuntaan käytettävät valmisteet). Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tällaisesta päätöksestä Euroopan yhteisöjen komissiolle.

4 luku

Poikkeuksellinen käyttö ja väliaikainen hyväksyminen

15 §
Lupa poikkeukselliseen käyttöön

Toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta antaa luvan kemikaalilain 30 d §:n 1 momentissa tarkoitettuun biosidivalmisteen poikkeukselliseen käyttöön enintään 120 vuorokaudeksi. Poikkeuksellisen käytön on oltava rajattua ja valvottua.

Haettaessa lupaa biosidivalmisteen poikkeukselliseen käyttöön on hakemukseen liitettävä toimivaltaisen viranomaisen harkinnan mukaan seuraavat tiedot:

1) selvitys valmisteen koostumuksesta;

2) käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot;

3) selvitys suunnitellusta käytöstä, mukaan lukien tiedot ennakoimattomasta vaarasta ja perustelut, miksi vaaraa ei voida torjua muilla keinoin; sekä

4) selvitys turvallisen ja haitattoman käytön edellyttämistä varotoimista.

16 §
Väliaikainen hyväksyminen

Toimivaltainen viranomainen voi kemikaalilain 30 d §:n 2 momentin nojalla hakemuksesta hyväksyä biosidivalmisteen väliaikaisesti enintään kolmeksi vuodeksi. Tarvittaessa toimivaltainen viranomainen voi jatkaa väliaikaista hyväksymistä yhdellä vuodella, jos ehdot edelleen täyttyvät. Jos havaitaan, että tehoaine ei täytä hyväksymisen ehtoja, väliaikainen hyväksyminen tulee peruuttaa.

Haettaessa biosidivalmisteelle väliaikaista hyväksymistä on hakemukseen liitettävä vastaavat tiedot kuin kemikaalilain 26 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa.

5 luku

Koetoiminta

17 §
Kirjanpitoa tai ilmoitusta edellyttävä koe

Biosidivalmisteen tai sen tehoaineen toimittajan ja kokeesta vastaavan on säilytettävä tieteelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvästä kemikaalilain 30 e §:ssä tarkoitetusta kokeesta valmisteen tai tehoaineen tunnistetiedot, tiedot toimitetuista määristä ja päällysmerkinnöistä sekä niiden toiminnanharjoittajien yhteystiedot, joille biosidivalmistetta tai tehoainetta on toimitettu. Lisäksi on koottava asiakirja, joka sisältää kaikki saatavilla olevat tiedot tehoaineen tai valmisteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Nämä tiedot on pyydettäessä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kokeesta vastaavan on ilmoitettava tuotannolliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvästä kemikaalilain 30 e §:ssä tarkoitetusta kokeesta 1 momentissa tarkoitetut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle riittävän ajoissa ennen valmisteen tai tehoaineen markkinoille luovuttamista.

18 §
Lupaa edellyttävä koe

Kun kysymyksessä on kemikaalilain 30 e §:ssä tarkoitettu koe, jonka yhteydessä tai seurauksena voi syntyä päästöjä ympäristöön, on kokeesta vastaavan toiminnanharjoittajan haettava toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa ennen kokeen suorittamista. Lupa on haettava siitä jäsenvaltiosta, jossa koe aiotaan suorittaa.

Toimivaltainen viranomainen voi lupapäätöksessä rajoittaa kokeessa käytettäviä valmiste- tai tehoainemääriä taikka käsiteltäviä alueita tai määrätä muita tarpeellisia ehtoja.

Erillistä koekohtaista lupaa ei tarvita, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toiminnanharjoittajalle luvan ryhtyä tiettyihin kokeisiin ja määritellyt ne ehdot, joilla kokeet voidaan suorittaa.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

19 §
Ilmoitus uuden tehoaineen markkinoille luovuttamiseksi.

Kemikaalilain 30 f §:ssä tarkoitetusta uudesta tehoaineesta on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt tehoainetta koskevat asiakirjat, joihin liittyy vakuutus siitä, että tehoaine on tarkoitettu käytettäväksi biosidivalmisteessa.

20 §
Lisätiedot

Jos tässä asetuksessa tarkoitettujen hakemusten, ilmoitusten tai muiden asiakirjojen käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että tarvitaan tietoja ja tuloksia lisäkokeista biosidivalmisteen riskien arvioimiseksi tai muita lisätietoja, hakijan tai ilmoituksen tekijän on toimitettava nämä tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle. Asian käsittelyn määräaika keskeytyy kunnes toimivaltainen viranomainen on saanut kaikki tarvittavat tiedot.

21 §
Biosidivalmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Biosidivalmiste on luokiteltava, merkittävä ja pakattava noudattaen kemikaalilakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

22 §
Mainonta

Sen lisäksi mitä kemikaalilain nojalla muualla säädetään mainostamisesta biosidivalmisteita koskevat seuraavat erityiset määräykset:

1) Mainoksissa on oltava mukana lauseet: "Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä". Sana "biosidi" voidaan korvata mainostetun valmisteryhmän kuvauksella.

2) Mainonnassa ei saa esitellä valmistetta harhaanjohtavasti sen ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. Mainonnassa ei saa esiintyä ilmaisuja, jotka antavat väärän mielikuvan valmisteen turvallisuudesta, kuten "Vähäriskinen biosidivalmiste", "Ei myrkyllinen" tai "Ei haitallinen".

23 §
Biosidivalmisteen asianmukainen käyttö

Kemikaalilain 30 g §:ssä tarkoitettuun asianmukaiseen käyttöön sisältyy fysikaalisten, biologisten, kemiallisten ja muiden mahdollisten torjuntamenetelmien yhdistäminen siten, että biosidivalmisteen käyttö voidaan rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi.

24 §
Biosidivalmisteen käytön edellyttämä tutkinto

Kemikaalilain 28 §:ssä tarkoitettu tutkinto voidaan asettaa hyväksymispäätöksessä valmisteen käytön ehdoksi, kun biosidivalmisteen käyttöön liittyy erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Tutkinnon järjestämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset yhteistyössä.

25 §
Paikallinen ja maahantuonnin valvonta

Työsuojeluviranomaisen ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, jollei muualla laissa toisin säädetä, että biosidivalmisteiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö on kemikaalilain ja tämän asetuksen säännösten mukaista.

Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että maahan tuodaan vain sellaisia biosidivalmisteita, joiden käyttö kemikaalilain ja tämän asetuksen nojalla on sallittu.

26 §
Määrätietojen ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyytämät biosidivalmisteen valmistus-, myynti- ja käyttömäärät.

27 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Asetuksen 22 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä helmikuuta 1994 annettu suojauskemikaaliasetus (123/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suojauskemikaaliasetusta sovelletaan kuitenkin ennen 13 päivää toukokuuta 2000 Euroopan yhteisön alueella markkinoilla olleita tehoaineita sisältäviin suojauskemikaaleina käytettäviin biosidivalmisteisiin siihen asti, kunnes tehoaineen sisällyttämisestä biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B on tehty päätös direktiivissä säädettyä menettelytapaa noudattaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1998/8/EY, EYVL N:o L 123/1, 24.4.1998

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä-Ikonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.