427/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 3 ja 21 §:n nojalla:

1 §
Valtion virkamiesasetuksen soveltaminen

Tuomarin virkaa täytettäessä sovelletaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Virkojen haettavaksi julistaminen

Tuomioistuimet julistavat tuomarin virat haettavaksi seuraavasti:

1) korkein oikeus julistaa haettavaksi hovioikeuden presidentin, vakuutusylituomarin, työtuomioistuimen presidentin ja markkinatuomioistuimen ylituomarin virat;

2) korkein hallinto-oikeus julistaa haettavaksi hallinto-oikeuden ylituomarin virat;

3) asianomainen hovioikeus julistaa haettavaksi hovioikeudenlaamannin, hovioikeudenneuvoksen, käräjäoikeuden laamannin ja käräjätuomarin sekä maaoikeuden maaoikeustuomarin ja -insinöörin virat;

4) asianomainen hallinto-oikeus julistaa haettavaksi hallinto-oikeustuomarin virat;

5) vakuutusoikeus julistaa haettavaksi vakuutustuomarin virat; ja

6) työtuomioistuin julistaa haettavaksi työtuomioistuinneuvoksen viran.

3 §
Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ilmoittavat tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 7 §:n 3 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien avoinna olemisesta ja ilmoittavat nimeämänsä jäsenet ja varajäsenet oikeusministeriölle.

Oikeusministeriö pyytää tuomareiden nimittämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut nimeämiset Suomen Asianajajaliitolta sekä valtakunnansyyttäjältä.

4 §
Tuomarinvalintalautakunnan henkilöstö

Tuomarinvalintalautakunnalla on sihteeri. Lautakunnalla voi lisäksi olla sivutoimisia esittelijöitä ja muuta henkilöstöä.

Sihteerillä ja sivutoimisilla esittelijöillä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä tuomioistuimien toiminnan tuntemus.

Tuomarinvalintalautakunta nimittää sihteerin ja sivutoimiset esittelijät määräajaksi. Sihteeri ottaa muun henkilöstön.

5 §
Tuomarinvalintalautakunnan sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävät

Sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävänä on valmistella ja esitellä lautakunnassa tehtävät nimitysesitykset ja lausunnot. Lisäksi sihteeri huolehtii lautakunnan muun toiminnan järjestämisestä.

6 §
Virkavapaudet

Lautakunta myöntää virkavapauden sihteerille ja sivutoimiselle esittelijälle. Sihteeri myöntää virkavapauden muulle henkilöstölle.

7 §
Tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa annetun lausunnon sisältö

Tuomioistuimen lausunnosta tulee ilmetä tuomioistuimen perusteltu käsitys hakijoiden ansioista ja pätevyydestä sekä keskinäisestä paremmuudesta täytettävänä olevaan virkaan. Tuomarinvalintalautakunta voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita lausunnon sisällöstä.

Tuomarin viran haettavaksi julistaneen tuomioistuimen lausuntoon tulee liittää lautakunnan ohjeiden mukainen yhteenveto hakijoiden virka-ansioista ja muista huomioon otetuista ansioista.

8 §
Ilmoitus sidonnaisuuksista

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksista annetaan oikeusministeriölle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.