420/2000

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus- ja laboratoriopalvelut sekä vertailukokeet;

2) hydrometriset mittaukset;

3) ympäristönäytteenottajien pätevyystodistukset;

4) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito;

5) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä;

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet;

7) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat;

8) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus;

9) huonetilojen käyttö;

10) koulutuspalvelut;

11) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset; sekä

12) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Ennakkomaksua suoritteesta peritään siten kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa taulukossa säädetään.

Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesta maksusta, ellei taulukossa toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2000 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön 23 päivänä helmikuuta 1995 antama päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (241/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta annetun lain (1198/1999) mukaiset suoritteet mk
I. Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy hakemuksen sisällön mukaan seuraavien osien summana:
- valmisteen tarkastus (2 htkk) 40 000
- tehoaineen arviointi (1,5 htkk) 35 000/tehoaine
- ylimääräisen valmistenimen tarkastus 1 000/valmistenimi
- pyydetyn toisen tai sitä useamman lisäselvityksen käsittely 3 500/lisäselvitys

Valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.

Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskevasta maksusta.

II. Suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely:
- maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali 8 500
- maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevan teknisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvan muutosilmoituksen käsittely 1 000
- yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali 1 100
- suojauskemikaalilla tehtävä koe 3 000
III. Kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 1 100
IV. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely
1. Tehoaineen hyväksymishakemus (18 htkk) 750 000
2. Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely
a) valmisteen ensihyväksyminen (3 htkk) 105 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 35 000/tehoaine
b) valmisteen väliaikainen hyväksyminen (3 htkk) 105 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 35 000/tehoaine
c) valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,5 htkk) 20 000
d) vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk) 30 000
e) vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti 10 000
f) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely 10 000
g) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen 10 000
Biosidivalmisteen uudelleenhyväksymistä tai -rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
3. Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt
- lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön 10 000
- koetoimintailmoitus 2 500
- koetoimintalupa 7 500
4. Kiinnittymisenestoaineita siirtymäkauden aikana koskevat maksut
- kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1198/1999) siirtymäsäännöksen 3 momentissa tarkoitetun kiinnittymisenestoainetta koskevan hyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu taulukon I kohdan mukaisesti.
5. Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot
Biosidivalmisteita koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvistä lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut:
a) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta (7 htkk) 290 000
b) lausunto yksinomaan toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulla
oleviin valmisteryhmiin kuuluvan tehoaineen hyväksymishakemuksesta (4 htkk) 165 000
c) lausunto valmisteen ensihyväksymishakemuksesta (0,8 htkk) 30 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 10 000/tehoaine
d) lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (0,8 htkk) 30 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 10 000/tehoaine
e) lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 6 000
f) lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta hakemuksesta 10 000

Taulukon I, II ja IV kohdassa säädetyt maksut sisältävät myös toisen toimivaltaisen tai lausunnon antaneen viranomaisen lausunnon antamisesta aiheutuvat kustannukset.

Taulukon IV.1 kohdan ja IV.2 kohdan a)- d) alakohdassa tarkoitettujen hakemusten jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Taulukon IV.1, IV.2 ja IV.5 kohdassa tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.

Peruutetusta tai muuten rauenneesta taulukon I-IV kohdassa tarkoitetun hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Taulukon I, IV.1 ja IV.2 kohdassa tarkoitettujen päätösten muuttamista koskevien hakemusten käsittelystä peritään maksut seuraavasti:

- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

- hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen teknisestä tai muusta vastaavasta syystä tapahtuvan muuttamisen, peritään 1 000 mk

Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet
Jätteen kansainvälistä siirtoa koskevan ilmoituksen käsittely
- ilmoitus jätteen siirrosta Suomesta toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen 3 200
- ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta 1 500
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset suoritteet
1. Eurooroopan yhteisön CITES-asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaiset luvat ja todistukset
- lupa tai todistus uhanalaisten lajien maahantuontiin ja maastavientiin 400
- todistus uhanalaisten lajien vaihdantaa tai siirtoa varten EU:n alueella 200
2. Poikkeuslupa Euroopan yhteisön luonto- tai lintudirektiiveissämainittujen lajien hallussapitoon, kuljetukseen ja vaihdantaan 200

Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeusluvat ovat maksuttomia.

Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain (1112/1982, muutettu lailla 1107/1996) 2 §:n mukaiset maahantuontiluvat 400
Teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta-ja auditointijärjestelmään annetun lain (1412/1994) mukaiset suoritteet
Toimipaikan rekisteröintiä koskevat maksut
- rekisteröinti (vähemmän kuin 50 työntekijää) 6 000
- rekisteröinti (vähintään 50 työntekijää) 10 000
- koerekisteröinti 5 000
- vuosittain perittävä rekisteri- ja koerekisterimaksu 1 000
Muut suoritteet
Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen (325/1962) mukaiset suoritteet
- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely 6 000
- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkastukset 4 000
Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimuslaitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n edellyttämien tietojen käsittely 600
Todistukset, otteet ja jäljennökset
- diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 100
- jäljennökset asiakirjoista 4/sivu
- asiakirjan oikeksi todistaminen 20/asiakirja
- toimitusmaksu 20/lähetys
Ennakkomaksu muista kuin kemikaalilain mukaisista suoritteista
Maksu suoritteista voidaan edellyttää maksettavaksi ennakkoon kokonaan tai osittain valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.