313/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §
Ministeriön tehtävät ja organisaatio

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvista asiaryhmistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 23 §:ssä.

Ministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä, joiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 §
Ministeriön toimialan virastot ja laitokset

Ministeriön toimialan virastoista ja laitoksista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 23 §:ssä.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista säädetään erikseen.

3 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä on työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

4 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja talouselämään sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ja omistajapolitiikan yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) hallintojohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) kehitysjohtajalla, apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella, teollisuusneuvoksella, kaupallisella neuvoksella, tarkastusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, suunnittelujohtajalla ja talousjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

6) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.

5 §
Virkojen täyttäminen

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä kansliapäällikön ja valtioneuvoston yleisistunto 4 §:n 2―5 kohdassa mainitut virkamiehet.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

6 §
Työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi ministeriön johtamisesta ja johtoryhmästä, sisäisestä hallinnosta, hallinnonalan tulosohjauksesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapaukses- sa kansliapäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Erinäisiä säännöksiä

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 28 päivänä marraskuuta 1994 annettu asetus (1036/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.