297/2000

Annettu Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 3 luvun 1 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1249/1996,

muutetaan 3 luvun 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 679/1997, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 3 lukuun uusi 1 a―1 c § ja luvun 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

A. Piispanvaali
1 §

Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat valitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille.


1 a §

Valitsijoita koskevien ilmoitusten saavuttua tuomiokapitulin on kahden viikon kuluessa määrättävä ehdokasasettelun alkamispäivä ja lähetettävä valitsijoiksi valittujen luettelo hiippakunnan kirkkoherranvirastoille.

Oikeus asettaa ehdokas piispanvaalissa on kirkkolain 18 luvun 3 §:n 4 momentissa mainitulla valitsijayhdistyksellä. Ehdokashakemuksessa saadaan nimetä yksi pappi, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkuudelleen.

Valitsijayhdistyksen on toimitettava perustamisasiakirja ehdokashakemuksineen tuomiokapitulille viimeistään kahden kuukauden kuluessa ehdokasasettelun alkamispäivästä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjasta, sen jättämisestä ja julkaisemisesta, asiamiehen vakuutuksesta sekä ehdokkaan kirjallisesta suostumuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkolliskokousedustajan vaalista on 4 luvun 6 §:n 2 momentissa määrätty.

Jos piispan valitsemiseen joudutaan kirkkolain 18 luvun 4 a §:n mukaan ryhtymään uudestaan, ehdokasta, jonka valitsijayhdistys on aikaisemmin asettanut, pidetään ilman uutta perustamisasiakirjaa edelleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana, jollei valitsijayhdistys ole peruuttanut aikaisempaa ehdokashakemustaan tai ehdokkaaksi asetettu antamaansa suostumusta 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

1 b §

Ehdokasasettelun päätyttyä tuomiokapituli tarkastaa kahden viikon kuluessa perustamisasiakirjat ehdokashakemuksineen ja liitteineen sekä varaa asiamiehille tilaisuuden kahden viikon kuluessa oikaista asiakirjoissa oleva virhe. Virheiden oikaisusta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkolliskokousedustajan vaalista on 4 luvun 8 §:ssä määrätty.

1 c §

Tuomiokapitulin on kahden viikon kuluessa oikaisumenettelylle varatun määräajan päättymisestä

1) tehtävä oikaisumenettelyn aiheuttamat korjaukset perustamisasiakirjoihin;

2) laadittava luettelo vaalikelpoisista ehdokkaista;

3) laadittava ehdokasluettelo arpomalla ehdokkaiden järjestys ja numeroimalla ehdokkaat juoksevassa järjestyksessä numerosta 2 alkaen; sekä

4) toimitettava lääninrovasteille ehdokasluettelo.

Tuomiokapituli huolehtii ehdokasluettelon ja äänestyslippujen painattamisesta. Äänestyslippujen tulee olla 2 luvun 10 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 1 momentissa olevien määräysten mukaisia.

2 §

Piispanvaali toimitetaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua 1 c §:ssä tarkoitetun määräajan päättymisestä. Äänestys toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti koko hiippakunnassa lääninrovastin tai hänen estyneenä ollessaan virassa vanhimman kirkkoherran puheenjohdolla. Piispa ja lakimiesasessori äänestävät tuomiorovastikunnassa.


3 §

Puheenjohtajan on pidettävä rukous ja muistutettava valitsijoita vaalin tärkeydestä sekä kehotettava heitä äänestämään kirkkolain 18 luvun 4 §:n 3 momentin mukaisessa järjestyksessä yhtä ehdolle asetettua pappia, jonka he katsovat jumalanpelon, opin ja kyvyn puolesta kelvollisimmaksi avoinna olevaan piispanvirkaan.


5 §

Jos joku ehdokkaista on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, tuomiokapituli vahvistaa vaalin tuloksen ja antaa hänelle valtakirjan piispan virkaan.

Jollei kukaan ole saanut 2 momentin mukaista enemmistöä, tuomiokapituli määrää toimitettavaksi uuden vaalin kirkkolain 18 luvun 4 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla. Uudesta vaalista, joka on toimitettava 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vaalista, on voimassa, mitä edellä 4 §:ssä on vaalin toimittamisesta määrätty.

C. Hiippakuntakokousedustajien vaalit
9 §

Vaalia varten kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat kirkkojärjestyksen 19 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut valitsijat ja ilmoittaa vaalin tuloksen lääninrovastille. Lääninrovasti laatii näiden ilmoitusten perusteella luettelon vaalissa äänivaltaisista valitsijoista.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.