280/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2000

Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa

Opetusministeriö säätää rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 35 §:n nojalla seuraavaa:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat opetusministeriön niille osoittamilla rakennerahastovaroilla ja niitä vastaavilla valtion rahoitusosuuksilla toteutettavien hankkeiden rahoituspäätösten valmistelusta, rahoituksen myöntämisestä, hankkeiden seurannasta ja valvonnasta, hankkeiden tarkastuksesta ja varojen takaisinperinnästä siten kun tässä asetuksessa säädetään. Opetusministeriö voi asettaa opetushallitukselle ja lääninhallitukselle osoitettujen rakennerahastovarojen ja niitä vastaavien kansallisten rahoitusosuuksien käyttöä, seurantaa, valvontaa, tarkastusta ja varojen takaisinperintää sekä muuta hallinnointia koskevia ohjeita, ehtoja ja määräyksiä.

2 §
Päätösvallan käyttäminen

Mikäli 1 §:ssä tarkoitetussa hankkeessa poiketaan tai on tarkoitus poiketa valtioneuvoston, opetusministeriön tai opetushallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvasta päätöksestä tai mainittujen viranomaisten kanssa tehdystä tulos- ja muusta sopimuksesta, tulee asia ennen hankkeesta päättämistä saattaa mainitun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Opetusministeriön käsiteltäväksi on aina saatettava hankkeet, jotka koskevat korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittamista sekä yliopistojen rakennusinvestointeja koskevat hankkeet. Muusta tutkintoon johtavan tai valmistavan koulutuksen aloittamista koskevasta hankkeesta on ilmoitettava opetusministeriölle.

Opetushallituksen ja lääninhallituksen tulee käyttää niille osoitettuja rakennerahastovaroja ja niitä vastaavia valtion rahoitusosuuksia valtioneuvoston päättämissä, Euroopan komission 12.10.1999 vastaanottamissa Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma-asiakirjoissa, Euroopan komission 3.1.2000 vastaanottamissa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelma-asiakirjoissa sekä Euroopan komission 14.10.1999 vastaanottamassa tavoite 3-ohjelma-asiakirjassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoituksena. Rakennerahastovaroja ja niitä vastaavia valtion rahoitusosuuksia koskevia päätöksiä voidaan tehdä ennen ohjelma-asiakirjojen, niiden täydennysosien ja tavoite 1 ja 2-ohjelmien osalta myös maakunnan yhteistyöasiakirjojen valmistumista.

3 §
Seuranta ja valvonta

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat siitä, että niillä on rahoittamiensa hankkeiden osalta sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, jolla moitteeton ja tehokas varainkäyttö varmistetaan.

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat rahoittamiensa hankkeiden osalta siitä, että varat käytetään ja hallinnoidaan asianmukaisesti ja todetut virheellisyydet oikaistaan. Mainittujen viranomaisten on ilmoitettava opetusministeriölle toimenpiteistä, joihin ne ovat todettujen virheellisyyksien oikaisemiseksi ryhtyneet rahoittamiensa hankkeiden osalta.

Mainittujen viranomaisten on annettava opetusministeriölle Euroopan yhteisöjen komission asetuksen (EY) N:o 1681/1994 mukaisesti kutakin neljännesvuotta seuraavan kuukauden kuluessa selvitys siitä, onko tietoon tullut sääntöjenvastaisia tapauksia, joista on tehty esitutkinta. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat Euroopan yhteisön talousarviota vähintään 4 000 euron arvosta, on ilmoitus tehtävä komission vahvistamalla lomakkeella. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat Euroopan yhteisön talousarviota alle 4 000 euron arvosta, tiedot epäsäännönmukaisuuksista on toimitettava vain kun sääntöjenvastaisuutta ei ole Euroopan yhteisöjen komission asetuksen (EY) N:o 2064/1997 mukaisesti tyydyttävästi käsitelty.

Lääninhallitus ja opetushallitus vastaavat siitä, että opetusministeriön hallinnonalan seurantajärjestelmään tulevat ajantasaisesti rakennerahastohankkeiden hanke- ja päätöstiedot sekä maksatus- ja seurantatiedot. Lisäksi mainittujen viranomaisten on toimitettava rakennerahastoasioiden seurannan ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja ja raportteja opetusministeriölle.

4 §
Tarkastus

Lääninhallitus ja opetushallitus vastaavat rahoittamiensa hankkeiden hanke- ja järjes- telmätarkastuksesta.

Mainitut viranomaiset vastaavat siitä, että rahoituksen myöntöpäätöksissä mainitaan Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltion asianomaisten virkamiesten oikeudesta valvoa ja tarkastaa varojen käyttöä.

Lääninhallituksen ja opetushallituksen tulee toimittaa opetusministeriöön Euroopan yhteisöjen komission asetuksen (EY) N:o 2064/1997 8 artiklan mukaisen rakennerahasto-ohjelmien hallinnosta ja valvonnasta riippumattoman tahon lausuma.

Lääninhallituksen ja opetushallituksen on kolmen vuoden ajan komission suorittamasta loppuerän maksusta säilytettävä komission saatavilla kaikki kyseisen tukitoimen kustannuksiin ja valvontaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat joko alkuperäiset tai yleisesti hyväksyttyjä tietojärjestelmiä käyttäen oikeaksi todistetut jäljennökset, ellei kansallinen säännöstö edellytä pitempää säilytysaikaa.

5 §
Varojen takaisinperintä

Lääninhallitus ja opetushallitus vastaavat rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden takaisinperinnästä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Talousjohtaja
Eero Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.