275/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (29/2000) 42 ja 45 §:n nojalla:

1 §
Koulutusvastuu

Erikoiseläinlääkärin tutkinto voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa.

2 §
Koulutukseen ottaminen

Erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

3 §
Koulutuksen tavoitteet

Erikoiseläinlääkärin koulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

4 §
Erikoistumisalat ja koulutuksen järjestäminen

Erikoiseläinlääkärin tutkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: pieneläinsairaudet, hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto, elintarviketuotannon hygienia sekä tarttuvat eläintaudit.

Kahden tai useamman koulutusohjelman opintojen yhteisistä osuuksista voidaan muodostaa yhteisiä koulutusjaksoja, jos tämä on perusteltua yhteisen aineksen laajuuden ja erikoiseläinlääkärin tehtävissä tarvittavien valmiuksien vuoksi.

Koulutuksen loppuvaiheena ovat syventävät erikoistumisopinnot, joissa eläinlääkäri syventää opintojaan jollakin erikoisalansa osa-alueella.

5 §
Tutkinnon suorittaminen

Erikoiseläinlääkärin koulutukseen osallistuvan tulee suorittaa:

1) yhden vuoden pituinen koulutuksen yleisosa toimimalla erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä;

2) koulutuksen kolmen vuoden pituinen osuus, joka käsittää perusosan ja syventävän osan ja josta enintään kaksi vuotta suoritetaan yliopiston virassa ja vähintään yksi vuosi suoritetaan muualla kuin yliopistossa ohjattua harjoittelua sisältävänä;

3) yliopiston hyväksymä kurssimuotoinen teoreettinen koulutus;

4) yliopiston järjestämä erikoisalan kuulustelu.

Aloittaessaan koulutuksen kolmivuotisen osuuden eläinlääkäri laatii koko koulutustaan varten koulutuksen sisältöä ja suorittamistapaa koskevan suunnitelman. Yliopisto tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman.

Koulutuksen kolmivuotisen osuuden yliopiston virassa suoritettava osa voidaan osittain korvata yliopiston hyväksymällä toiminnalla erikoistumisalaan kuuluvissa tehtävissä kunnan tai valtion palveluksessa tai yksityisen eläinlääkintähuollon tehtävissä taikka muulla toiminnalla yliopiston hyväksymissä, alaan kuuluvissa tehtävissä.

6 §
Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä

Erikoiseläinlääkärinä saa toimia eläinlääkäri, joka on tämän asetuksen tultua voimaan suorittanut tämän asetuksen tai erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (594/1988) mukaisen erikoiseläinlääkärin tutkinnon, ja eläinlääkäri, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt oikeuden toimia erikoiseläinlääkärinä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan erikoiseläinlääkärin tutkinnosta 17 päivänä kesäkuuta 1988 annettu asetus (594/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 §
Siirtymäsäännökset

Erikoiseläinlääkärin oikeudet, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty eläinlääkärin erikoistumisesta annetun asetuksen (827/1985) nojalla, säilyvät ennallaan.

Opiskelija, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut erikoiseläinlääkärin tutkintoon johtavan koulutuksen, voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen mukaisen tutkinnon tai siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaista tutkintoa. Opiskelija siirtyy kuitenkin opiskelemaan tämän asetuksen mukaista tutkintoa, jollei hän ole suorittanut erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen mukaista tutkintoa vuoden 2002 loppuun mennessä. Yliopisto määrää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Opiskelija voi lukea hyväkseen erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen mukaiseen koulutukseen sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten.

Niihin opiskelijoihin, jotka 2 momentin mukaisesti jatkavat koulutustaan erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen mukaista tutkintoa varten, sovelletaan mainitun asetuksen säännöksiä.

Tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkärinä saa toimia eläinlääkäri, joka on ennen 1 päivää tammikuuta 2003 työskennellyt vähintään seitsemän vuotta laillistettuna eläinlääkärinä tarttuvien eläintautien torjunnan ja hoidon piirissä yliopiston hyväksymällä tavalla sekä suorittanut hyväksyttävästi 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun kuulustelun tarttuvien eläintautien erikoisalalla.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Johtaja
Arvo Jäppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.