274/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 3 kohta, 3 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta ja 3 momentti, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 28 § sekä 45 §:n 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 kohta asetuksessa 1475/1995 ja 28 § asetuksessa 1019/1997, sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 229/1996 ja 174/1998, uusi 10 kohta seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3) Näkövammaisten kirjaston kirjastonjohtajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, Valtion elokuvatarkastamon johtajan, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajan, Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan ja ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin virat;


3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:


8) sosiaali- ja terveysministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat työttömyysturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkoja, ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden virkoja;

9) ympäristöministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat ympäristölupavirastojen virkoja sekä Metsähallituksen luonnonsuojelutehtäviä hoitavan yksikön päällikön virkaa;

10) puolustusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat puolustusvoimien sotilasvirkoja sekä puolustusvoimien tutkimusjohtajan, professorin, osastonjohtajan ja sota-arkiston johtajan virkaa.

Ulkoasiainhallinnossa virka perustetaan ja lakkautetaan sekä virka muutetaan samoin kuin virka siirretään ministeriön päätöksellä.

20 §

Nimittämisestä virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti, nimittämisestä päättää kuitenkin valtioneuvosto.


21 §

Virkavapaudesta, johon virkamiehellä on muun lain kuin valtion virkamieslain nojalla tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä muusta enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää se virasto, jonka palveluksessa virkamies on. Viraston päällikölle virkavapauden näissä tapauksissa myöntää se ministeriö, jonka hallinnonalaan virasto kuuluu. Tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämän virkamiehen enintään kahden vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää edellä mainituissa tapauksissa kuitenkin ministeriö.

Virkavapaudesta muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, virkavapaudesta päättää kuitenkin valtioneuvosto.


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:

1) ulkoasiainministeriön osastopäällikön tehtävään määrätty ulkoasiainneuvos;

2) ministeriön osaston päällikkönä toimiva ylijohtaja;

3) sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisiylijohtaja ja pelastusosaston pelastusylijohtaja;

4) valtakunnansovittelija.

Valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä ovat val-takunnansyyttäjää lukuun ottamatta ne välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt, joiden virka eritellään valtion talousarviossa, sekä valtion liikelaitosten toimitusjohtajat.

Muilta osin valtakunnansyyttäjä on valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettu virkamies.

45 §

Virkamiehelle virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian ratkaisee, jollei muualla toisin säädetä:


2) rajavartiolaitoksen virkamiehen osalta rajavartiolaitoksen esikunta;Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri
Pirjo Staffans

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.