250/2000

Eduskunnan vaalisääntö

Eduskunta on valtiopäiväjärjestyksen 90 §:n nojalla hyväksynyt itselleen seuraavan vaalisäännön:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Eduskunnan vaalisääntöä sovelletaan eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten, eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten, eduskunnan pääsihteerin ja valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaalissa (henkilövaali) sekä valiokuntien, kansliatoimikunnan ja eduskunnan toimitettavissa muiden useampijäsenisten toimielinten vaaleissa (toimielinvaali).

Pääministerin vaalissa, jota tarkoitetaan perustuslain (731/1999) 61 §:n 3 momentissa, noudatetaan tämän vaalisäännön 2―4 ja 6 §:n säännöksiä.

2 §
Vaalista ilmoittaminen

Vaalin toimittamisesta ilmoitetaan eduskunnan täysistunnossa. Toimielinvaalista ilmoitus on tehtävä niin hyvissä ajoin, että ehdokaslistojen jättämiselle jää riittävästi aikaa.

Vaali otetaan täysistunnon päiväjärjestykseen.

3 §
Arpominen

Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat vaalissa yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden tai ehdokaslistojen keskinäinen järjestys arpomalla.

4 §
Äänestyslippujen säilyttäminen

Avoimessa lippuäänestyksessä käytetyt äänestysliput tulee säilyttää.

2 luku

Henkilövaali

5 §
Äänestyslippu

Henkilövaali toimitetaan umpilipuin.

Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu on hylättävä.

6 §
Vaalin toimittaminen

Henkilövaalissa käytetään yhtä vaaliuurnaa. Äänestyslippu tuodaan uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä. Muussa järjestyksessä ei äänestyslippua saa uurnaan tuoda.

Puhemies määrää neljä edustajaa avustamaan äänestyslippujen tarkastamisessa, annettujen äänten julkilukemisessa ja äänten laskemisessa.

Puhemies toteaa vaalin tuloksen.

3 luku

Toimielinvaali

7 §
Ehdokaslistat

Ehdokkaiden asettamiseksi toimielinvaalia varten käytetään puhemiesneuvoston vahvistamaa lomaketta. Ehdokaslistassa saa olla ehdokkaiden nimiä enintään niin monta kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja heidän varajäseniään.

Ehdokaslistaan merkitään erikseen jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettujen nimet. Ehdokkaiden nimet otetaan ehdokaslistaan siinä järjestyksessä kuin heidän tarkoitetaan tulevan valituiksi. Ehdokas on yksilöitävä niin selvästi, ettei sekaannusta valittavaksi ehdotetusta synny.

Jos vaalissa valittavat varajäsenet ovat henkilökohtaisia, on ehdokaslistassa mainittava kunkin jäseneksi ehdotetun kohdalla hänen varajäsenensä nimi tai, jos varajäseniä on useita, heidän nimensä siinä järjestyksessä kuin heidät on tarkoitettu valittaviksi.

8 §
Ehdokaslistan jättäminen

Vähintään kahden edustajan on allekirjoitettava ehdokaslista. Ehdokaslistan ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä.

Asiamiehen tai ehdokaslistan muun allekirjoittajan on jätettävä ehdokaslista eduskunnan keskuskansliaan viimeistään vaalia edeltävänä päivänä kello 12. Puhemies voi erityisestä syystä esitellä myöhemminkin tehdyn ehdotuksen.

Ehdokaslistat numeroidaan listojen jättämisjärjestyksessä.

9 §
Ehdokaslistan tarkastaminen

Ehdokaslistan tarkastaa ja hyväksyy eduskunnan pääsihteeri.

Ehdokaslistassa havaitusta virheellisyydestä tai puutteellisuudesta on ilmoitettava asiamiehelle ja annettava hänelle tilaisuus korjata se.

Asiamiehille on ilmoitettava, jos sama henkilö on otettu ehdokkaaksi kahdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Listan allekirjoittajilla on tällöin oikeus poistaa ehdokkaan nimi listalta ja panna toinen nimi sen sijaan. Asiamiehen on ilmoitettava tästä keskuskansliaan viimeistään vaalia edeltävänä päivänä kello 15.

10 §
Yksimielinen vaali

Jos vaalia varten jätetyissä ehdokaslistoissa on toimielimen jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettuja yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, puhemies toteaa eduskunnan valinneen nimetyt ehdokkaat toimielimen jäseniksi ja varajäseniksi.

Muussa tapauksessa toimitetaan uusi vaali jossakin lähinnä seuraavista eduskunnan täysistunnoista varaamalla kuitenkin riittävästi aikaa ehdokaslistojen jättämiselle. Uutta ehdokaslistaa ei kuitenkaan ole tarpeen jättää, jos ehdokaslistan asiamies tai muu allekirjoittaja 8 §:ssä tarkoitetussa määräajassa allekirjoittamalla uudelleen ehdokaslistan vahvistaa listan koskevan myös tätä vaalia.

11 §
Suhteellinen vaali

Jollei uusikaan vaali ole yksimielinen, vaali ratkaistaan toimittamalla avoin äänestys puhemiehen johdolla.

Edustajille jaetaan ennen vaalia ehdokaslistojen yhdistelmä, johon listat otetaan numeroituina listojen antamisjärjestyksessä. Vaalissa käytetään äänestyslippuja, joissa tulee olla painettuna edustajan nimi. Edustajan on selvästi merkittävä äänestyslippuun sen ehdokaslistan numero, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Muunlainen äänestyslippu on hylättävä.

Vaalissa käytetään kahta vaaliuurnaa. Äänestyslippu tuodaan uurnaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Muussa järjestyksessä ei äänestyslippua saa uurnaan tuoda.

Puhemies määrää neljä edustajaa avustamaan äänestyslippujen tarkastamisessa ja annettujen äänten laskemisessa.

12 §
Vaalin tuloksen määrääminen

Äänestyksen päätyttyä lasketaan ensin jokaisen ehdokaslistan saamat äänet. Listan ehdokkaille annetaan tämän jälkeen vertausluvut siinä järjestyksessä kuin ehdokkaiden nimet on otettu listalle. Ensimmäisen ehdokkaan vertauslukuna on listan saama koko äänimäärä, toisen ehdokkaan puolet siitä, kolmannen kolmannes, neljännen neljännes ja niin edelleen.

Jos ehdokkaan nimi on kahdella tai useammalla ehdokaslistalla, hänet otetaan huomioon vain siltä listalta, jolla hänen saamansa vertausluku on suurin. Muilla listoilla hänen jälkeensä olevat ehdokkaat siirtyvät järjestyksessä yhden sijan ylöspäin.

Vaalin tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan ehdokaslistojen kaikkien ehdokkaiden nimet heidän saamiensa vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Tästä nimisarjasta julistetaan toimielimen jäseniksi valituiksi nimisarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin toimielimeen on valittava jäseniä ja varajäseniksi niin monta seuraavaa ehdokasta kuin varajäseniä on valittava.

Vaalissa valittavien henkilökohtaisten varajäsenten nimiä ei oteta 3 momentissa tarkoitettuun nimisarjaan. Tällöin julistetaan varajäseniksi valituiksi ne ehdokkaat, jotka on ehdokaslistoihin otettu valituiksi tulleiden varajäseniksi.

Puhemies toteaa vaalin tuloksen.

13 §
Täydennysvaali

Jos toimielimen jäsenen tai varajäsenen paikka on jäänyt avoimeksi, on toimitettava täydennysvaali, paitsi milloin puhemiesneuvosto katsoo täydennysvaalin tarpeettomaksi toimielimen jäljellä olevan toimikauden lyhyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi.

Täydennysvaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalisäännön säännöksiä. Jos täytettävänä on vain yksi jäsenen tai varajäsenen paikka eikä vaali ole yksimielinen, valituksi tulee ehdokas siltä ehdokaslistalta, joka on saanut eniten ääniä.

Täydennysvaalin ehdokaslistat on, mikäli mahdollista, jätettävä keskuskansliaan viimeistään kolme tuntia ennen asianomaista täysistuntoa. Puhemies voi erityisestä syystä esitellä myöhemminkin tehdyn ehdotuksen.

4 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo

Tämä vaalisääntö tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä vaalisäännöllä kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1983 hyväksytty eduskunnan vaalisääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

PNE 3/1999
PeVM 5/2000
EK 1/2000

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2000


Riitta Uosukainen Eduskunnan puhemies


Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.