219/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Panostajalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Oikeus räjähteiden käsittelyyn

Räjähteitä saa panostajan työssä käsitellä ja käyttää henkilö, joka on saanut siihen asianmukaisen pätevyyskirjan, tai hänen välittömässä valvonnassaan muu henkilö.

Räjähteitä saa tarvittaessa hävittää muukin pätevä henkilö, siten kuin siitä erikseen säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja poliisin virkatehtävien hoitamiseen eikä työhön, joka liittyy sotilaallisiin harjoituksiin.

2 §
Panostajan pätevyyskirja

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö, jäljempänä ministeriö, tai sen määräämä viranomainen antaa panostajan pätevyyskirjan henkilölle, joka iältään, ammattitaidoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan on panostustyöhön sopiva ja pätevä. Pätevyyskirjan tarkemmista ehdoista säädetään asetuksella.

Pätevyyskirja annetaan kerrallaan enintään 10 vuodeksi.

Pätevyyskirjan antaja voi peruuttaa pätevyyskirjan joko kokonaan tai osittain, jos pätevyysvaatimukset eivät enää täyty.

3 §
Panostajarekisteri

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen pitää työsuojelun edistämiseksi ja asianmukaista valvontaa varten panostajien pätevyyskirjoista rekisteriä. Rekisteriin talletetaan pätevyyskirjan saaneesta panostajasta nimi ja muut tunnistetiedot sekä pätevyyskirjasta ilmenevän oikeutuksen laajuus ja voimassaoloaika.

Jokaisella on oikeus saada tietoja panostajarekisteristä.

Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään kahden vuoden ajan lupakirjan voimassaolon päättymisestä.

4 §
Panostustyön säännökset

Panostajan oikeuksista ja velvollisuuksista työssä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

5 §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

6 §
Rangaistukset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta panostajan työssä käsittelee tai käyttää räjähteitä 1 §:n vastaisesti, on tuomittava panostajarikkomuksesta sakkoon.

7 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Ministeriö vahvistaa pätevyyskirjan kaavan ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavan koulutuksen.

Ministeriö antaa tarvittaessa turvallisuusmääräykset räjähteiden työmaavalmistuksesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä toukokuuta 1986 annettu panostaja-asetus (409/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 169/1999
TyVM 1/2000
EV 9/2000

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.