171/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/1993) 1 §:n 1 ja 2 momentti ja 11 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 ja 2 momentti osaksi asetuksessa 294/1997 ja 11 § osaksi asetuksessa 1414/1994,

muutetaan 13 ja 14 §, 16 §:n 2 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 13 § osaksi mainitussa asetuksessa 1414/1994 ja asetuksessa 775/1997, 14 § asetuksessa 64/1995 ja 21 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja mainitussa asetuksessa 775/1997, sekä

lisätään uusi 14 a ja 14 b § seuraavasti:

13 §
Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö

Jätelain 49 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta jätetiedostoon tehtävässä ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka tai kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja osoitetiedot;

2) kaupparekisterinote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin;

3) jäljennös liikenneluvasta;

4) selvitys kuljetusvälineistöstä;

5) selvitys kerättävien ja kuljetettavien jätteiden lajista, laadusta ja määrästä;

6) selvitys toimialueesta;

7) selvitys toiminnanharjoittajan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta;

8) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai selvitys asetettavasta vakuudesta.

Jätelain 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta jätetiedostoon tehtävässä ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka tai kotikuntalaissa tarkoitettu kotipaikka ja osoitetiedot;

2) kaupparekisterinote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin;

3) selvitys ulkomaille hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi myytävien tai välitettävien jätteiden lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä;

4) selvitys toiminnanharjoittajan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta;

5) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai selvitys toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisista vakuutuksista tai vakuuksista.

Jätelain 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta jätetiedostoon tehtävässä ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka tai kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja osoitetiedot;

2) kaupparekisterinote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin, sekä yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää;

3) tiedot toiminnanharjoittajan järjestämästä jätehuollosta ja sen piiriin kuuluvien jätteiden lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä yhteisön toiminta-alueesta;

4) selvitys toiminnanharjoittajan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta;

5) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai selvitys asetettavasta vakuudesta.

14 §
Jätetiedostoon tehdyn ilmoituksen käsittely

Alueellinen ympäristökeskus tarkastaa viipymättä ilmoituksen, pyytää tarvittaessa lisätietoja toiminnanharjoittajalta ilmoituksen täydentämiseksi sekä tekee ilmoituksen johdosta päätöksen ja merkitsee päätöksestä tiedot jätetiedostoon.

Jos ilmoituksessa tarkoitettu toiminta ulottuu kahden tai useamman alueellisen ympäristökeskuksen alueelle, ilmoituksen tiedot merkitään saman ilmoituksen perusteella kunkin alueellisen ympäristökeskuksen pitämään jätetiedostoon.

14 a §
Päätös jätetiedostoon hyväksymisestä

Ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä on käytävä ilmi:

1) ilmoituksessa esitetyt tiedot;

2) ratkaisu jätetiedostoon hyväksymisestä tai siitä, ettei toimintaa hyväksytä tiedostoon;

3) annettavat määräykset;

4) päätöksen perustelut ja sovelletut säännökset.

Ilmoituksen johdosta tehtävä päätös on lähetettävä toiminnanharjoittajalle. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

14 b §
Jätetiedostoon hyväksytyn toiminnan valvonta

Alueellinen ympäristökeskus voi jätetiedostoon hyväksymistä koskevassa päätöksessä määrätä tarkemmin toiminnanharjoittajan ilmoittamaan jätetiedostoon määräajoin toiminnan valvomiseksi tarpeellisista seikoista.

Jätetiedostoon hyväksytyn toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle toiminnassa tapahtuneista muutoksista, joilla saattaa olla merkitystä jätetiedostoon merkittyjen tietojen kannalta.

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee lähettää jätetiedostoon hyväksytylle ote tiedoston tiedoista tarkastettavaksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin on kulunut kolme vuotta jätetiedostoon viimeksi tehdyistä toimintaa koskevasta muutoksesta.

4 luku

Jätehuoltotyöt

16 §
Jätehuoltotyöstä aiheutuneiden kustannusten takaisinperintä

Jos ennen jätehuoltotyön aloittamista on ilmeistä, että kustannukset on 1 momentin mukaan perittävä takaisin, työtä ei saa aloittaa, ellei alueen puhdistamisesta ole lainvoimaista hallintopakkopäätöstä taikka kustannusten maksamisesta ole sovittu sen kanssa, joka on velvollinen puhdistamaan alueen. Työn saa kuitenkin aloittaa, jos kysymys on ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta.

21 §
Jätetiedostojen yhteistiedosto

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jätetiedostojen yhteistiedostossa on seuraavat jätetiedostot:

1) Suomen ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevista ilmoituksista ja niiden johdosta tehdyistä päätöksistä;

2) alueellisen ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta, jätteen myyjänä ja välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, tuottajayhteisöstä samoin kuin toiminnan harjoittajasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta lähettää jätetiedoston ote tarkastettavaksi sellaiselle toiminnanharjoittajalle, joka on merkitty ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätetiedostoon.

Alueellisen ympäristökeskuksen on siirrettävä ongelmajätteen keräämistoimintaa koskevan ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukaisen ympäristöluvan tiedot jätetiedostoon ja lähetettävä jätetiedoston ote toiminnanharjoittajalle tarkastettavaksi vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivit:75/442/ETY, EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39; 91/156/ETY, EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32; 91/689/ETY, EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.